Ολοκληρωμένα Προγράμματα

Ορισμένα προγράμματα στα οποία έχει βοηθήσει η εταιρεία “ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε.”

 • Gallery-42.5.2 «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για Εγκατάσταση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001», του Άξονα 2 του Ε. Π. «Ανταγωνιστικότητα» του ΚΠΣ 2000-2006.  Συνολική δαπάνη: €1.200.000, Δημόσια δαπάνη: 50% / Ιδιωτική συμμετοχή: 50% Πρώτη ημέρα υποβολής: 13/09/2005 / Τελευταία ημέρα υποβολής: 20/01/2006

 

 • 6.5  Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού- Θερμότητας/Ψύξης, Εξοικονόμησης Ενέργειας και Υποκατάστασης Συμβατικών Καυσίμων, μέσω των πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του Γ΄ ΚΠΣ.
  Συνολική δαπάνη: €363.000.000, Δημόσια δαπάνη: €136.000.000 / Ιδιωτική συμμετοχή: €227.000.000 Πρώτη ημέρα υποβολής: 19/08/2005 / Τελευταία ημέρα υποβολής: 20/01/2006

 

 • 2.9.2 «Ενίσχυση Περιβαλλοντικών Σχεδίων Επιχειρήσεων για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και την Καταχώρηση των Επιχειρήσεων στο EMAS ή/και για την Απόκτηση Οικολογικού Σήματος Προϊόντων», στο πλαίσιο της Δράσης 2.9.2 του Μέτρου 2.9 του Άξονα Προτεραιότητας 2 του ΚΠΣ 2000-2006.
  Συνολική δαπάνη: €9.090.909, Δημόσια δαπάνη: 55% / Ιδιωτική συμμετοχή: 45%
  Πρώτη ημέρα υποβολής: 13/10/2005 / Τελευταία ημέρα υποβολής: 20/01/2006

 

 • 2.2.2 «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός Ξενοδοχείων, Camping και Ενοικιαζόμενων Επιπλομένων Δωματίων και Διαμερισμάτων που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006.
  Συνολική δαπάνη: €110.340.000, Δημόσια δαπάνη: 50% / Ιδιωτική συμμετοχή: 50%
  Πρώτη ημέρα υποβολής: 01/08/2001 / Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/06/2006

 

 • 2.2.3 «Επιχειρηματικά Σχέδια ΜΜΕ Όλων Των Κλάδων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006.
  Συνολική δαπάνη: €127.100.000, Δημόσια δαπάνη: €50.840.000 / Ιδιωτική συμμετοχή: €76.260.000
  Πρώτη ημέρα υποβολής: 01/08/2001 / Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/06/2006

 

 • 2.12.6  «Ενίσχυση της μετεγκατάστασης επιχειρήσεων σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεις ή άλλες μορφές ΒΕΠΕ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ)
  Συνολική δαπάνη: Έως €200.000, Δημόσια δαπάνη: 50% / Ιδιωτική συμμετοχή: 50%
  Πρώτη ημέρα υποβολής: 18/07/2005 / Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/05/2006

 

 • 2.7.3 Νέο Πρόγραμμα Η εν λόγω Δράση στοχεύει στην ενίσχυση του τομέα της Βιομηχανικής Υπεργολαβίας και απευθύνεται στις μεταποιητικές Μικρο-Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ποσοστό άνω του 50% (Μέσο όρο τουλάχιστον την τριετία χρήσης 2003, 2004 και 2005) με την Βιομηχανική Υπεργολαβία.
  Η ιδία συμμετοχή ανέρχεται σε τουλάχιστον 25%. Η ενίσχυση συνίσταται στην επιχορήγηση μέχρι ποσοστού 55% των επιχειρηματικών σχεδίων ΜΜΕ Βιομηχανικής Υπεργολαβίας.
  Οι επιλέξιμες Ενέργειες αφορούν κυρίως στην προμήθεια εξοπλισμού, στην αγορά λογισμικού, στην απόκτηση τεχνογνωσίας, στην μεταφορά τεχνολογίας και στην ανέγερση νέων ή διαρρύθμιση υπαρχόντων κτιριακών εγκαταστάσεων με στόχο την βελτίωση της εξωστρέφειας, την αύξηση της ευελιξίας και την υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων παραγωγής των ΜΜΕ Βιομηχανικής Υπεργολαβίας.
  Οι δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες από την ημερομηνία προκήρυξης ή προδημοσίευσης του Προγράμματος και συμπεριλαμβάνουν αφενός δαπάνες προμήθειας παγίων, όπως εξοπλισμό, λογισμικό και σχετικές δαπάνες με την ανέγερση και διαρρύθμιση κτιρίων, και αφετέρου άυλες δαπάνες όπως, τα έξοδα συμμετοχής σε εκθέσεις για πρώτη φορά, δαπάνες σύνδεσης σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης, αμοιβές συμβούλων και πιστοποίησης διαχειριστικών συστημάτων.
  Η διάρκεια των επιχειρηματικών σχεδίων ορίζεται σε 16 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της εγκριτικής απόφασης από τον Υπουργό Ανάπτυξης.

 

 • Ελληνική Κουζίνα Στοιχεία Προγράμματος: 1872. Διάδοση και καθιέρωση της Ελληνικής Κουζίνας και Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Απόκτηση Σήματος ΕΟΤ για την Ελληνική Κουζίνα – Β΄ κύκλος. Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση ενεργειών διάδοσης και καθιέρωσης της ελληνικής παραδοσιακής, εθνικής, τοπικής ή/και δημιουργικής κουζίνας, ώστε αυτή να αποτελέσει σημαντικό και αναγνωρίσιμο στοιχείο του συνολικού ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Στόχος του προγράμματος επίσης είναι, η ενίσχυση επιχειρήσεων για την απόκτηση Σήματος Ε.Ο.Τ για την Ελληνική Κουζίνα και η διάδοση του Σήματος αυτού.

 

 • Χρηματοδότηση ΜΜΕ για την ανάπτυξη Καινοτόμων Τηλεματικών Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης και Ενημέρωσης “Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα των ευφυών μεταφορών.”.Οι ενέργειες που θα χρηματοδοτηθούν σχετίζονται με την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και την παροχή προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services) που μεταξύ άλλων καλύπτουν:
  – Τη δυναμική ενημέρωση των χρηστών οδικού δικτύου με στόχο τη διευκόλυνση της οδικής κυκλοφορίας, καλύπτοντας συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο εντός του λεκανοπεδίου Αττικής.
  – Την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης χρηστών οδικού δικτύου κυκλοφορίας, χειρισμού εκτάκτων συμβάντων, e-Call.
  – Την ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών σχετικών με τον τομέα των μεταφορών με την χρήση ευφυών καρτών πολλαπλών χρήσεων.
  Οι σχετικές ενέργειες αποτελούν μέρος της πολιτικής για την οδική ασφάλεια (e-safety) και οι επιχειρήσεις που θα τις αναπτύξουν δύναται να ενταχθούν στο συνολικό πλαίσιο δραστηριοτήτων ενός ελληνικού e-safety forum προσφέροντας και αξιοποιώντας την σχετική εμπειρία και τεχνογνωσία τους.

 

 • ΠΕΠ Αττικής – Τουρισμός Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να υλοποιήσουν επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό τους, την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, τον εμπλουτισμό της σύνθεσης του τουριστικού προϊόντος, τη διαφοροποίηση και ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και τη μείωση της εποχικότητας του τουρισμού.

 

 • ΠΕΠ Αττικής – Μεταποίηση  Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να υλοποιήσουν επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας και της διοίκησης των επιχειρήσεων, την ανάπτυξη της καινοτομίας, τη χρήση παραγωγικών μεθόδων φιλικότερων προς το περιβάλλον.

 

 • Νεανική Επιχειρηματικότητα Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διευκόλυνση – μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων – της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους ηλικιακά επιχειρηματίες (Επιχειρηματικότητα Νέων), σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.
  Ειδικότερος στόχος του προγράμματος είναι η στροφή της αναπτυσσόμενης στη χώρα επιχειρηματικότητας από επιχειρηματικότητα ανάγκης σε επιχειρηματικότητα ευκαιρίας. Η Καινοτομία που ενθαρρύνεται με το πρόγραμμα μπορεί να είναι Τεχνολογική (αξιοποίηση τεχνολογικής ανακάλυψης ή συνδυασμού διαθέσιμων τεχνολογιών), αλλά και μη Τεχνολογική (εφαρμογή μιας καινοτόμου ιδέας μη τεχνολογικού χαρακτήρα, που θα επηρεάσει σημαντικά και θετικά την ανταγωνιστικότητα της προς ίδρυση επιχείρησης. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι για να χαρακτηριστεί μία πρόταση ως καινοτομική, δεν είναι αναγκαίο να συνδυάζεται αυτή με ανακάλυψη τεχνολογικού χαρακτήρα.