ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

Προϋπολογισμός της Δράσης Νέα Βιομηχανικά Πάρκα

Η συνολική δημόσια δαπάνη της Δράσης είναι εξήντα δύο εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (€ 62.998.348,36) και θα καταβληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility – RRF) με τη μορφή επιχορήγησης

Ύψος Επενδυτικού Σχεδίου

Ως προς τις προτάσεις το συνολικό ποσό κάθε επενδυτικού σχεδίου θα κυμαίνεται

 • από τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000 €)
 • έως είκοσι εκατομμύρια ευρώ (20.000.000 €). 

Επενδυτικά Σχέδια με προϋπολογισμό μικρότερο ή μεγαλύτερο των ως άνω ορίων δεν κρίνονται επιλέξιμα. Αντίστοιχα, η τελική πιστοποίηση δαπανών θα πρέπει να είναι εντός των ως άνω ορίων, σε διαφορετική περίπτωση το έργο θα απεντάσσεται.

Το χρηματοδοτικό σχήμα των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών τους στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης και του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης είναι έως 50% Δημόσια Επιχορήγηση και κατ’ ελάχιστον 50% Ιδιωτική Συμμετοχή. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Επιλέξιμοι για συμμετοχή στη Δράση κατόπιν αίτησής τους και σχετικής αξιολόγησης που θα ακολουθήσει, δύνανται να είναι, κατά περίπτωση, οι ακόλουθοι φορείς:

Για τους δικαιούχους της Πρόσκλησης της Δράσης που αφορά τη δημιουργία νέων βιομηχανικών πάρκων επόμενης γενιάς, την επέκταση, εκσυγχρονισμό ή αναβάθμιση των υφισταμένων και τη μετατροπή περιοχών με υψηλή βιομηχανική συγκέντρωση σε πράσινα και ψηφιοποιημένα βιομηχανικά πάρκα, στους δικαιούχους δύνανται να συμπεριληφθούν οι παρακάτω φορείς ανάπτυξης και διαχείρισης βιομηχανικών περιοχών και πάρκων, όπως αυτοί ορίζονται στο ρυθμιστικό πλαίσιο (ήτοι στον Ν. 3982/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και είναι σε ισχύ), οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:

 • Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (εφεξής η «ΕΑΝΕΠ»):
  Για να είναι επιλέξιμος ο φορέας της παρούσας κατηγορίας πρέπει σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 45 να είναι υφιστάμενη Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ), δηλαδή να αποτελεί νομικό πρόσωπο που έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρείας του Ν. 2190/1920 και να αναλαμβάνει τη σύνταξη και υλοποίηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου ανάπτυξης και τη διοίκηση και διαχείριση του Επιχειρηματικού Πάρκου μέχρι τη μεταβίβασή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3982/2011, και να πληροί εν γένει τις λοιπές προϋποθέσεις του Ν. 3982/2011.
 • Υπό σύσταση Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (εφεξής η «υπό σύσταση ΕΑΝΕΠ»):
  Για να είναι επιλέξιμος ο φορέας της παρούσας κατηγορίας πρέπει σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 45 του Ν. 3982/2011, να πρόκειται για υπό σύσταση Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ), η οποία θα έχει ολοκληρώσει τη σύστασή της εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης έγκρισης της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν. 3982/2011, χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να εκπληρωθούν και οι απαιτήσεις της παρ. 4 του άρθρου 45 του ίδιου νόμου και να προκύπτει ότι θα πληροί εν γένει, όταν συσταθεί, όλες τις προϋποθέσεις του Ν. 3982/2011 όπως προβλέπονται για τις συστημένες Εταιρείες Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ).
 • Εταιρεία Διαχείρισης του Επιχειρηματικού Πάρκου (εφεξής η «ΕΔΕΠ»):
  Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3982/2011, είναι επιλέξιμη η παρούσα κατηγορία, στις περιπτώσεις στις οποίες έχει ολοκληρωθεί διαδικασία μεταβίβασης της διοίκησης και διαχείρισης του Επιχειρηματικού Πάρκου από την ΕΑΝΕΠ στην ΕΔΕΠ.
 • Φορέας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (εφεξής το «ΕΠΜΜΜ»):
  Σύμφωνα με το εδάφιο (1) του Αρθ. 3 της ΚΥΑ Φ/Α.15/3/οικ.112239/1270/2020 ΦΕΚ Β’ 4863), η εταιρεία η οποία αναλαμβάνει την πρωτοβουλία ανάπτυξης, διοίκησης και διαχείρισης ΕΠΜΜΜ, και έχει τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 (Α’ 104) όπως ισχύει και χαρακτηρίζεται ως Μεμονωμένη Μεγάλη Μονάδα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 13 του άρθρου 56 του Ν. 3982/2011 όπως ισχύει.

Σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 63 του Ν. 3982/2011 όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4635/2019 πρέπει να είναι Φορέας Οργάνωσης και Εκμετάλλευσης (εφεξής ο «ΦΟΕ») ή Φορέας Ίδρυσης (εφεξής ο «ΦΟΙ») με την έννοια της ΕΑΝΕΠ, για τις ΒΙΠΕ του Ν. 4458/1965 ή τις ΒΕΠΕ του Ν. 2545/1997 αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 63 του Ν. 3982/2011 όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4635/2019 πρέπει να είναι Φορέας Διοίκησης και Διαχείρισης (εφεξής ο «ΦΔΔ») με την έννοια της ΕΔΕΠ, για τις ΒΙΠΕ του Ν. 4458/1965 και τις ΒΕΠΕ του Ν. 2545/1997

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της πρότασης για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της παρούσας Δράσης. Συνεπώς, το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να έχει εκκινήσει από την εν λόγω ημερομηνία και έπειτα.

Διαφορετικά ολόκληρη η πράξη δεν έχει τον χαρακτήρα κινήτρου και δεν δύναται να χρηματοδοτηθεί. Ωστόσο, δεν επηρεάζεται η επιλεξιμότητα του σχεδίου από την ύπαρξη δαπανών που αφορούν προπαρασκευαστικές ενέργειες, όπως η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας ή προμελετών. 

Για τους δικαιούχους της Δράσης, ως επιλέξιμες δαπάνες δύνανται να οριστούν οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 51 του Ν. 3982/2011: 

 1. Εκπόνηση σχεδίων υποδομών και μελετών
 2. Κατασκευή έργων υποδομής 
 3. Κατασκευή κοινόχρηστων και κοινωφελών υποδομών και εγκαταστάσεων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
 4. Ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις και μηχανολογικός εξοπλισμός για κοινές υπηρεσίες των Επιχειρηματικών Πάρκων
 5. Εξοπλισμός ηλεκτρονικής διαχείρισης των υποδομών και χρήση σύγχρονων τεχνολογικών υποδομών επικοινωνιών και πληροφορικής (μη συμπεριλαμβανομένων δαπανών που αφορούν σε ενισχύσεις για σταθερά ευρυζωνικά δίκτυα ή σε ενισχύσεις για δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 4G και 5G)
 6. Δαπάνες έργων υδροληψίας εντός και εκτός των ορίων του ΕΠ και δαπάνες σύνδεσης με αυτά 
 7. Δαπάνες έργων επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων εντός και εκτός των ορίων του ΕΠ και δαπάνες σύνδεσης με αυτ
 8. Δαπάνη κτήσης γης για ποσοστό μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του κόστους των τεχνικών έργων 
 9. Δαπάνες για την εξυγίανση του εδάφους από προηγούμενη ρύπανση και στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών:

Η ημερομηνία έναρξης των υποβολών ορίζεται η 24η Οκτωβρίου 2022, ενώ ως ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων ορίζεται η 27η Δεκεμβρίου 2022.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Summary
ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
Article Name
ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
Description
ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
Author
Publisher Name
Niriis S.A.
Publisher Logo