100% έκπτωση δαπανών διαφήμισης

Διαφημιστικές δαπάνες των Επιχειρήσεων, για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021 θα εκπίπτουν, υπό προϋποθέσεις, από τα ακαθάριστα έσοδα τους προσαυξημένες κατά ποσοστό 100% και 60%, αντίστοιχα.

Προϋποθέσεις εφαρμογής του μέτρου:

Ύψος Διαφημιστικής Δαπάνης σε σχέση με το αντίστοιχο της Χρήσης 201
Ειδικότερα ανά Χρήση και ανά είδος επιχειρήσεων έχουμε:


1) Χρήση 2020

 • 1α) Επιχειρήσεις που δεν είχαν αναστείλει τη δραστηριότητά τους ή δεν επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
  • Η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το φορολογικό έτος 2020 πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο ισόποσο της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης για το έτος 2019.
 • 1β) Επιχειρήσεις που είχαν αναστείλει τη δραστηριότητά της ή επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
  • Εφόσον η επιχείρηση βάσει σχετικών κανονιστικών πράξεων της διοίκησης έχει αναστείλει τη δραστηριότητά της ή επλήγη οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, εφόσον το ύψος της διαφημιστικής δαπάνης για το έτος 2020 ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης έτους 2019.

2) Χρήση 2021

 • Η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το φορολογικό έτος 2021 πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο εκατόν πέντε τοις εκατό (105%) του ποσού της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης για το έτος 2019.
 • Να υφίστανται οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 και 23 του Κ.Φ.Ε.
 • Με το άρθρο 22 τίθεται ο γενικός κανόνας για την εκπεσιμότητα των επιχειρηματικών δαπανών με την έννοια ότι κατ’ αρχήν εκπίπτουν όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης και επιπροσθέτως πληρούν τα λοιπά κριτήρια που τίθενται στο άρθρο αυτό. Στο άρθρο 23 μεταξύ άλλων εμπεριέχεται ο περιοριστικός κατάλογος των μη εκπιπτόμενων δαπανών.
 • Να υφίστανται οι προϋποθέσεις του άρθρου 12 του ν. 2328/1995
 • Με το άρθρο 12 του ν.2328/1995, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 189 του ν. 4764/2020, αναμορφώνεται το νομικό πλαίσιο της διαφήμισης στα Μ.Μ.Ε., αποσαφηνίζονται οι συναλλακτικές σχέσεις μεταξύ διαφημιζόμενων και μέσων ενημέρωσης, καθώς και διαφημιστικών επιχειρήσεων οι οποίες συναλλάσσονται με τα μέσα για λογαριασμό των διαφημιζομένων

Ποιες Επιχειρήσεις αφορά το μέτρο

Αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, που πραγματοποιούν τις πιο πάνω δαπάνες, ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης των βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά).

Ποιο είδος Διαφημιστικών Δαπανών αφορά

Αφορά διαφημιστική δαπάνη που πραγματοποιεί επιχείρηση κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 2021, κατά το μέρος που η εν λόγω δαπάνη αφορά:

 • στην ανάρτηση σε χώρους που νόμιμα προορίζονται για υπαίθρια διαφήμιση, διαφημιστικών και χορηγικών μηνυμάτων ή επί πληρωμή δημοσιεύσεων
 • στην αγορά χρόνου ή χώρου, με σκοπό τη μετάδοση ή καταχώριση δια των ακόλουθων Μέσων Ψυχαγωγίας:
  • α) της τηλεόρασης,
  • β) του ραδιοφώνου,
  • γ) του κινηματογράφου,
  • δ) του διαδικτύου,
  • ε) των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και των λοιπών ψηφιακών μέσων και εργαλείων,
  • στ) των εφημερίδων και περιοδικών
 • Η προσαυξημένη έκπτωση επί των υπόψη δαπανών διενεργείται εξωλογιστικά με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στα έτη πραγματοποίησης των εν λόγω δαπανών.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Summary
100% έκπτωση δαπανών διαφήμισης
Article Name
100% έκπτωση δαπανών διαφήμισης
Description
Διαφημιστικές δαπάνες των Επιχειρήσεων, για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021 θα εκπίπτουν, υπό προϋποθέσεις, από τα ακαθάριστα έσοδα τους προσαυξημένες κατά ποσοστό 100% και 60%, αντίστοιχα.
Author
Publisher Name
Niriis S.A.
Publisher Logo