ΕΣΠΑ "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα"

Πρώτη Τροποποίηση της Δράσης ΕΣΠΑ “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”

Με σημαντικές αλλαγές η Δράση Επιδότησης ΕΣΠΑ 2014-2020 για την “Νεοφυή Επιχειρηματικότητα”

Στην πρώτη σημαντική τροποποίηση της Δράσης Επιδότησης ΕΣΠΑ “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” προχώρησε σήμερα το αρμόδιο Υπουργείο

Τα βασικά σημεία της πρώτης τροποποίησης της Δράσης Επιδότησης ΕΣΠΑ “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” είναι τα παρακάτω:

  1. Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr) ορίζεται η 17/03/2016 με καταληκτική ημερομηνία στις 27/04/2016 και ώρα 17:00
  2. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δηλαδή από τις 17 Μαρτίου 2016
  3. Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008), όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έως και την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης που θα οριστεί στην Απόφαση με τον Προσωρινό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων τους οποίους ΚΑΔ θα πρέπει να διατηρήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου. Επιπρόσθετα να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου. Σημειώνεται ότι δεν μπορεί να γίνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ΚΑΔ που διέθετε/αν ήδη ο εταίρος/οι εταίροι του επιχειρηματικού σχεδίου ως ατομικοί επιχειρηματίες κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (θα πρέπει να είναι διαφορετικός/οί σε πρωτοβάθμιο επίπεδο).
  4. Σχετικά με όσους ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα: Να συστήσουν επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε,Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011. Εξαιρούνται οι μονοπρόσωπες ΕΠΕ και μονοπρόσωπες ΙΚΕ.
  5. Ο εταίρος/οι εταίροι του επιχειρηματικού σχεδίου θα πρέπει να έχουν διακόψει την υφιστάμενη ατομική επιχειρηματική τους δραστηριότητα μέχρι την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.
  6. Αλλαγή έδρας επιχείρησης ή/και τόπου εγκατάστασης, εντός της ίδιας Περιφέρειας. Διευκρινίζεται ότι δεν γίνεται δεκτή μεταφορά έδρας στην κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).
1η Τροποποίηση "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" (339 downloads)

Περισσότερα για τη Δράση Ενίσχυσης ΕΣΠΑ “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” εδώ

Συχνές Ερωτήσεις για τη Δράση Ενίσχυσης ΕΣΠΑ “Νεοφυής Επιχειρηματικότηα θα βρείτε εδώ