ΕΣΠΑ / ΤΑΑ: “Ψηφιακός Μετασχηματισμός”- Έναρξη 22/6 – Ως και 100% η επιδότηση ανάλογα της δράσης

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με κουπόνια (vouchers) για την προμήθεια ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, αλλά και για την αντικατάσταση ταμειακών μηχανών, POS, φορητών τερματικών και θερμικών εκτυπωτών για έκδοση τιμολογίων εν κινήσει.

Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον και μεγάλο κομμάτι της δράσης, περί τα 100 εκατ. ευρώ, αφορά τη στήριξη επενδυτικών σχεδίων ελληνικών εταιρειών τεχνολογίας «που στοχεύουν στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική αξιοποίηση νέων, καινοτόμων, ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται σε  σύγχρονες τεχνολογίες με στόχο, μεταξύ άλλων, τη λειτουργία Cloud υποδομών και υπηρεσιών  για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση  υποδομών και υπηρεσιών Cloud, την ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών λογισμικού».

ΜΕΡΟΣ A’

Πρόγραμμα I: «Ψηφιακά Εργαλεία MME» (Παράταση ως 31/10)

Αντικείμενο – Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος I: «Ψηφιακά Εργαλεία MME» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας, που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Μέσω του Προγράμματος I, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να

 • εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
 • αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),
 • ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
 • αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα I: «Ψηφιακά Εργαλεία MME» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1
(Α)(Β)(Γ)(Δ)
Μέγεθος Επιχείρησης (μ)Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνηΈνταση ενίσχυσης
0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 5 ΕΜΕ€900,00€1.000,0090%
5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ€1.800,00€2.000,0090%
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
(Α)(Β)(Γ)(Δ)
Μέγεθος ΕπιχείρησηςΟνομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνηΈνταση ενίσχυσης
10 ΕΜΕ < μ ≤18 ΕΜΕ€3.600,00€4.000,0090%
18 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ€5.400,00€6.000,0090%
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
(Α)(Β)(Γ)(Δ)
Μέγεθος ΕπιχείρησηςΟνομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνηΈνταση ενίσχυσης
25 ΕΜΕ < μ ≤ 32 ΕΜΕ€9.000,00€10.000,0090%
32 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ€10.800,00€12.000,0090%
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
(Α)(Β)(Γ)(Δ)
Μέγεθος ΕπιχείρησηςΟνομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνηΈνταση ενίσχυσης
40 ΕΜΕ < μ ≤ 50 ΕΜΕ€13.500,00€15.000,0090%
50 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ€18.000,00€ 20.000,0090%

ΜΕΡΟΣ Β’

 Πρόγραμμα II: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» (Παράταση ως 31/12)

Αντικείμενο – Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος II: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής παραγωγικής ικανότητας στη χώρα με νέα προϊόντα και υπηρεσίες, και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. 

Το Πρόγραμμα ΙΙ: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» ενισχύει επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που εμπίπτουν στον κλάδο πληροφορικής και επικοινωνιών, αποσκοπώντας:

 • στην ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας με την κατάλληλη αξιοποίηση των ΤΠΕ,
 • στην ενδυνάμωση του κλάδου πληροφορικής (σε όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας).
 • στη δημιουργία νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με ισχυρή εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα.

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα ΙΙ: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» θα παρέχει ενισχύσεις, υπό τη μορφή επιχορηγήσεων, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που καλύπτουν όλο τον κύκλο ανάπτυξης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και εμπεριέχουν: 

 • Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες (ενδεικτικά: έρευνα αγοράς, μελέτη σκοπιμότητας, ενέργειες απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων),
 • Δραστηριότητες Ανάπτυξης των νέων ψηφιακών προϊόντων/ υπηρεσιών, 
 • Συμπληρωματικές δραστηριότητες Εμπορικής αξιοποίησης των νέων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Τα έργα που θα προταθούν προς ενίσχυση στο πλαίσιο του Προγράμματος II μπορούν να έχουν προϋπολογισμό από €200.000,00 έως €2.000.000,00
 • Η ενίσχυση που χορηγείται στο πλαίσιο του Προγράμματος II έχει τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, η οποία καλύπτει μέρος των επιλέξιμων προς ενίσχυση δαπανών.

Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται με βάση:

 • Το μέγεθος της επιχείρησης
 • Το είδος των δραστηριοτήτων και των επιλέξιμων δαπανών,
 • τα όρια ενίσχυσης του Γ.Α.Κ.,

και αναλύεται ως ακολούθως:

 • (Άρθρο 25 Γ.Α.Κ.): Οι επιλέξιμες δαπάνες Βιομηχανικής Έρευνας ενισχύονται σε ποσοστό 70% για τις μικρές επιχειρήσεις και σε ποσοστό 60% για τις μεσαίες επιχειρήσεις
 • (Άρθρο 25 Γ.Α.Κ.): Οι επιλέξιμες δαπάνες Πειραματικής Ανάπτυξης  ενισχύονται σε ποσοστό 45% για τις μικρές επιχειρήσεις και σε ποσοστό 35% για τις μεσαίες επιχειρήσεις
 • (Άρθρο 25 Γ.Α.Κ.): Οι επιλέξιμες δαπάνες εκπόνησης της Μελέτης Σκοπιμότητας ενισχύονται σε ποσοστό 70% για τις μικρές επιχειρήσεις και σε ποσοστό 60% για τις μεσαίες επιχειρήσεις
 • (Άρθρο 28 Γ.Α.Κ.): Οι επιλέξιμες δαπάνες προστασίας της παραχθείσας γνώσης ενισχύονται σε ποσοστό 50%, τόσο για τις μικρές επιχειρήσεις όσο και για τις μεσαίες επιχειρήσεις
 • (Άρθρο 19 Γ.Α.Κ.): Οι επιλέξιμες δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις ενισχύονται σε ποσοστό 50%, τόσο για τις μικρές επιχειρήσεις όσο και για τις μεσαίες επιχειρήσεις
 • (Άρθρο 29 Γ.Α.Κ.): Οι επιλέξιμες δαπάνες Διαδικαστικής και Οργανωτικής Καινοτομίας ενισχύονται σε ποσοστό 50%, τόσο για τις μικρές επιχειρήσεις όσο και για τις μεσαίες επιχειρήσεις

ΜΕΡΟΣ Γ’

Πρόγραμμα III: «Ψηφιακές Συναλλαγές» (Παράταση ως 31/10)

Σκοπός του Προγράμματος ΙΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές» είναι η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών.

Το Πρόγραμμα III απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας των ΜΜΕ, την αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών, καθώς και στην ενίσχυση της φορολογικής τους συμμόρφωσης.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ΙΙΙ δίνεται στους δυνητικούς Δικαιούχους η δυνατότητα αξιοποίησης επιταγών (vouchers), ανά κατηγορία ως ακολούθως:

α/αΟνομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνηΈνταση ενίσχυσης
Κατηγορία 1€150,00€150,00100%
Κατηγορία 2Αριθμός Οχημάτων * €1.125,00Αριθμός Οχημάτων * €1.250,0090%
Κατηγορία 3€300,00€300,00100%
Κατηγορία 4Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ * €112,50Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ * €125,0090%
Κατηγορία 5Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ προς αντικατάσταση * €350,00Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ προς αντικατάσταση * €350,00100%
Κατηγορία 6Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ προς αντικατάσταση * €150,00Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ προς αντικατάσταση * €150,00100%

Δείτε αναλυτικά την ΚΥΑ της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός εδώ

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Summary
ΕΣΠΑ / ΤΑΑ: "Ψηφιακός Μετασχηματισμός"- Έναρξη 22/6 - Ως και 100% η επιδότηση ανάλογα της δράσης
Article Name
ΕΣΠΑ / ΤΑΑ: "Ψηφιακός Μετασχηματισμός"- Έναρξη 22/6 - Ως και 100% η επιδότηση ανάλογα της δράσης
Description
ΕΣΠΑ / ΤΑΑ: "Ψηφιακός Μετασχηματισμός"- Έναρξη 22/6 - Ως και 100% η επιδότηση ανάλογα της δράσης
Author
Publisher Name
Niriis S.A.
Publisher Logo