Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξης των αλιευτικών περιοχών

Σκοπός της Δράσης

Σκοπος της Δράσης είναι οι επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων και στην βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Σε ποιους απευθύνεται:

 • αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων
 • μη αλιείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα Γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης και εταιρειών υπό σύσταση

Αιτήσεις:

Η περίοδος υποβολής είναι από 10/9/2021 έως 22/11/2021 (Οι προτάσεις υποβάλλονται έως την 22-11-2021, ώρα 15:00 ).

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων είναι οι ακόλουθες:

 • Επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, όπως οι επενδύσεις στο σκάφος, ο αλιευτικός τουρισμός, τα εστιατόρια, περιβαλλοντικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την αλιεία και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με την αλιεία (άρθρο 30, Καν. (ΕΕ) 508/2014), τηρουμένων των προϋποθέσεων που τίθενται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του εν λόγω άρθρου (μόνο για δράσεις αλιευτικού τουρισμού).
 • Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς. Αφορά σε επενδύσεις επί του σκάφους ή σε επιμέρους εξοπλισμούς, υπό τον όρο ότι οι επενδύσεις αυτές υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του εθνικού ή του ενωσιακού δικαίου (άρθρο 32 Καν. (ΕΕ) 508/2014, κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 531/2015).
 • Επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής 14 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. απόδοσης των αλιευτικών σκαφών (άρθρο 41.1, Καν. (ΕΕ) 508/2014). Ισχύει και για σκάφη εσωτερικών υδάτων.
 • Επενδύσεις που ενισχύουν την αξία και την ποιότητα των αλιευτικών προϊόντων και τη χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων(άρθρο 42, Καν. (ΕΕ) 508/2014). Ισχύει και για αλιεία εσωτερικών υδάτων.
 • Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια (άρθρο 48.1.α, Καν. (ΕΕ) 508/2014).
 • Διαφοροποίηση των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και των εκτρεφόμενων ειδών (άρθρο 48.1.β, Καν. (ΕΕ) 508/2014).
 • Εκσυγχρονισμός των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων (άρθρο 48.1.γ, Καν. (ΕΕ) 508/2014).
 • Βελτίωση και εκσυγχρονισμός για την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς εξοπλισμού για την προστασία των εκτροφείων από τους θηρευτές (άρθρο 48.1.δ, Καν. (ΕΕ) 508/2014).
 • Επενδύσεις στη βελτίωση της ποιότητας και στην πρόσθεση αξίας των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας (άρθρο 48.1.στ, Καν. (ΕΕ) 508/2014).
 • Αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνητών λιμνών ή λιμνοθαλασσών υδατοκαλλιέργειας μέσω της αφαίρεσης λάσπης ή επενδύσεων που στοχεύουν στην πρόληψη της εναπόθεσης λάσπης (άρθρο 48.1.ζ, Καν. (ΕΕ) 508/2014).
 • Συμπληρωματικές δραστηριότητες. Διαφοροποίηση του εισοδήματος των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων (αλιευτικός τουρισμός στην υδατοκαλλιέργεια, περιβαλλοντικές υπηρεσίες στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αφορούν στην υδατοκαλλιέργεια, λιανικό εμπόριο πώλησης παραγόμενων προϊόντων εντός των εγκαταστάσεων της μονάδας υδατοκαλλιέργειας(άρθρο 48.1.η, Καν. (ΕΕ) 508/2014). Οι συμπληρωματικές δραστηριότητες πρέπει να συνδέονται άμεσα με τη βασική υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα 15 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Επενδύσεις για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και την προώθηση της μετατροπής των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (άρθρο 48.1.ια, Καν. (ΕΕ) 508/2014).
 • Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (άρθρο 69, Καν. (ΕΕ) 508/2014).

* Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο σε πάνω απο μια περιφέρειες με διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Summary
Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξης των αλιευτικών περιοχών
Article Name
Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξης των αλιευτικών περιοχών
Description
Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξης των αλιευτικών περιοχών
Author
Publisher Name
Niriis S.A.
Publisher Logo