«Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής»» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020»

«Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής»» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020»

Η Δράση έχει σαν στόχο την:

 • Ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων/υπηρεσιών ή μεθόδων παραγωγής με υψηλή προστιθέμενη αξία με σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
 • Αποτελεσματικότερη διασύνδεση των ερευνητικών οργανισμών με τις ανάγκες του παραγωγικού ιστού.
 • Επικέντρωση των προσπαθειών και των πόρων στους θεματικούς τομείς Πολιτισμός-Τουρισμός-Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Αγροδιατροφή και Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Αττικής, με σκοπό την μεγιστοποίηση της ωφέλειας για την οικονομία της Περιφέρειας Αττικής.

Προϋπολογισμός:

Ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή) κάθε αίτησης χρηματοδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 400.000€ και η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν θα υπερβαίνει τους δέκα οκτώ (18) μήνες

Η περίοδος της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων μέσω ΠΣΚΕ είναι η εξής:

Έναρξη: 13/11/2020, ώρα 09:00

Λήξη: 14/01/2021, ώρα 15:00

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Υφιστάμενες Επιχειρήσεις: Κάθε μονάδα, του ιδιωτικού ή/και του δημόσιου τομέα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή και το μέγεθός της, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα.
 • Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων: Κάθε οντότητα, όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησης, πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η εκπαίδευση, η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων.
 • Λοιποί Φορείς:
  • α) Δημόσιες Υπηρεσίες, που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της παρ. 1στ του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143),
  • β) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (όπως Μουσεία με ανεξάρτητη νομική οντότητα, Δημόσια Νοσοκομεία, Ακαδημία Αθηνών, Εθνική Βιβλιοθήκη, Εθνική Πινακοθήκη, κ.α.),
  • γ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που έχουν ιδρυθεί με Νόμο ή ΠΔ και επιχορηγούνται από το Κράτος,
  • δ) Κοινωφελή Ιδρύματα που διέπονται από το Ν. 4182/2013, σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από σύμπραξη υφιστάμενων επιχειρήσεων και Οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων. Επιπλέον στη σύμπραξη δύναται να συμμετέχει μία ή περισσότερες οντότητες που ανήκουν στους «Λοιπούς Φορείς» και αντιμετωπίζονται ως «Οργανισμοί έρευνας» ή ως «Επιχειρήσεις».

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

Ανά θεματικό τομέα:

 • Πολιτισμός-Τουρισμός-Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες: 3.000.000€
 • Αγροδιατροφή: 3.000.000€
 • Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη: 3.000.000€

Επιλέξιμες δραστηριότητες:

 • Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 25 του Καν. ΕΕ 651/2014) οι οποίες θα πρέπει να εμπίπτουν πλήρως σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες: βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας. (Δαπάνες προσωπικού, Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, Δαπάνες για κτιριακές εγκαταστάσεις και γήπεδα, Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας, Έμμεσες δαπάνες σε ποσοστό 25%: Δαπάνες μετακίνησης, δημοσιότητας, αναλωσίμων, ορκωτού λογιστή, προσαρμογών για άτομα με αναπηρία και λοιπές λειτουργικές δαπάνες)
 • Δραστηριότητες καινοτομίας (άρθρο 28 του Καν. ΕΕ 651/2014) για ΜΜΕ και για οργανισμούς έρευνας. (Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού, Δαπάνες απόσπασης προσωπικού υψηλής Εξειδίκευσης, Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας)
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις (άρθρο 19 του Καν. ΕΕ 651/2014)–μόνο για ΜΜΕ.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Summary
«Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής»» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020»
Article Name
«Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής»» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020»
Description
«Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής»» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020»
Author
Publisher Name
Niriis S.A.
Publisher Logo