Αναπτυξιακός Νόμος 2016

Αναπτυξιακός Νόμος 2017: 7 Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

Αναπτυξιακός Νόμος 2017: 7 Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

Ο Αναπτυξιακός Νόμος 2017 είναι ενεργός μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου 2018. Παρακάτω θα δούμε 7 Συχνές ερωτήσεις σχετικά:

Ποια είναι τα ποσοστά επιδότησης στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο:

Ο Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16, επιδοτεί αναλόγως του μεγέθους της επιχείρησης και αναλόγως της περιφέρειας εγκατάστασης της επένδυσης.

Αναλυτικά αναφέρονται τα ποσοστά όπως τα αναφέρει ο ΝΕΟΣ Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων από 01/01/2017 (925 downloads)

Από πότε είναι επιλέξιμες οι δαπάνες οι οποίες επιδοτούνται στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο:

Δεν επιτρέπεται να έχει γίνει έναρξη εργασιών πριν την υποβολή της αίτησης. Ως έναρξη των εργασιών θεωρείται το πρώτο χρονικά σημείο μεταξύ είτε της έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών, που αφορούν στην επένδυση, είτε της πρώτης νομικά δεσμευτικής ανάληψης υποχρέωσης για την παραγγελία εξοπλισμού ή άλλης ανάληψης υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση. Η αγορά γης και οι προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως η λήψη αδειών και η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, δεν θεωρούνται έναρξη των εργασιών.

Ποιοι είναι Δικαιούχοι στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο:

-Ατομική επιχείρηση
– Εμπορική εταιρεία (Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Μ.Ε.Π.Ε, Α.Ε, Ι.Κ.Ε)
– Συνεταιρισμοί
– Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.)
– Αγροτικοί συνεταιρισμοί (ΑΣ)
– Ομάδες παραγωγών (ΟΠ)
– Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ)
– Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου
– Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους εφόσον:
α) δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού β) δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών γ) δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 21

Ποιες δαπάνες επιδοτούνται στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο:

– Κτιριακές εγκαταστάσεις( Υπάρχουν περιορισμοί αναλόγως του είδους της επιχείρησης, αναφορά σε παρακάτω ερώτημα)
– Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
– Μηχανολογικός εξοπλισμός – τεχνικές (ειδικές) εγκαταστάσεις
– Λοιπός εξοπλισμός
– Μεταφορικά μέσα
– Αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει την λειτουργία της
– Άυλα στοιχεία ενεργητικού
– Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας
– Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες (μόνο για νέες ΜΜΕ)
– Δαπάνες εκκίνησης (μόνο για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις)
*Μεταφορικά μέσα που κινούνται εκτός του χώρου της μονάδας δεν είναι επιλέξιμα.
*Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν αθροιστικά να υπερβούν το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Για τις ΜΜΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο 75%.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την περίπτωση του Καθεστώτος Ενίσχυσης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, ενισχύονται μόνο οι κάτωθι δαπάνες:
Επιλέξιμες δαπάνες:
– Μηχανολογικός εξοπλισμός
– Μεταφορικά μέσα
– Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού μονάδας που έχει παύσει την λειτουργία της
*Μεταφορικά μέσα που κινούνται εκτός του χώρου της μονάδας δεν είναι επιλέξιμα.
*Επιβατικά αυτοκίνητα έως 6 θέσεων δεν είναι επιλέξιμα.

Ποιες δαπάνες ΔΕΝ επιδοτούνται:

α. τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης,
β. η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων,
γ. η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός αν αποτελούν μέρος του ξενοδοχειακού εξοπλισμού,
δ. η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων. Σε περίπτωση αγοράς κτιριακών εγκαταστάσεων δεν μπορεί να ενισχυθεί το τμήμα της δαπάνης που αφορά στην αξία του οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί,
ε. η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων,

Με ποιον τρόπο αποδίδεται η επιδότηση στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο:

– Φοροαπαλλαγή
– Leasing
– Επιδότηση (70% των ανώτατων ποσοστών ενίσχυσης του Χ.Π.Ε (Χάρτης Περιφερειακής Ενίσχυσης) ενώ για τις Ειδικές Κατηγορίες Ενισχύσεων του Άρθρου 12 η επιδότηση μπορεί να φτάσει στο 100% του ανώτατου ποσού ενίσχυσης.
Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις εξής κατηγορίες:
• να είναι εξωστρεφής,
• να είναι καινοτόμες,
• να προέρχονται από συγχώνευση,
• να αύξησαν το προσωπικό κατά 10% την τελευταία 3ετία,
• να είναι συνεταιρισμοί, Κοιν.Σ.ΕΠ, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις,
• τα επενδυτικά σχέδια να υλοποιούνται σε κλάδο Τ.Π.Ε και αγροδιατροφής ως κύριο κλάδο δραστηριότητας τους,
• να επιτυγχάνουν προστιθέμενη αξία όπως αυτή προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ,
• επιχειρήσεις όπου το υπαγόμενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε ΒΕ.ΠΕ, Επιχειρηματικά Πάρκα, Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.)
• το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται στις ειδικές περιοχές, οι οποίες αναφέρονται στο σχετικό Παράρτημα του παρόντος νόμου
• το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές και συγκεκριμένα: Αγαθονήσι, Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κως, Λέρος, Λέσβος, Σάμος, Σύμη, Χίος.
– Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης
Σημείωση: Οι επενδύσεις στο καθεστώς Μηχανολογικού Εξοπλισμού ενισχύονται μόνο με την μορφή φοροαπαλλαγής.

Τι Βιβλία πρέπει να τηρεί η επενδύτρια εταιρεία:

Υπάρχει η δυνατότητα τήρησης απλογραφικού συστήματος (βιβλία Β΄ κατηγορίας) σε υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου κόστος κάτω των 300.000€. Για τα υπόλοιπα, η υποχρέωση τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος (βιβλία Γ΄ κατηγορίας) προκύπτει από την ανάγκη πληρέστερης παρακολούθησης και ελέγχου των υπό υλοποίηση επενδύσεων, αλλά και καλύτερης οργάνωσης, διαχείρισης και αποτύπωσης των οικονομικών μεγεθών εκ μέρους των φορέων υλοποίησης. Επιπλέον, η υποχρέωση τήρησης Γ΄ κατηγορίας βιβλίων ξεκινάει από το χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

Τι ποσοστό επί του Π/Υ μπορεί να λάβουν οι κτιριακές δαπάνες στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο:

Οι δαπάνες για την κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκ/σεων και ειδικών και βοηθητικών εγκ/σεων των κτηρίων καθώς και για την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου δεν μπορούν αθροιστικά να υπερβαίνουν ως ποσοστό του συνολικού επιλέξιμου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων τα εξής:
α) 60% για επενδύσεις στον τομέα του Τουρισμού,
β) 70% για επενδύσεις σε logistics προς τρίτους,
γ) 80% για επενδύσεις σε διατηρητέα κτίρια και
δ) 45% για όλες τις υπόλοιπες επενδύσεις.

Summary
Αναπτυξιακός Νόμος 2017: 7 Συχνές ερωτήσεις (FAQ)
Article Name
Αναπτυξιακός Νόμος 2017: 7 Συχνές ερωτήσεις (FAQ)
Description
Αναπτυξιακός Νόμος 2017: 7 Συχνές ερωτήσεις (FAQ) σχετικά με τα ποσοστά ενίσχυσης, τους τρόπους επιδότησης και τις επιδότουμενες δαπάνες
Author
Publisher Name
Niriis S.A.
Publisher Logo