R&D: Ενίσχυση Δαπανών Έρευνας και Ανάπτυξης – Τι είναι το άρθρο 22-Α , πως λειτουργεί και ποιος είναι ο σκοπός του.

R&D: Ενίσχυση Δαπανών Έρευνας και Ανάπτυξης-Τι είναι το άρθρο 22-Α ,πως λειτουργεί και ποιος είναι ο σκοπός του.

Τι είναι το Άρθρο 22-Α:

Το Άρθρο 22Α είναι άρθρο του φορολογικού νόμου και αφορά την δυνατότητα αναγνώρισης υπερεκπτώσεων για Δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46 και 55 του ν. 4712/2020, το άρθρο 22Α του ν. 4172/2013 τροποποιήθηκε και επί πλέον από την 01η.09.2020 το ποσοστό υπερέκπτωσης από 30% ανέρχεται σε 100 % δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά το χρόνο της πραγματοποίησης τους .

Οι επιχειρήσεις κάθε έτος, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της ΓΓΕΚ, δύνανται να υποβάλλουν αιτήματα πιστοποίησης δαπανών Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας αυτοχρηματοδοτούμενων έργων που υλοποίησαν, κατά τη χρήση του προηγούμενου έτους και τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης, το αργότερο έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 4965/2022 (Α΄ 162), για αιτούμενο ύψος δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ η υποβολή έκθεσης ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία για την πραγματοποίηση των δαπανών και το ύψος αυτών είναι υποχρεωτική. Η εν λόγω τροποποίηση ισχύει για τα αιτήματα πιστοποίησης δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, τα οποία αφορούν στο φορολογικό έτος 2022 και εφεξής.

Η Έρευνα & Καινοτομία

Η έρευνα και η καινοτομία (Ε&Κ) διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη δημιουργία έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και νέων θέσεων εργασίας. Μέσω της παραγωγής νέας γνώσης, η Έρευνα διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων, διεργασιών και υπηρεσιών που ενισχύουν την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και εν τέλει, την ευημερία και την βιωσιμότητα αυτής. Η ανάπτυξη της Έρευνας και της Καινοτομίας, των δεξιοτήτων και της τεχνολογίας είναι παράγοντες υψίστης σημασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας. Τα συστήματα Έρευνας και Καινοτομίας είναι πολύπλοκα οικοσυστήματα των οποίων η βέλτιστη επίδοση εξαρτάται από διάφορα στοιχεία. Σε αυτά περιλαμβάνονται η ύπαρξη μιας ισχυρής δημόσιας επιστημονικής βάσης η οποία παράγει υψηλής ποιότητας αποτελέσματα, η έντονη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε δραστηριότητες Έρευνας και Καινοτομίας, οι απρόσκοπτες και έντονες ροές γνώσεων μεταξύ των φορέων Έρευνας και Καινοτομίας και οι καλές συνθήκες πλαισίου που επιτρέπουν την προαγωγή της επιχειρηματικής Καινοτομίας.

Οι δράσεις έμμεσης χρηματοδότησης, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο συγκεντρώνουν τα τελευταία χρόνια όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς μπορούν να αποτελέσουν το απαραίτητο εργαλείο για τη χάραξη εθνικής πολιτικής και στρατηγικής καθώς δύνανται να καλλιεργήσουν και να οδηγήσουν το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων στον Επιστημονικό & Τεχνολογικό τομέα.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ (Ορισμοί)

Ως δραστηριότητες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας θεωρούνται οι δημιουργικές εργασίες που αναλαμβάνονται σε συστηματική βάση με σκοπό την αύξηση του αποθέματος της γνώσης, την τεκμηρίωση και χρήση αυτού του αποθέματος της γνώσης για την επινόηση νέων εφαρμογών. Η επιστημονική και τεχνολογική έρευνα διακρίνεται στις ακόλουθες μορφές:

 • α) Βασική έρευνα είναι οι πρωτότυπες πειραματικές ή θεωρητικές εργασίες ελεύθερης επιλογής που εκπονούνται με πρωταρχικό σκοπό την απόκτηση νέων γνώσεων για τα υποκείμενα αίτια και τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά των φαινομένων και των παρατηρήσιμων γεγονότων, χωρίς να αποβλέπουν σε συγκεκριμένες χρήσεις ή εφαρμογές. Η βασική έρευνα αναλύει δομές, ιδιότητες και σχέσεις με προοπτική διατύπωσης και ελέγχου υποθέσεων, θεωριών ή νόμων. Τα αποτελέσματά της συνήθως δεν είναι άμεσα εκμεταλλεύσιμα για εμπορικούς σκοπούς, δεν διατίθενται αυτούσια προς πώληση αλλά δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά και είναι ευρέως διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους χωρίς αποκλεισμό.
 • β) Εφαρμοσμένη έρευνα είναι οι πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες που εκπονούνται με σκοπό την απόκτηση νέων γνώσεων, εφ’ όσον έχουν συγκεκριμένο πρακτικό στόχο. Η εφαρμοσμένη έρευνα εκπονείται για να διερευνήσει είτε τις πιθανές χρήσεις των υποσχόμενων ευρημάτων της βασικής έρευνας είτε για να προσδιορίσει νέες μεθόδους και τρόπους για την επίτευξη συγκεκριμένων και προκαθορισμένων στόχων. Χρησιμοποιεί την υπάρχουσα και την αποκτούμενη γνώση για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων και προσδίδει λειτουργική μορφή στις ιδέες. Τα αποτελέσματα της εφαρμοσμένης έρευνας έχουν πρωταρχικά εφαρμογή σε ένα περιορισμένο αριθμό προϊόντων, λειτουργικών διαδικασιών, μεθόδων ή συστημάτων.
 • γ) Πειραματική ανάπτυξη είναι οι συστηματικές εργασίες, οι οποίες βασίζονται στις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί από την έρευνα και την πρακτική εμπειρία και στοχεύουν στην παραγωγή νέων υλικών, προϊόντων και συσκευών, στην εγκατάσταση νέων διαδικασιών, συστημάτων και υπηρεσιών ή στην ουσιαστική βελτίωση αυτών που έχουν ήδη παραχθεί ή εγκατασταθεί.

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ/ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε&Τ ΈΡΕΥΝΑΣ

Βασικό κριτήριο για την οριοθέτηση/διάκριση των δραστηριοτήτων επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας σε σχέση με συναφείς επιστημονικές, τεχνολογικές και βιομηχανικές δραστηριότητες, είναι η παρουσία στις δραστηριότητες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας ενός αξιόλογου στοιχείου πρωτοτυπίας και η άρση επιστημονικής ή τεχνολογικής αβεβαιότητας, όταν δηλαδή η λύση σε ένα πρόβλημα δεν είναι εύκολα εμφανής σε άτομο εξοικειωμένο με το Φυσικό Αντικείμενο.

Στις δραστηριότητες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας υπάγονται:

 • α) Ο σχεδιασμός, η κατασκευή ενός ή περισσοτέρων πρωτοτύπων και οι σχετικές δοκιμές. Η τυχόν κατασκευή στη συνέχεια σειράς πρωτοτύπων για την ικανοποίηση άλλων αναγκών εξαιρείται.
 • β) Η κατασκευή και λειτουργία πιλοτικών έργων σε πειραματική φάση προκειμένου να αποκτηθεί εμπειρία και να συνδυαστούν κατασκευαστικές μελέτες και άλλα δεδομένα για τη δημιουργία προδιαγραφών νέων προϊόντων, τον σχεδιασμό ειδικού εξοπλισμού και δομών καθώς και για την προετοιμασία οδηγιών λειτουργίας και εγχειριδίων διαδικασιών και μεθόδων.
 • γ) Οι εργασίες βιομηχανικού σχεδιασμού μόνο εφόσον είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Εξαιρείται ο σχεδιασμός που αφορά την διαδικασία παραγωγής.
 • δ) Οι εργασίες βιομηχανικής μηχανικής μόνο αν για την επιτυχή υλοποίησή τους απαιτηθεί περαιτέρω έρευνα.
 • ε) Η ανάπτυξη προγραμμάτων πρωτότυπου και καινοτομικού λογισμικού εφόσον επιφέρουν ουσιαστική επιστημονική ή τεχνολογική πρόοδο και εφόσον ο σκοπός του κάθε έργου είναι η συστηματική επίλυση μιας επιστημονικής ή τεχνολογικής αβεβαιότητας. Η ανάπτυξη αυτών έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του αποθέματος της γνώσης.

Η ανάπτυξη Λογισμικού μπορεί να αφορά σε τελικό προϊόν ή να αποτελεί μέρος συγκεκριμένου προγράμματος Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας.

Στις δραστηριότητες ανάπτυξης λογισμικού περιλαμβάνονται:

 • Η ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής στο επίπεδο λειτουργικών συστημάτων, αλγορίθμων, γλωσσών προγραμματισμού, διαχείρισης δεδομένων, λογισμικού επικοινωνιών, εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού.
 • Η ανάπτυξη τεχνολογιών διαδικτύου.
 • Η έρευνα σε μεθόδους σχεδιασμού, ανάπτυξης, εκμετάλλευσης ή συντήρησης λογισμικού.
 • Η ανάπτυξη εργαλείων λογισμικού ή τεχνολογιών πληροφορικής σε εξειδικευμένες περιοχές της πληροφορικής όπως image processing, παρουσίαση γεωγραφικών δεδομένων, αναγνώριση χαρακτήρων, τεχνητή νοημοσύνη κ.λπ.

Από τις δραστηριότητες ανάπτυξης λογισμικού εξαιρούνται:

 • Δραστηριότητες που χρησιμοποιούν γνωστές μεθόδους και εργαλεία λογισμικού για την ανάπτυξη εφαρμογών για επιχειρήσεις και συστημάτων πληροφορικής.
 • Οι αναβαθμίσεις, προσθήκες ή αλλαγές σε υπάρχοντα προγράμματα ή συστήματα.
 • Η υποστήριξη υπαρχόντων συστημάτων.
 • Η μετατροπή ή η προσαρμογή γλωσσών προγραμματισμού ή άλλων αναπτυξιακών εργαλείων/βιβλιοθηκών.
 • Οι προσαρμογές υπαρχόντων προγραμμάτων και οι προσθήκες λειτουργιών για τους χρήστες εφαρμογών.
 • Ο εντοπισμός και η απομάκρυνση σφαλμάτων σε υπάρχουσες εφαρμογές.
 • Υπάγονται οι κλινικές δοκιμές (μελέτες) φάσεων 1,2 και 3 νέων φαρμάκων, εμβολίων και θεραπειών. Οι κλινικές δοκιμές φάσης 4 οι οποίες συνεχίζουν τη δοκιμή φαρμάκων, εμβολίων ή θεραπειών έπειτα από την έγκριση και παραγωγή ή εφαρμογή αυτών εκλαμβάνονται ως δραστηριότητες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας μόνο εάν επιφέρουν περαιτέρω επιστημονική η τεχνολογική πρόοδο. Οι ανωτέρω δοκιμές των φάσεων 1,2,3 και 4 αναγνωρίζονται με την προϋπόθεση ότι διενεργούνται με τη διαδικασία που προβλέπεται από την Εθνική νομοθεσία.

Για την εφαρμογή των φορολογικών εκπτώσεων, οι δραστηριότητες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας πρέπει να συνδέονται με έργα αποκλειστικά αυτοχρηματοδοτούμενα που υλοποιούνται από την ίδια την επιχείρηση, ενώ εξαιρούνται τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από οποιοδήποτε άλλο εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνή φορέα.

Ένα έργο επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας αποτελείται από διάφορες δέσμες εργασιών, δραστηριότητες ή υπηρεσίες και περιλαμβάνει σαφείς στόχους και συγκεκριμένα παραδοτέα για τον προσδιορισμό των σχετικών αποτελεσμάτων και τη σύγκριση των αποτελεσμάτων με τους τεθέντες στόχους.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ. αριθ. 100335/28.06.2019 (Β’ 2600) Κοινής Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 79230/26.07.2021 (Β΄3293) ΚΥΑ, οι δαπάνες που σχετίζονται με την εκτέλεση δραστηριοτήτων επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, είναι αποκλειστικά οι ακόλουθες:

 • α) Αποσβέσεις δαπανών αγοράς, κατασκευής ή επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης κτιρίων και κατά το σκέλος αυτών, μετά από επιμερισμό, που σχετίζεται αποκλειστικά με δραστηριότητες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
 • β) Αποσβέσεις δαπανών αγοράς ή χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού και οργάνων εργαστηριακής υποδομής για το χρονικό διάστημα που χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς σκοπούς, όπως συσκευές, εργαλεία, επιστημονικά όργανα, διατάξεις και τα εξαρτήματά τους (εργαστηριακής ή ημιβιομηχανικής κλίμακας) καθώς και εγκαταστάσεις ημιβιομηχανικών (επιδεικτικών) δοκιμών. Στις δαπάνες της κατηγορίας αυτής μπορεί να περιλαμβάνονται τυχόν πρόσθετα κόστη μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού καθώς και εκπαίδευσης του προσωπικού στη χρήση του.
 • γ) Αποσβέσεις δαπανών αγοράς άυλων περιουσιακών στοιχείων, αποσβέσεις δαπανών αγοράς αδειών χρήσης εξειδικευμένων επιστημονικών «πακέτων»/προγραμμάτων Η/Υ, τα οποία είναι απαραίτητα για την υλοποίηση της έρευνας. Δεν περιλαμβάνεται σύνηθες λογισμικό γενικής χρήσεως, μη εστιασμένο στις ιδιαίτερες υπολογιστικές ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.
 • δ) Οι τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες όπως ενοίκια ή λειτουργική μίσθωση, λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης, σταθερής & κινητής τηλεφωνίας, ταχυδρομικά έξοδα κ.λ.π., κατά το σκέλος αυτών, μετά από επιμερισμό, που σχετίζεται αποκλειστικά με δραστηριότητες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
 • ε) Αμοιβές κάθε βαθμίδας προσωπικού (εργαζόμενοι με σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας, αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου), που απασχολείται στην εκτέλεση του έργου επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας κατά το διάστημα υλοποίησης αυτού και κατ’ αναλογία προς το χρόνο της απασχόλησής του, όπως εξειδικευμένοι επιστήμονες, μεταπτυχιακοί σπουδαστές, τεχνικοί και βοηθητικό διοικητικό προσωπικό. Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες τεχνικού-διοικητικού προσωπικού της επιχείρησης, δεν δύναται να υπερβαίνουν σε ποσοστό το 20%, επί του συνόλου των δαπανών μισθοδοσίας της εγκεκριμένης ερευνητικής ομάδας του έργου.
 • στ) Δαπάνες για μετακινήσεις εσωτερικού και εξωτερικού για συνεργασία με εργαστήρια κ.λ.π., για ανακοίνωση αποτελεσμάτων σχετικών με το ερευνητικό έργο που εκτελείται, εκτελέστηκε ή σχεδιάζεται να εκτελεστεί, συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, επιστημονικές συναντήσεις, που έχουν άμεση σχέση με το εκτελούμενο έργο επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
 • ζ) Δαπάνες για ευρύ φάσμα αναλωσίμων όπως χημικά και μικροβιολογικά αντιδραστήρια, μικροεξαρτήματα και όργανα μιας χρήσης ή περιορισμένου αριθμού χρήσεων.
 • η) Δαπάνες για την αγορά διπλώματος ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. θ) Δαπάνες για την έκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • ι) Δαπάνες σύνδεσης με βάσεις δεδομένων, εθνικά και διεθνή δίκτυα γνώσης, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες ή άλλες ηλεκτρονικές πηγές παροχής εξειδικευμένων γνώσεων και πληροφόρησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των δαπανών αυτών είναι η αποκλειστική συνάφειά τους με το φυσικό αντικείμενο του εκτελούμενου έργου επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
 • κ) Ανάθεση με σύμβαση σε εξωτερικούς συνεργάτες ή φορείς (ιδιωτικά εργαστήρια και επιχειρήσεις, δημόσια ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια, Α.Ε.Ι και Α.Τ.Ε.Ι), συγκεκριμένου και σαφώς καθορισμένου τμήματος έργου επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Οι επιλέξιμες για τους σκοπούς της παρούσας δαπάνες υπεργολαβίας (φυσικών και νομικών προσώπων) για την εκτέλεση τμήματος του ερευνητικού έργου δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 70% του προϋπολογισμού του ερευνητικού έργου.
 • ια) Δαπάνες αγοράς άυλων περιουσιακών στοιχείων, τεχνογνωσίας, εγκριτικών παραβόλων και παραβόλων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας των υπό ανάπτυξη και παραγωγή στην Ελλάδα φαρμακευτικών σκευασμάτων των έργων Ε&Τ που έχουν υποβληθεί προς πιστοποίηση από φαρμακευτικές εταιρείες, με την προϋπόθεση ότι πραγματοποιήθηκαν κατά την ελεγχόμενη χρήση.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω αναφερόμενες δαπάνες (α) έως και (ια) είναι περιοριστικές και καμία άλλη δαπάνη δεν δύναται να κριθεί επιλέξιμη. Οι δαπάνες που κρίνονται επιλέξιμες στο πλαίσιο του έργου/ων, υπολογίζονται στη βάση του πραγματικού κόστους, δηλαδή έχουν πραγματοποιηθεί από τις επιχειρήσεις και τεκμηριώνονται από εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά στοιχεία ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας, έκδοσης στο έτος αναφοράς και εξόφλησης έως την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος πιστοποίησης στη ΓΓΕΚ και στη βάση απλοποιημένου κόστους για τις δαπάνες προσωπικού (μισθοδοσία με βάση σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας αορίστου/ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου).

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας οι ακόλουθες:

 1. Οι κάθε είδους αμοιβές μετόχων, διευθυνόντων συμβούλων, προέδρων Δ.Σ., μελών διοικητικών συμβουλίων, εταίρων, διαχειριστών, γενικών διευθυντών, ιδιοκτητών εν γένει της επιχείρησης, όσων συνδέονται με αυτούς με συγγένεια α΄ βαθμού και των συζύγων αυτών της δικαιούχου επιχείρησης καθώς και οι αμοιβές φυσικών προσώπων με τις προηγούμενες ιδιότητες σε συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις, όπως και των προσώπων που είχαν μια από τις παραπάνω ιδιότητες κατά τα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη από αυτό της πραγματοποίησης των υπό κρίση δαπανών.
 2. Οι δαπάνες που αφορούν αποζημιώσεις απόλυσης, έκτακτες αμοιβές, παροχές σε είδος, ανώφελες υπερβολικές ή υπέρμετρες δαπάνες, δαπάνες ψυχαγωγίας, δαπάνες διαφήμισης, δαπάνες διανομής και προώθησης προϊόντων ή εμπορικών δραστηριοτήτων, δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού, δαπάνες υπερωριών και αποζημιώσεων.
 3. Οι δαπάνες που δεν προκύπτουν ως άμεση ανάγκη του συγκεκριμένου έργου Ε&Τ αλλά σχετίζονται με άλλες δραστηριότητες της επιχείρησης.
 4. Οι μετακινήσεις μελών που δεν ανήκουν στην ομάδα έργου.
 5. Οι δαπάνες για πρόστιμα, χρηματικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών.
 6. Ο ΦΠΑ, εφόσον μπορεί να ανακτηθεί ή συμψηφιστεί με οποιονδήποτε τρόπο.
 7. Οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα της επιχείρησης.
 8. Οι δαπάνες για εκπαίδευση – επιμόρφωση προσωπικού, εκτός από την εκπαίδευση χρήσης εξοπλισμού και οργάνων εργαστηριακής υποδομής.
 9. Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις.
 1. Οι δαπάνες μετακινήσεων που αφορούν ημερήσιες αποζημιώσεις και έξοδα σίτισης εφόσον δεν συνοδεύονται από παραστατικά καθώς και τα έξοδα μετακίνησης με ταξί (στις περιπτώσεις μετακινήσεων όπου προσκομίζονται παραστατικά δαπανών, πιστοποιείται κατ’ ανώτατο όριο το ποσό των 40 € ανά ημέρα).

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Summary
R&D: Ενίσχυση Δαπανών Έρευνας και Ανάπτυξης-Τι είναι το άρθρο 22-Α ,πως λειτουργεί και ποιος είναι ο σκοπός του.
Article Name
R&D: Ενίσχυση Δαπανών Έρευνας και Ανάπτυξης-Τι είναι το άρθρο 22-Α ,πως λειτουργεί και ποιος είναι ο σκοπός του.
Description
R&D: Ενίσχυση Δαπανών Έρευνας και Ανάπτυξης-Τι είναι το άρθρο 22-Α ,πως λειτουργεί και ποιος είναι ο σκοπός του.
Author
Publisher Name
Niriis S.A.
Publisher Logo