PSD2

PSD2: Τι είναι η Δεύτερη Οδηγία Υπηρεσιών Πληρωμών (Payment Services Directive). Ορισμός, Εφαρμογή και Παραδείγματα

PSD2: Τι είναι η Δεύτερη Οδηγία Υπηρεσιών Πληρωμών (Payment Services Directive 2). Ορισμός, Εφαρμογή και Παραδείγματα

PSD2: Τι είναι η Δεύτερη Οδηγία Υπηρεσιών Πληρωμών (Payment Services Directive). Ορισμός, Εφαρμογή και Παραδείγματα για μια από τις σημαντικότερες αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης πληρωμών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τι είναι η Δεύτερη Οδηγία για τις Υπηρεσίες Πληρωμών (PSD2);

Η δεύτερη οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD2) είναι μια θεμελιώδης νομοθεσία σχετικά με τις πληρωμές στην Ευρώπη, η οποία άρχισε να ισχύει τον Ιανουάριο του 2016.

Η PSD2 είναι προϊόν ανασκόπησης της αρχικής οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών και απαιτεί από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (PSP) σημαντικές αλλαγές σε υπάρχουσες λειτουργίες.

Πότε εφαρμόζεται η PSD2;

Η οδηγία απαιτεί από όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τους εν λόγω κανόνες ως εθνικές νομοθεσίες έως τις 13 Ιανουαρίου 2018, με εξαίρεση ορισμένους κανόνες που αφορούν  την ασφαλή ταυτοποίηση πελατών και τρόπους ασφαλούς επικοινωνία, η εφαρμογή των οποίων θα ακολουθήσει διαφορετικό χρονοδιάγραμμα.

Η δεύτερη οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών αποτελεί σημαντική εξέλιξη της υφιστάμενης ρύθμισης για τον κλάδο των πληρωμών. Στόχος της PSD2 είναι να αυξήσει τον ανταγωνισμό στην ήδη ανταγωνιστική βιομηχανία πληρωμών, να θέσει σε εφαρμογή νέους τύπους υπηρεσιών πληρωμών, να ενισχύσει την προστασία και την ασφάλεια των πελατών και να επεκτείνει την εμβέλεια της οδηγίας.

Γιατί είναι σημαντική η PSD2;

Η PSD2 αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς μια ψηφιακή ενιαία αγορά στην Ευρώπη, η οποία στοχεύει να καταστήσει την ενιαία αγορά της ΕΕ κατάλληλη για την ψηφιακή εποχή. Τα νέα μέτρα θα εξασφαλίσουν επίσης ότι όλοι οι επεξεργαστές πληρωμών που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ υπόκεινται σε εποπτεία και κατάλληλους κανόνες.

Θα υπάρξουν εκτεταμένες συνέπειες για μια σειρά συμβαλλόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών, άλλων φορέων PSP, της βιομηχανίας του FinTech και των τελικών πελατών.

Τι αλλαγές φέρνει η PSD2;

Η PSD2 θα καθορίσει ένα κοινό νομικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές κατά την πραγματοποίηση πληρωμών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) – που περιλαμβάνει τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συν τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν – και εκτός του ΕΟΧ.

Το κείμενο PSD2 καθιστά σαφές ότι οι πελάτες έχουν δικαίωμα χρήσης των αποκαλούμενων παρόχων υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών (PISP) ​​και παρόχων υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού (AISP), όπου ο λογαριασμός πληρωμών είναι προσβάσιμος στο διαδίκτυο και όπου έχουν δώσει τη ρητή συγκατάθεσή τους.

Αυτές οι αλλαγές αντανακλούν την ανάπτυξη της αγοράς στις δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου και τη χρήση των πληρωμών μέσω διαδικτύου και κινητής τηλεφωνίας, καθώς και την άνοδο των νέων τεχνολογικών εξελίξεων και την τάση προς τους πελάτες που έχουν σχέσεις με πολλούς παρόχους λογαριασμών.

Αυτό θα διευκολύνει τις πληρωμές μέσω Διαδικτύου και κινητών τηλεφώνων και θα βοηθήσει τους πελάτες να διαχειριστούν τους λογαριασμούς τους και να προβούν σε καλύτερες συγκρίσεις προσφορών για χρηματοοικονομικά προϊόντα και σχετικές υπηρεσίες.

Οι άλλες βασικές αλλαγές που εισήγαγε η οδηγία μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τέσσερα βασικά αλλά επικαλυπτόμενα θέματα:

 • αποδοτικότητα και ολοκλήρωση της αγοράς.
 • προστασία των καταναλωτών ·
 • αύξηση ανταγωνισμού και επιλογής · και
 • την ασφάλεια.

Ορισμένες πιο συγκεκριμένες αλλαγές της PSD2 περιλαμβάνουν:

 • Επέκταση του πεδίου εφαρμογής σε όλα τα νομίσματα και στις συναλλαγές πληρωμών
 • Αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής των εξαιρέσεων
 • Πανευρωπαϊκοί κανόνες αδειοδότησης, λειτουργίας και εποπτείας των ιδρυμάτων πληρωμών και χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών. Ένα απλό παράδειγμα: ένα αδειοδοτημένο σχετικό ίδρυμα μπορεί να παρέχει την ίδια υπηρεσία σε όλες τις χώρες της Ευρώπης αρκεί να έχει μια άδεια.
 • Προστασία των καταναλωτών
 • Νέοι πάροχοι υπηρεσιών και νέες υπηρεσίες πληρωμών
 • Διαχείριση λειτουργικών κινδύνων και κινδύνων ασφάλειας και αναφορά περιστατικών
 • Απαιτήσεις για ισχυρό έλεγχο ταυτότητας πελατών και ασφαλούς επικοινωνίας

Ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής της PSD2;

H PSD2 πρέπει να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο από τα κράτη μέλη μέχρι τις 13 Ιανουαρίου 2018, πράγμα που σημαίνει ότι η πλειοψηφία των νομικών διατάξεων θα ισχύσει από την ημερομηνία αυτή.

Ωστόσο, η οδηγία εξουσιοδοτεί την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) να αναπτύξει σειρά κατευθυντήριων γραμμών και τεχνικών προτύπων, συμπεριλαμβανομένης εντολής (βάσει του άρθρου 98) για την παροχή κανονιστικών τεχνικών προτύπων (RTS) σχετικά με την αυθεντικότητα των πελατών και την ασφαλή επικοινωνία σε διαφορετικό χρονοδιάγραμμα.

Οδηγία PSD2 στα Ελληνικά (690 downloads)
Summary
PSD2: Τι είναι η Δεύτερη Οδηγία Υπηρεσιών Πληρωμών (Payment Services Directive)
Article Name
PSD2: Τι είναι η Δεύτερη Οδηγία Υπηρεσιών Πληρωμών (Payment Services Directive)
Description
PSD2: Τι είναι η Δεύτερη Οδηγία Υπηρεσιών Πληρωμών (Payment Services Directive). Ορισμός, Εφαρμογή και Παραδείγματα για μια από τις σημαντικότερες αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης πληρωμών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
Author
Publisher Name
Niriis S.A.
Publisher Logo