Αναπτυξιακός Νόμος: Παράταση 2 χρόνια στην ολοκλήρωση λόγω COVID

Παρατείνεται για δύο έτη η προθεσμία ολοκλήρωσης, σε όσα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου του 2016, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η απένταξή τους εξαιτίας των προβλημάτων που έχει προκαλέσει η πανδημία. Αυτή όμως δεν είναι η μοναδική αλλαγή, στις επενδύσεις που έχουν ενταχθεί στους Αναπτυξιακούς νόμους. 

Για όσα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στους Αναπτυξιακούς νόμους του 2004, 2011 και 2016, η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, μπορεί να εκδοθεί χωρίς την πλήρωση του όρου της διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας ή/και της δημιουργίας νέων. Αυτό ισχύει στην περίπτωση που η δραστηριότητα των επενδύσεων εμπίπτει στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται από την πανδημία. Και εφόσον η οριζόμενη ημερομηνία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του έχει ή θα γίνει μεταξύ 1ης Ιανουαρίου του 2020 έως 30 Ιουνίου του 2021. 

Όπως αναφέρεται στην τροπολογία, η πλήρωση του όρου της διατήρησης των υφιστάμενων ή/και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας ελέγχεται μετά την περίοδο αυτή και σύμφωνα με το οικείο θεσμικό πλαίσιο.

Eπενδυτικά σχέδια για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου του 2016, από επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα εμπίπτει στους ΚΑΔ των κλάδων που πλήττονται από την πανδημία, ο υπολογισμός των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας για τα έτη 2020 και 2021 δύναται να πραγματοποιείται λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων απασχόλησης των αντίστοιχων μηνών του 2019. 

Επίσης για όσες περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων των νόμων 2004 και 2011 έχει κριθεί από τις αρμόδιες Γνωμοδοτικές Επιτροπές ότι δικαιούνται παράταση των προθεσμιών ολοκλήρωσης για λόγους ανωτέρας βίας, αλλά δεν έχει εκδοθεί έως τις 30 Οκτωβρίου του 2019 η σχετική εγκριτική απόφαση για τη χορήγηση της παράτασης, η διάρκεια της παράτασης αυτής που εγκρίνεται με την απόφαση του αρμόδιου οργάνου, υπολογίζεται μετά τις 31 Δεκεμβρίου του 2021. 

Η διάρκεια της παράτασης υπολογίζεται μετά τις 31/12/2021 και για όσες περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων των Αναπτυξιακών νόμου του 2004 και 2011 έχουν εκδοθεί αποφάσεις χορήγησης παράτασης μετά τις 11/9/2019, οπότε οι αποφάσεις αυτές τροποποιούνται μετά από αίτηση του δικαιούχου φορέα που υποβάλλεται εντός μηνός από την έναρξη ισχύος της τροπολογίας. 

Ειδικότερα για τις περιπτώσεις των επενδυτικών σχεδίων του 2004 ο υπολογισμός της διάρκειας της παράτασης για λόγους ανωτέρας βίας, ισχύει ανεξαρτήτως αν έχει υλοποιηθεί το 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου έως τις 31 Μαρτίου του 2017.

Η διάταξη εφαρμόζεται και για όσους φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων του Αναπτυξιακού του 2011 αιτηθούν παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης για λόγους ανωτέρας βίας μετά τις 30 Οκτωβρίου του 2019 και εφόσον τα αιτήματα τους γίνουν δεκτά από τα αρμόδια όργανα. 

(Με πληροφορίες από Capital)

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;