Επιδότηση δαπανών επιχειρήσεων

Εισαγωγή

Στο άρθρο 29 «Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών», του 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», αναφέρονται τα εξής:

«1. Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να χορηγείται ενίσχυση, με τη μορφή της «επιδότησης παγίων δαπανών» στο πλαίσιο της στήριξης για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες επιχειρήσεων.

2. Η ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία C(2020) 1863 της 19ης Μαρτίου 2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» και ειδικότερα το τμήμα 3.12 αυτής, και κατόπιν έγκρισης σχετικού καθεστώτος ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται η μορφή της ενίσχυσης, οι δικαιούχοι, το μέσο, το ύψος, η μεθοδολογία προσδιορισμού και η ένταση της ενίσχυσης, ο προσδιορισμός των επιλέξιμων παγίων δαπανών, η επιλέξιμη περίοδος πραγματοποίησης των μη καλυπτόμενων παγίων δαπανών, οι προϋποθέσεις χορήγησής της, η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, ο μηχανισμός διασφάλισης μη υπέρβασης της μέγιστης έντασης ενίσχυσης και κάθε άλλο συναφές ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

4. Η ενίσχυση με τη μορφή της «επιδότησης παγίων δαπανών» είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.»

Ανάλυση


1) Δικαιούχοι

Οι επιχειρήσεις που θα είναι επιλέξιμες θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις εξής, έξι προϋποθέσεις:

 1. Να ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους.
 2. Να απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.
 3. Να έχουν υποβάλλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τις δηλώσεις Ε3 για την περίοδο που υποχρεούνται.
 4. Να παρουσιάζουν «ζημιά προ φόρων» (*) τουλάχιστον 30% είτε σε σχέση με τα «ακαθάριστα έσοδά» τους, είτε σε σχέση με τα «συνολικά έξοδα» (**) τους για το 2020.

(*) Προφανώς θα είναι η «Λογιστική» (Κωδ. 117-Ν) και όχι η «Φορολογική» βάση (Κωδ. 017-Ν).

(**) Προφανώς θα είναι ο (Κωδ. 580 – Σύνολο Εσόδων – Ε3)

Παραδείγματα: 

Περιγραφή ΚωδικούΚωδικός εντύπου Ν ή Ε3Παράδειγμα 1Ποσοστό ζημιών
Ακαθάριστα έσοδα χρήσης.015 (Ν)120.000,0025,00%
Ή ζημία βάσει χρήσης βάσει Δ.Λ.Π./ Ε.Λ.Π.117 (Ν)30.000,0060,00%
Σύνολο ΕξόδωνΖ2 (Ε3)50.000,00 

Η Επιχείρηση αυτή πληροί τον όρο, λόγω του ότι η ζημιά ξεπερνά το 30% των «συνολικών εξόδων».

Περιγραφή ΚωδικούΚωδικός εντύπου Ν ή Ε3Παράδειγμα 2Ποσοστό ζημιών
Ακαθάριστα έσοδα χρήσης.015 (Ν)1.500.000,006,67%
Ή ζημία βάσει χρήσης βάσει Δ.Λ.Π./ Ε.Λ.Π.117 (Ν)100.000,0025,00%
Σύνολο ΕξόδωνΖ2 (Ε3)400.000,00 

Η Επιχείρηση αυτή δεν πληροί τον όρο.

Επισήμανση:

Αν η εγκύκλιος που θα εκδοθεί, επιβεβαιώσει τα ανωτέρω, θα υπάρξει ένα σημαντικό πλεονέκτημα των «Εμπορικών και Παραγωγικών Επιχειρήσεων», έναντι των «Παροχής Υπηρεσιών», αφού οι δεύτερες δεν έχουν ως στοιχείο κόστους τις Αγορές, οι οποίες καταχωρούνται σε άλλους κωδικούς του εντύπου Ε3 και όχι στον κωδ. «580 – Σύνολο Εσόδων».

 1. Να παρουσιάζουν πτώση τζίρου (*) τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019.
Επισήμανση:

Ειδική πρόβλεψη, ωστόσο, θα υπάρχει για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα, δίνοντας έμφαση στο κριτήριο της ζημιάς, και όχι σε αυτό της πτώσης τζίρου.

(*) Προφανώς θα είναι η γραμμή «Κύκλος εργασιών (καθαρός)» των Υποδειγμάτων των Ε.Λ.Π (Ν. 4308/2014)

 1. Η στήριξη δεν αφορά επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές το 2019, με την εξαίρεση, όμως, των πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων.

2)Τρόπος/Είδος,Χρόνος και «Επιλέξιμη περίοδος» χορήγησης της ενίσχυσης 

α) Τρόπος/Είδος

Η επιδότηση/Ενίσχυση θα δοθεί όχι «μετρητοίς», αλλά μέσω «πιστωτικού» που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή μελλοντικών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Πιο συγκεκριμένα, η επιχείρηση θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει το ποσό της ενίσχυσης που θέλει να κατανείμει για την πληρωμή φορολογικών οφειλών και το ποσό που θέλει να χρησιμοποιήσει για την πληρωμή ασφαλιστικών οφειλών.

β) Χρόνος

Σύμφωνα με το σχετικό χρονοδιάγραμμα, ο στόχος είναι, μετά τη διαδικασία αιτήσεων, η ενίσχυση να δοθεί έως τα τέλη Μαΐου 2021.

γ) «Επιλέξιμη περίοδος»

Η «επιλέξιμη περίοδος» θα αφορά ολόκληρο το έτος 2020

3) Περιεχόμενο και τρόπος υπολογισμού της ενίσχυσης

«Το ποσό της στήριξης προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της διαφοράς των παγίων δαπανών που κατέβαλε η επιχείρηση εντός του 2020 και των ενισχύσεων που έχει λάβει.

Ειδικότερα, ως πάγιες δαπάνες θα υπολογίζονται οι δαπάνες που κατέβαλε το 2020 η επιχείρηση για:

 • Παροχές σε εργαζόμενους,
 • Ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων,
 • Ενέργεια,
 • Ύδρευση,
 • Τηλεπικοινωνίες,
 • Ενοίκια,
 • Λοιπά λειτουργικά έξοδα, και
 • Χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα.

Είναι δαπάνες που αποτυπώνονται στο έντυπο Ε3». 

4) Ύψος της ενίσχυσης (σε ποσοστό και σε απόλυτο ποσό)

Η ενίσχυση θα υπολογιστεί ως ποσοστό των «παγίων δαπανών» (δείτε ανωτέρω παρ. 3) που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020 και δεν έχουν καλυφθεί από τις ενισχύσεις που έχουν δοθεί από το κράτος.

α) Σε ποσοστό επί των «ακάλυπτων σταθερών δαπανών»

Το ποσοστό της ενίσχυσης θα διαφοροποιείται με βάση τη πτώση του τζίρου, καθώς θα είναι υψηλότερο για επιχειρήσεις που είχαν πτώση τζίρου άνω του 60%.

Το ποσοστό αυτό θα προσδιοριστεί, αφού ολοκληρωθούν οι αιτήσεις των επιχειρήσεων, με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος, ο οποίος και υπολογίζεται στα 500 εκατ. ευρώ.

β) Ανώτατα όρια κάλυψης

(i) Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% επί των ζημιών προ φόρων για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και το 90% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

(ii) Δεν μπορεί να υπερβαίνει την απώλεια τζίρου μεταξύ του 2020 και του 2019, με ειδική μέριμνα, όμως, για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που άνοιξαν πρόσφατα υποκατάστημα.

(iii) Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ.

Επισήμανση

Η ενίσχυση βάσει αυτού του μέτρου δεν αθροίζεται με άλλες ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες

5) «Σταθερό Κόστος» «Μεταβλητό Κόστος» και «Ζημίες απομείωσης»

Ενώ στο «Προσωρινό πλαίσιο», αναφέρεται ότι:

«Για τους σκοπούς αυτού του σημείου, το κόστος αναφέρεται σε σταθερό και μεταβλητό κόστος: το πρώτο πραγματοποιείται ανεξάρτητα από το επίπεδο παραγωγής, ενώ το δεύτερο πραγματοποιείται ανάλογα με το επίπεδο παραγωγής.

Οι εφάπαξ ζημίες απομείωσης δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των ζημιών βάσει αυτής της πρόβλεψης».(, φαίνεται ότι θα υιοθετηθεί, ένα απλούστερο «μοντέλο υπολογισμού», με βάση τα δεδομένα που θα καταγραφούν στο Έντυπο Ε3 και αφορά τις δαπάνες (δείτε ανωτέρω παρ. 3), ανεξαρτήτως αν είναι «σταθερές» ή «μεταβλητές»

Επίσης το «Δελτίο Τύπου» της 11/3/2021, δεν κάνει καμία αναφορά είτε στις «Ζημίες Απομείωσης», είτε στις «Αποσβέσεις» και άρα το εξεταστέο μέγεθος, όσον αφορά την ένταξη, θα είναι: «Η ζημιά προ φόρων» (δείτε ανωτέρω παρ. 1).

6) Παράδειγμα υπολογισμού της ενίσχυσης

Με βάση τα ανωτέρω, γενικά το «πλαίσιο υπολογισμού», έχει ως εξής:

 1. Υπολογισμός του ποσού των «σταθερών (πάγιων) δαπανών» [«Επιλέξιμες Δαπάνες»] (Έντυπο Ε3 – Πίνακας Ζ2 – Φορολογικού Έτους 2020)
ΠεριγραφήΚωδικός ΕντύπουΕπιδοτείται ;
Ζ2  Σύνολο Εξόδων580 
Παροχές σε εργαζόμενους581 
Μικτές αποδοχές001Ναι
Εργοδοτικές εισφορές002Ναι
Λοιπές παροχές003Ναι
Ζημιές επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων582Όχι
Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές583Όχι
Ζημιές από διάθεση-απόσυρση μη κυκλοφ.περιουσιακών στοιχείων584Όχι
Διάφορα λειτουργικά έξοδα585 
Προμήθειες διαχείρισης ημεδαπής – αλλοδαπής (management fees)001Όχι
Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις002Όχι
Δαπάνες από μη συνεργαζόμενα κράτη ή από κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς003Όχι
Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες004Όχι
Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας005Όχι
Έξοδα ταξιδίου006Όχι
Ασφαλιστικές Εισφορές Αυτοαπασχολούμενων007Ναι
Έξοδα και προμήθειες παραγγελιοδόχου για λογαριασμό αγροτών008Όχι
Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής009Όχι
Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες αλλοδαπής010Όχι
Ενέργεια011Ναι
Ύδρευση012Ναι
Τηλεπικοινωνίες013Ναι
Ενοίκια014Ναι
Διαφήμιση και προβολή015Όχι
Λοιπά έξοδα016Ναι
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα586Ναι
Αποσβέσεις587Όχι
Ασυνήθη έξοδα, ζημιές και πρόστιμα588Όχι
Προβλέψεις (εκτός από προβλέψεις για το προσωπικό)589Όχι
Φόρος Εισοδήματος590Όχι
 1. Υπολογισμός του ποσού που έχει καλυφθεί από τις ενισχύσεις που έχουν δοθεί από το κράτος

Το «Δελτίο Τύπου» της 11/3/2021, αναφέρει ότι: «Η ενίσχυση θα υπολογιστεί ως ποσοστό των παγίων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020 και δεν έχουν καλυφθεί από τις ενισχύσεις που έχουν δοθεί από το κράτος», χωρίς να εξειδικεύει αν:

α) Θα ληφθεί υπόψη το σύνολο της ενίσχυσης (π.χ «Επιστρεπτέα Προκαταβολή») ή μόνο το μέρος που αποτελεί «επιδότηση» (δηλαδή το μη επιστρεπτέο ποσό)

β) Θα ληφθεί υπόψη το σύνολο της ενίσχυσης, ανεξαρτήτως αν δόθηκε τα έτη 2020 και 2021 ή μόνο αυτή που δόθηκε το έτος 2021.

 1. Ένταση της επιδότησης/ενίσχυσης (ποσοστό που καλύπτει)

Δείτε ανωτέρω (Παρ. 4)

 1.  Υπολογισμός του ποσού της Ενίσχυσης

[[1] Σύνολο «Επιλέξιμων Δαπανών»

(- Μείον)

[2] Ποσό που έχει καλυφθεί από άλλες κρατικές ενισχύσεις

(= Ίσον) Ποσό προς Ενίσχυση]

[3] Επί το ποσοστό της δικαιούμενης ενίσχυσης

(= Ίσον) Δικαιούμενο Ποσό

Επισημάνσεις:
 • Το «Δικαιούμενο Ποσό», δεν μπορεί να υπερβαίνει την απώλεια τζίρου μεταξύ του 2020 και του 2019 (3)
 • Το «Δικαιούμενο Ποσό», δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5 εκατ. Ευρώ

Παράδειγμα:

[[1] Σύνολο «Επιλέξιμων Δαπανών»300.000,00
(- Μείον) 
[2] Ποσό που έχει καλυφθεί από άλλες κρατικές ενισχύσεις120.000,00
(= Ίσον) Ποσό προς Ενίσχυση]180.000,00
[3] Επί το ποσοστό της δικαιούμενης ενίσχυσης70%
(= Ίσον) Δικαιούμενο Ποσό126.000,00

7) Δεσμεύσεις των Επιχειρήσεων

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

8) Φύση της «Ενίσχυσης»

«4. Η ενίσχυση με τη μορφή της «επιδότησης παγίων δαπανών» είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.» (παρ. 4, άρθρο 29 του ν. 4772/2021)

Θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι η συγκεκριμένη ενίσχυση θα είναι στοχευμένη ως προς την αξιοποίηση, και θα επιδιωχθεί να μην είναι επιστρεπτέα.».

Προφανώς από το «Δελτίο Τύπου» της 11/3/2021, προκύπτει ότι δεν θα είναι «επιστρεπτέα».

9) Χρονοδιάγραμμα για την χορήγηση της «Ενίσχυσης»

 • Έλεγχος «Συμβατότητας» και Έγκριση του Ελληνικού Σχεδίου, για το είδος αυτής της «Ενίσχυσης», από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Έκδοση της σχετικής Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α)
 • Καταχώρηση από τις Επιχειρήσεις των στοιχείων που θα ορίζει η Κ.Υ.Α, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα mybusinesssupport ή μόνο υποβολή του εντύπου Ε3
 • Επεξεργασία των στοιχείων και υπολογισμός για κάθε Επιχείρηση του ποσού της δικαιούμενης Ενίσχυσης
 • Χορήγηση (η ενίσχυση υπολογίζεται να δοθεί έως τα τέλη Μαΐου 2021)

Προφανώς με την έκδοση «Δελτίο Τύπου» της 11/3/2021, έχει ολοκληρωθεί το στάδιο (α) («Προγραμματίζεται εντός Φεβρουαρίου να έχει ολοκληρωθεί το σχετικό θεσμικό πλαίσιο σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή»)

Με πληροφορίες από TaxHeaven

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Summary
Επιδότηση δαπανών επιχειρήσεων
Article Name
Επιδότηση δαπανών επιχειρήσεων
Description
Επιδότηση δαπανών επιχειρήσεων : Ανάλυση ανά σημείο
Author
Publisher Name
Niriis S.A.
Publisher Logo