Αναπτυξιακός Νόμος: Ολοκλήρωση επένδυσης 3.700.000€ της ECORESET A.E.στον τομέα Ανακύκλωσης καλωδίων και ΟΤΚΖ

Αναπτυξιακός Νόμος: Ολοκλήρωση επένδυσης 3.700.000€ της ECORESET A.E. στον τομέα ανακύκλωσης καλωδίων και ΟΤΚΖ

Η «Τεχνικές Ανάκτησης και Διαχωρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «ECORESET Α.Ε.» υπέβαλε αίτημα υπαγωγής Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004 το οποίο αφορούσε στην ίδρυση μονάδας επεξεργασίας μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων και διάθεση αυτών προς ενεργειακή αξιοποίηση, στη ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, συνολικού ύψους 3.711.989,4€.

Η κεντρική επιχειρηματική ιδέα πίσω από το επενδυτικό σχέδιο εντόπιζε ότι αφενός οι υποχρεώσεις της χώρας μας για επίτευξη μεγαλύτερων ποσοστών ανακύκλωσης / ανάκτησης υλικών και ενέργειας από τα Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής και αφετέρου η ανάγκη ειδικής διαχείρισης των υπολειμμάτων της άλεσης των Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής θα οδηγούσαν επιτακτικά στη δημιουργία μονάδων επεξεργασίας αυτών των υπολειμμάτων τόσο για την περαιτέρω ανάκτηση μετάλλων όσο και για την παράλληλη παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου (SRF) με την ταυτόχρονη μείωση του όγκου των υλικών που οδηγούνται προς υγειονομική ταφή.
Ταυτόχρονα αναγνώριζε ότι μέρος των υλικών που ανακτώνται από το υπόλειμμα της άλεσης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής και μικροσυσκευών είναι καλώδια και ότι γενικότερα στην Ελλάδα εφαρμόζονταν μέθοδοι ανακύκλωσης των καλωδίων οι περισσότερες των οποίων αφενός ήταν παράνομες και επικίνδυνες και αφετέρου δεν ήταν περιβαλλοντικά φιλικές.

Όλο σχεδόν το επενδυτικό έργο επικεντρώθηκε με σημείο αναφοράς την δημιουργία μίας υπερσύγχρονη βιομηχανικής κλίμακας μονάδα ανακύκλωσης καλωδίων με πολλά επιμέρους τμήματα και διευρυμένες δυνατότητες τόσο ως προς τους τύπους και τις διστάσεις καλωδίων που μπορεί να επεξεργαστεί όσο και ως προς τη δυνατότητα επεξεργασίας και άλλων υπολειμμάτων από διαδικασίες ανακύκλωσης.

Η επένδυση ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο 2019 και σύμβουλος καθ’όλη τη διάρκεια του έργου ήταν η ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε.

ECORESET Α.Ε.
Η «ECORESET A.E.», ιδρύθηκε το 2010 και έχει ως κύριο αντικείμενο την κατεργασία σύνθετων αποβλήτων, αποσκοπώντας στην ανάκτηση δευτερογενών πρώτων υλών προς διάθεση στην βιομηχανία.
Άποψη παραγωγικής διαδικασίας τριμμάτων χαλκού
Εξωτερική άποψη ενός εκ των εργοστασίων παραγωγής

 

 

 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;


Summary
Αναπτυξιακός Νόμος: Ολοκλήρωση επένδυσης 3.700.000€ της ECORESET A.E.στον τομέα Ανακύκλωσης καλωδίων και ΟΤΚΖ
Article Name
Αναπτυξιακός Νόμος: Ολοκλήρωση επένδυσης 3.700.000€ της ECORESET A.E.στον τομέα Ανακύκλωσης καλωδίων και ΟΤΚΖ
Description
Αναπτυξιακός Νόμος: Ολοκλήρωση επένδυσης 3.700.000€ της ECORESET A.E.στον τομέα Ανακύκλωσης καλωδίων και ΟΤΚΖ
Author
Publisher Name
Niriis S.A.
Publisher Logo