cropped-logo.png

Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων 2022-2027 για την Ελλάδα


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, τον χάρτη της Ελλάδας για τη χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 στο πλαίσιο των αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών για τις περιφερειακές ενισχύσεις («ΚΓΠΕ»).

Σκοπός της Δράσης

Οι αναθεωρημένες ΚΓΠΕ, που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή στις 19 Απριλίου 2021 και τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2022, επιτρέπουν στα κράτη μέλη να στηρίξουν τις πλέον μειονεκτικές ευρωπαϊκές περιφέρειες για να καλύψουν την υστέρηση και να μειώσουν τις ανισότητες όσον αφορά την οικονομική ευημερία, το εισόδημα και την ανεργία, στόχοι συνοχής που βρίσκονται στο επίκεντρο της Ένωσης. Παρέχουν επίσης αυξημένες δυνατότητες στα κράτη μέλη να στηρίξουν τις περιφέρειες που αντιμετωπίζουν μεταβατικές ή διαρθρωτικές προκλήσεις, όπως η μείωση του πληθυσμού, ώστε να συμβάλουν πλήρως στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Ταυτόχρονα, οι αναθεωρημένες ΚΓΠΕ διατηρούν ισχυρές διασφαλίσεις προκειμένου να αποτρέψουν τα κράτη μέλη από τη χρήση δημόσιου χρήματος για την ενθάρρυνση της μετεγκατάστασης θέσεων εργασίας από ένα κράτος μέλος της ΕΕ σε άλλο, κάτι που είναι ουσιώδες για τον θεμιτό ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά.

Ο περιφερειακός χάρτης της Ελλάδας προσδιορίζει :

  1. τις ελληνικές περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις
  2. καθώς και τις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης στις επιλέξιμες περιφέρειες. 

Ώς ένταση της ενίσχυσης νοείται το μέγιστο ποσό κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί ανά δικαιούχο, και εκφράζεται ως ποσοστό των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών.

Στο πλαίσιο των αναθεωρημένων ΚΓΠΕ, περιφέρειες που καλύπτουν το 82,34 % του πληθυσμού της Ελλάδας θα είναι επιλέξιμες για περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις. 


Δικαιούχοι της Δράσης :

Δώδεκα περιφέρειες (Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος) συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον μειονεκτικών περιοχών της ΕΕ, με κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάτω από το 75 % του μέσου όρου της ΕΕ.


Κατηγοριοποίηση των περιοχών :

  •  Οι περιοχές αυτές είναι επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ (οι λεγόμενες περιοχές «α»), με μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης για τις μεγάλες επιχειρήσεις μεταξύ 30 % και 50 %, ανάλογα με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της αντίστοιχης περιοχής «α». Η περιοχή Ευρυτανία, που ανήκει στη Στερεά Ελλάδα, είναι επίσης επιλέξιμη ως αραιοκατοικημένη περιοχή με λιγότερους από 12,5 κατοίκους ανά χιλιόμετρο. Στις αραιοκατοικημένες περιοχές, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν καθεστώτα ενισχύσεων λειτουργίας για την πρόληψη ή τη μείωση της συρρίκνωσης του πληθυσμού.
  •  Για να αντιμετωπίσει περιφερειακές ανισότητες, η Ελλάδα όρισε ως λεγόμενες μη προκαθορισμένες περιοχές «γ» τις περιφέρειες Δυτικός Τομέας Αθηνών, Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι. Οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης για τις μεγάλες επιχειρήσεις της περιοχής Δυτικός Τομέας Αθηνών είναι 15 %. Οι άλλες περιοχές «γ» που αναφέρονται ανωτέρω συνορεύουν με περιοχές «α». Για τον λόγο αυτό, η ένταση της ενίσχυσης στις εν λόγω περιφέρειες αυξήθηκε σε 25 %, με αποτέλεσμα η διαφορά της έντασης της ενίσχυσης με τις παραμεθόριες περιοχές «α» να περιορίζεται σε 15 ποσοστιαίες μονάδες.
  • Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να ορίσει περαιτέρω λεγόμενες μη προκαθορισμένες περιοχές «γ» (έως 1,16 % κατ’ ανώτατο όριο του εθνικού πληθυσμού). Ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός αυτών των περιοχών μπορεί να πραγματοποιηθεί στο μέλλον και θα οδηγήσει σε μία ή περισσότερες τροποποιήσεις στον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων που εγκρίθηκε σήμερα.

Ειδικές Περιπτώσεις μεγαλύτερης ενίσχυσης :

Σε όλες τις ανωτέρω περιοχές, οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης μπορούν να αυξηθούν κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες για επενδύσεις που πραγματοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες για επενδύσεις μικρών επιχειρήσεων, για τις αρχικές επενδύσεις τους με επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκατ. ευρώ.

Μόλις τεθεί σε εφαρμογή ένα μελλοντικό εδαφικό σχέδιο δίκαιης μετάβασης στο πλαίσιο του κανονισμού για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τροποποίηση του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων που εγκρίθηκε σήμερα, προκειμένου να εφαρμόσει πιθανή αύξηση της μέγιστης έντασης ενίσχυσης στις μελλοντικές περιοχές Δίκαιης Μετάβασης, όπως ορίζεται στις αναθεωρημένες ΚΓΠΕ για τις περιοχές «α».

Ιστορικό της απόφασης

Η Ευρώπη χαρακτηριζόταν ανέκαθεν από σημαντικές περιφερειακές ανισότητες όσον αφορά την οικονομική ευημερία, το εισόδημα και την ανεργία. Οι περιφερειακές ενισχύσεις αποσκοπούν στη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης σε μειονεκτούσες περιοχές της Ευρώπης, εξασφαλίζοντας παράλληλα ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών.

Στις ΚΓΠΕ, η Επιτροπή καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους οι περιφερειακές ενισχύσεις μπορούν να θεωρηθούν συμβιβάσιμες με την εσωτερική αγορά και καθορίζει τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των περιοχών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχεία α) και γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (“περιοχές “α” και “γ” αντίστοιχα). Στα παραρτήματα των κατευθυντήριων γραμμών προσδιορίζονται οι πλέον μειονεκτούσες περιφέρειες, οι λεγόμενες περιοχές «α», στις οποίες περιλαμβάνονται οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και οι περιφέρειες των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ είναι κατώτερο ή ίσο με το 75 % του μέσου όρου της ΕΕ, καθώς και οι προκαθορισμένες περιοχές «γ», που αντιπροσωπεύουν πρώην περιοχές «α» και αραιοκατοικημένες περιοχές.


Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν τις λεγόμενες μη προκαθορισμένες περιοχές «γ», έως μια μέγιστη προκαθορισμένη κάλυψη «γ» και σύμφωνα με ορισμένα κριτήρια. Τα κράτη μέλη πρέπει να κοινοποιήσουν την πρότασή τους για χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων στην Επιτροπή προς έγκριση.

Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου :

Νομός/Περιφερειακή Ενότητα (NUTS 3) του Τόπου ΕγκατάστασηςΜέγιστη ένταση περιφερειακών επενδυτικών ενισχύσεωνΜέγιστη ένταση περιφερειακών επενδυτικών ενισχύσεωνΜέγιστη ένταση περιφερειακών επενδυτικών ενισχύσεωνΠεριφέρειες του άρθρου 107 της Συνθήκης ΕΚΠεριφέρειες (NUTS 2)
Μεγάλες επιχειρήσειςΜεσαίες ΕπιχειρήσειςΜικρές Επιχειρήσεις
ΡΟΔΟΠΗ50%60%70%α
ΔΡΑΜΑ50%60%70%α
ΈΒΡΟΣ50%60%70%αΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΘΑΣΟΣ, ΚΑΒΑΛΑ50%60%70%α
ΞΑΝΘΗ50%60%70%α
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ50%60%70%α
ΗΜΑΘΙΑ50%60%70%α
ΚΙΛΚΙΣ50%60%70%α
ΠΕΛΛΑ50%60%70%αΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΙΕΡΙΑ50%60%70%α
ΣΕΡΡΕΣ50%60%70%α
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ50%60%70%α
ΓΡΕΒΕΝΑ, ΚΟΖΑΝΗ40%50%60%α
ΚΑΣΤΟΡΙΑ40%50%60%αΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑ40%50%60%α
ΙΩΑΝΝΙΝΑ50%60%70%α
ΆΡΤΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ50%60%70%αΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ50%60%70%α
ΛΑΡΙΣΑ50%60%70%α
ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΤΡΙΚΑΛΑ50%60%70%αΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΣΠΟΡΑΔΕΣ50%60%70%α
ΦΘΙΩΤΙΔΑ40%50%60%α
ΒΟΙΩΤΙΑ40%50%60%α
ΕΥΒΟΙΑ40%50%60%αΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ40%50%60%α
ΦΩΚΙΔΑ40%50%60%α
ΚΕΡΚΥΡΑ40%50%60%α
ΖΑΚΥΝΘΟΣ40%50%60%αΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΙΘΑΚΗ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ40%50%60%α
ΛΕΥΚΑΔΑ40%50%60%α
ΑΧΑΪΑ50%60%70%α
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ50%60%70%αΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΗΛΕΙΑ50%60%70%α
ΑΡΓΟΛΙΔΑ, ΑΡΚΑΔΙΑ40%50%60%α
ΚΟΡΙΝΘΙΑ40%50%60%αΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΛΑΚΩΝΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ40%50%60%α
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ0%0%0%γ
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ0%0%0%γ
ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ15%25%35%γ
ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ0%0%0%γΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ25%35%45%γ
ΔΥΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ25%35%45%γ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΝΗΣΟΙ25%35%45%γ
ΛΕΣΒΟΣ, ΛΗΜΝΟΣ50%60%70%α
ΙΚΑΡΙΑ, ΣΑΜΟΣ50%60%70%αΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΙΟΣ50%60%70%α
ΆΝΔΡΟΣ, ΘΗΡΑ, ΚΕΑ, ΜΗΛΟΣ, ΜΥΚΟΝΟΣ, ΝΑΞΟΣ, ΠΑΡΟΣ, ΣΥΡΟΣ, ΤΗΝΟΣ30%40%50%α
ΚΑΛΥΜΝΟΣ, ΚΑΡΠΑΘΟΣ, ΚΩΣ, ΡΟΔΟΣ30%40%50%αΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ40%50%60%α
ΛΑΣΙΘΙ40%50%60%α
ΡΕΘΥΜΝΟ40%50%60%αΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΧΑΝΙΑ40%50%60%α

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

  Niriis Banner ESPA