ΕΣΠΑ Σεπτεμβρίου 2016

ΕΣΠΑ 2016: Όλα τα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων

ΕΣΠΑ 2016: Όλα τα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων που θα ενεργοποιηθούν μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Περιεχόμενα

Σε πρόσφατη συνέντευξη του, ο υφυπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης παρουσίασε όλα τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2016 ενίσχυσης επιχειρήσεων που θα ενεργοποιηθούν μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Τα Προγράμματα Ενίσχυσης επιχειρήσεων ΕΣΠΑ που θα ενεργοποιηθούν είναι τα ακόλουθα:

B’ Κύκλος: Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές” (ΕΣΠΑ για Υφιστάμενες Επιχειρήσεις)

Αναμένεται ο Β’ κύκλος στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ Υφιστάμενες Επιχειρήσεις “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές“. Θα ενισχύσει υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). Οι τομείς είναι οι εξής:

  • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
  • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
  • Υλικά / Κατασκευές
  • Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • Ενέργεια
  • Περιβάλλον
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
  • Υγεία

Η ενίσχυση ανέρχεται στο 50% του προϋπολογισμού του έργου ενώ η συνολική επένδυση δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 200000€.

Μπορείτε να βρείτε εδώ τον Α’ κύκλο της Δράσης ΕΣΠΑ Υφιστάμενες Επιχειρήσεις “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Θέλετε να αυξήσετε τις πιθανότητες ένταξης στο ΕΣΠΑ Υφιστάμενων Επιχειρήσεων; Μπορείτε να ακολουθήσετε τον Οδηγό Αύξησης Αντικειμενικής Βαθμολογίας στο ΕΣΠΑ για Υφιστάμενες

Β’ Κύκλος: “Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών”(ΕΣΠΑ Ξενοδοχείων)

Βασικός στόχος του ΕΣΠΑ Ξενοδοχείων “Ενίσχυση Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020” είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων. Καλύπτονται δαπάνες για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Η ενίσχυση ανέρχεται στο 50% του προϋπολογισμού του έργου ενώ η συνολική επένδυση δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 150000€.

Μπορείτε να βρείτε εδώ τον Α’ κύκλο της Δράσης ΕΣΠΑ Ξενοδοχείων “Ενίσχυση Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020”

Β’ Κύκλος ΕΣΠΑ Πτυχιούχων: “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης”

Υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

Η ενίσχυση ανέρχεται στο 100% του προϋπολογισμού του έργου ενώ η συνολική επένδυση δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 25000€.

Μπορείτε να βρείτε εδώ τον Α’ κύκλο της Δράσης ΕΣΠΑ Πτυχιούχων: “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης”

Β’ Κύκλος ΕΣΠΑ Νεοφυών / Startup / Νεων Επιχειρήσεων: “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”

Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” για Νεοφυείς / Startup / Νέες Επιχειρήσεις αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Στοχεύει στην δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης.

Η ενίσχυση ανέρχεται στο 100% του προϋπολογισμού του έργου ενώ η συνολική επένδυση δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 60000€.

Μπορείτε να βρείτε εδώ τον Α’ κύκλο της Δράσης ΕΣΠΑ “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” 

Αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων εργαζομένων

Έχει εκδοθεί ήδη πρόσκληση για την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων εργαζομένων σε επιχειρήσεις, κατά προτεραιότητα στους στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑνΕΚ. Συνολικός προϋπολογισμός: 30 εκατ. ευρώ.

Στόχος της δράσης: Τα εξειδικευμένα στελέχη που χρειάζεται η ελληνική οικονομία (π.χ. ναυτιλιακά στελέχη εξειδικευμένα στην αλλαγή των μηχανών από Diesel σε LNG). Οι δράσεις κατάρτισης επιδιώκεται να ολοκληρώνονται με τις αντίστοιχες διεθνείς διαπιστεύσεις.

ΕΣΠΑ 2016: Αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους

Αναμένεται η πρόσκληση σχετικά με το πρόγραμμα αναβάθμισης υφιστάμενων επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους. Αφορά επιχειρήσεις με προσωπικό από 50 μέχρι 250 άτομα, συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ. Η ενίσχυση θα αφορά, κυρίως, τη μείωση του ενεργειακού κόστους, που προβάλλεται ως βασικό αίτημα των επιχειρήσεων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.

ΕΣΠΑ 2016: Δικτύωση των επιχειρήσεων

Δικτύωση των επιχειρήσεων (δημιουργία clusters, meta-clusters), με στόχο τη δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας, με συνολικό προϋπολογισμό 45 εκατ. ευρώ.

Ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων

Αναμένεται μια επιπλέον δράση για την ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων ή την επέκταση υφιστάμενων με συνολικό προϋπολογισμό 240 εκατ. ευρώ.

Κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών

Δράση για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών, κρίσιμη για τη στήριξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας.

Έπονται δράσεις για την αναβάθμιση εταιρειών franchising και επιχειρήσεων της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας (π.χ. θεατρικών).

Οι δράσεις αυτές θα παραμένουν ανοιχτές, μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού τους.

ΕΣΠΑ 2016: Αναβάθμιση επιχειρήσεων λιανεμπορίου στους τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας, των logistics και των Τεχνολογιών Πληροφορικής

Δράσεις για την “αναβάθμιση επιχειρήσεων λιανεμπορίου στους τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας, των logistics και των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών”.

«Ψηφιακό voucher»

Κουπόνια αγοράς ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αξιοποίησης ψηφιακών υπηρεσιών (π.χ. POS) από όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Κι αυτές οι δράσεις θα παραμένουν ανοιχτές, μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού τους.

Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς για την προαγωγή επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη σύζευξη της επιχειρηματικότητας με την ερευνητική δραστηριότητα στη χώρα. Με δράση που θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα, θα ενισχυθούν, με συνολικό προϋπολογισμό 370 εκατ. ευρώ, συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς για την προαγωγή επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία.

Επίσης, με ελάχιστο προϋπολογισμό 16 εκατ. ευρώ, ενεργοποιείται σταδιακά η επιχορήγηση ελληνικών φορέων που συνεργάζονται με φορείς άλλων ευρωπαϊκών χωρών, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δικτύων ERANETs.

ΟΑΕΔ

Μέχρι το τέλος του 2016, πρόκειται να εκδοθούν οι προσκλήσεις του ΟΑΕΔ για επιδότηση προσλήψεων ανέργων, καθώς και για στήριξη νέων για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

Σύντομα θα υπογραφεί η εκχώρηση περίπου 140 εκατ. ευρώ στον ΟΑΕΔ για τη χρηματοδότηση αυτών των δράσεων. Τουλάχιστον το ¼ θα ενεργοποιηθεί, πριν από το τέλος του έτους.

 

Summary
ΕΣΠΑ 2016: Όλα τα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων
Article Name
ΕΣΠΑ 2016: Όλα τα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων
Description
ΕΣΠΑ 2016: Τα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων που θα ενεργοποιηθούν μέχρι τον Σεπτέμβριο από πρόσφατη συνέντευξη του υφυπουργού Οικονομίας Αλέξη Χαρίτση
Author
Publisher Name
Niriis S.A.
Publisher Logo