ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ: “Επιχειρούμε Έξω” – 8/1 αρχίζουν οι υποβολές

ΕΣΠΑ: “Επιχειρούμε Έξω” – 8/1 αρχίζουν οι υποβολές – Αναλυτική Πρόσκληση και Ποσοστά

ΕΣΠΑ: “Επιχειρούμε Έξω” – 8/1 αρχίζουν οι υποβολές των προτάσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για ένταξη τους στο πρόγραμμα “Επιχειρούμε Έξω”.

Τι είναι η Δράση ΕΣΠΑ: “Επιχειρούμε έξω”:

Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ: “Επιχειρούμε Έξω” προϋπολογισμού έως 100.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης φθάνει έως το 50%.

Δηλαδή το μέγιστο ποσό που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση στο ΕΣΠΑ: “Επιχειρούμε Έξω”, για να συμμετάσχει σε εκθέσεις, είναι 50.000 ευρώ.

Η δράση ΕΣΠΑ: “Επιχειρούμε Έξω” απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες εξαγωγικές μεταποιητικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και τουλάχιστον το 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν.

Στόχος της Δράσης ΕΣΠΑ: “Επιχειρούμε Έξω”

ΕΣΠΑ: “Επιχειρούμε Έξω” είναι η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των παραγόμενων προϊόντων, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται εκτός ελληνικής επικράτειας στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν στη Δράση ΕΣΠΑ “Επιχειρούμε Έξω”, θα αφορούν στους τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία”.

Αυτά είναι:

 • αγροδιατροφή / βιομηχανία τροφίμων,
 • πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (ΠΔΒ),
 • υλικά / κατασκευές,
 • ενέργεια,
 • περιβάλλον,
 • τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας ΤΠΕ και
 • υγεία-φάρμακα.

Ο προϋπολογισμός ανά Έκθεση και το ύψος της ενίσχυσης στη Δράση ΕΣΠΑ: “Επιχειρούμε Έξω”

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή, μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της, ενώ η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων έργων πρέπει να μην υπερβαίνει τους 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Σύμφωνα με την πρόσκληση της Δράσης, ο προϋπολογισμός ανά εμπορική έκθεση και η δημόσια επιχορήγηση, καθορίζονται ως εξής:

– Η δημόσια επιχορήγηση αγγίζει το 50%, με ανώτατο ποσό τις 10.000 ευρώ, όταν ο προϋπολογισμός της πρότασης είναι μέχρι 20.000 ευρώ και αφορά τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου με περίπτερο μέχρι 20 τμ..

– Όταν ο προϋπολογισμός είναι μέχρι 35.000 ευρώ ανά έκθεση και περίπτερο έως 50 τμ, η δημόσια επιχορήγηση φθάνει έως το 50%, με ανώτατο ποσό τις 17.500 ευρώ

– Στην περίπτωση που ο προϋπολογισμός για συμμετοχή στην εμπορική έκθεση είναι 50.000 ευρώ και το περίπτερο άνω των 50 τμ, τότε η δημόσια επιχορήγηση φθάνει έως το 50%, με ανώτατο ποσό τις 25.000 ευρώ.

– Επίσης ο προϋπολογισμός διαχείρισης και παρακολούθησης υλοποίησης του έργου ορίζεται κατ’ ανώτερο στα 1.000 ευρώ με την επιχορήγηση να φθάνει και σε αυτή την περίπτωση το 50%. Δηλαδή το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης σε αυτή την περίπτωση φθάνει τα 500 ευρώ.

Αναλυτική Πρόσκληση Δράσης ΕΣΠΑ: “Επιχειρούμε Έξω”

Προϋπολογισμός της Δράσης ΕΣΠΑ: “Επιχειρούμε Έξω”

50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Δικαιούχοι της Δράσης ΕΣΠΑ: “Επιχειρούμε Έξω”

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας
  διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις
 • παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά
 • αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν.

Χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός Πλάνων Συμμετοχής σε Εκθέσεις της Δράσης ΕΣΠΑ: “Επιχειρούμε Έξω”

Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 ευρώ.

Η Δημόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50%.

Ο Προϋπολογισμός ανά εμπορική έκθεση ανέρχεται στα παρακάτω ποσά:

 • Μέχρι 20.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20 τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 10.000 ευρώ
 • Μέχρι 35.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 50 τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 17.500 ευρώ
 • Μέχρι 50.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο άνω των 50 τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 25.000 ευρώ
  Επιδοτούμενες Δαπάνες

Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας, με επιλέξιμες τις παρακάτω δαπάνες:

 • Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης
 • Έξοδα μετακίνησης και διαμονής έως τεσσάρων (4) εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετάσχουν σε κάθε εμπορική έκθεση, όπως αεροπορικά εισιτήρια και επιμέρους μετακινήσεις προς και από τον χώρο της έκθεσης
 • Διαμονή στη χώρα όπου πραγματοποιείται η έκθεση
 • Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης και ενοικίαση εξοπλισμού (π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός)
 • Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών
 • Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. διερμηνέας, φύλακας περιπτέρου κ.λπ.)
 • Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/-ων.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έως και 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης των επενδυτικών σχεδίων στη Δράση.

Επισήμανση

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της

Αναλυτική Πρόσκληση - Οδηγός "Επιχειρούμε Έξω" (504 downloads)

Summary
ΕΣΠΑ: "Επιχειρούμε Έξω" - 8/1 αρχίζουν οι υποβολές
Article Name
ΕΣΠΑ: "Επιχειρούμε Έξω" - 8/1 αρχίζουν οι υποβολές
Description
ΕΣΠΑ: "Επιχειρούμε Έξω" - 8/1 αρχίζουν οι υποβολές των προτάσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για ένταξη τους στο πρόγραμμα "Επιχειρούμε Έξω”.
Author
Publisher Name
Niriis S.A.
Publisher Logo