Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025

Ανάλυση και Στρατηγικοί Στόχοι για το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025

Σκοπός Προγράμματος

Το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 εξυπηρετεί τον κύριο στρατηγικό στόχο της στήριξης και της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και της ενίσχυσης του μετασχηματισμού κυρίως του τομέα της μεταποίησης, με έμφαση στην ποιότητα των συντελεστών παραγωγής και λειτουργίας της, ώστε να αποτελέσει κινητήριο δύναμη της εξωστρεφούς οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης στη χώρα.

Προϋπολογισμός Προγράμματος

Το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 έχει συνολικό προϋπολογισμό 885 εκατ. ευρώ και αποτελείται από τέσσερα υποπρογράμματα ανά τομέα πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα, το Υποπρόγραμμα Α: «Ενίσχυση επιχειρηματικότητας / δημιουργία φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος», το Υποπρόγραμμα Β: «Ενίσχυση της βιομηχανίας», το Υποπρόγραμμα Γ: «Ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογίας» και το Υποπρόγραμμα Δ: «Στήριξη του εμπορίου και προστασία καταναλωτή».

Διάρθρωση Προγράμματος

Αναλυτικότερα, μέσω του Υποπρογράμματος Α, για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, χρηματοδοτούνται οι ιδιωτικές επενδύσεις, με την εφαρμογή καθεστώτων ενισχύσεων ιδιωτικών επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας (αναπτυξιακοί νόμοι). Τα παρεχόμενα κίνητρα περιλαμβάνουν κυρίως επιχορήγηση παγίων, φορολογική απαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης, χρηματοδοτικά εργαλεία και ταχεία αδειοδότηση. Για πρώτη φορά, επίσης, θα χρηματοδοτηθούν καθεστώτα προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων. Τέλος, σημαντικό ρόλο έχουν οι συνεργασίες δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την αποτελεσματικότητα του ιδιωτικού τομέα, ενώ παράλληλα το Δημόσιο διατηρεί ισχυρό εποπτικό ρόλο.

Το Υποπρόγραμμα Β, για τη Βιομηχανία αφορά κατά κύριο λόγο τις ενισχύσεις των ιδιωτικών επενδύσεων που παρέχονται κατ’ εφαρμογή των αναπτυξιακών νόμων, αντικατοπτρίζοντας το αυξημένο ενδιαφέρον για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων. Επιπλέον, προβλέπεται η ανάληψη νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών για την υποστήριξη και την προσαρμογή των ΜμΕ στις ανάγκες και τις προοπτικές της Βιομηχανίας 4.0, την ανάπτυξη ικανοτήτων, την αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού, και την τεχνική βοήθεια για τη βελτίωση της λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και των εποπτευόμενων φορέων, ως προς την ανταπόκριση στις προκλήσεις του 2030.

Οι πόροι του Υποπρογράμματος Γ, για τον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας, καλύπτουν δράσεις υποστήριξης δραστηριοτήτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας, όπως η αξιολόγηση των ερευνητικών ιδρυμάτων και η υποστήριξη της λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας και των Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων, καθώς και δράσεις υποστήριξης των ερευνητικών ιδρυμάτων και των ΑΕΙ, όπως η αναβάθμιση των υποδομών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και οι εμβληματικές δράσεις στην αγροδιατροφή, την ιατρική ακριβείας και την κλιματική αλλαγή.

Με το Υποπρόγραμμα Δ ενισχύεται ο τομέας εμπορίου και προστασίας καταναλωτή, περιλαμβάνοντας δράσεις υποστήριξης της ομαλής λειτουργίας του εμπορίου (επιχειρήσεων και καταναλωτών) με στόχο την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. Παράλληλα, ενισχύεται με δράσεις αντιμετώπισης επίμονων δομικών αδυναμιών της αγοράς με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της.Για την τεχνική και διοικητική υποστήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων υπάρχει ξεχωριστό υποπρόγραμμα.

Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα διασφαλίζει ότι οι δράσεις του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 (επενδύσεις, ενισχύσεις, εκσυγχρονισμοί κ.ά., όπως προκύπτουν από τους προαναφερθέντες ειδικούς στόχους) θα υλοποιηθούν με βάση το οικείο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και με επαρκή περιβαλλοντική συμβατότητα.

 Επίσης, η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θα παρακολουθεί την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων, καθώς και τις σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από την εφαρμογή του Τομεακού Προγράμματος 2021-2025, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες Γενικές Γραμματείες, στηρίζοντας τους τελικούς δικαιούχους και τους εποπτευόμενους φορείς υλοποίησης.

Με το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 εξορθολογίζεται η διαχείριση των εθνικών πόρων του ΠΔΕ και τίθενται οι προτεραιότητες χρηματοδότησης κατά τρόπο που θα συμβάλει στον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας, στην ανάπτυξη βιώσιμων υποδομών και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής».

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;