Αναπτυξιακός Νόμος 2016

Αναπτυξιακός Νόμος 2016: Έναρξη υποβολών στις 12 Οκτωβρίου

Αναπτυξιακός Νόμος 2016: Έναρξη υποβολών στις 12 Οκτωβρίου

12 Οκτωβρίου η έναρξη υποβολών για τον Αναπτυξιακό Νόμο 2016 για τα τέσσερα πρώτα καθεστώτα ενίσχυσης.

Τέθηκε σε ισχύ ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, ο οποίος στηρίζεται κατά βάσει στις φοροαπαλλαγές που θα δοθούν και οι οποίες θα ανέλθουν στα 380 εκατ. ευρώ.

Συνολικά για τα πρώτα τέσσερα καθεστώτα ενίσχυσης θα δοθούν 550 εκατ. ευρώ μέσω κυρίως φοροαπαλλαγών, και λιγότερο επιδοτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, επιδοτήσεων του κόστους θέσεων απασχόλησης, επιχορηγήσεων κ.α.

ΝΕΟΣ Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων από 01/01/2017 (932 downloads)

 

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα τέσσερα καθεστώτα που ενεργοποιούνται, ήτοι:

  • “Γενική επιχειρηματικότητα”,
  • “Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού”,
  • “Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ” και
  • “Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους”,

έχει ορισθεί η 12η Οκτωβρίου, ενώ το επενδυτικό σχέδιο που θα ενταχθεί στον Αναπτυξιακό θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα κατ’ ανώτερο τριών ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης ένταξης.

Ελάχιστο Επιλέξιμο Ύψος Επένδυσης στον Αναπτυξιακό Νόμο 2016

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

  1. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των 250.000 ευρώ,
  2. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ,
  3. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ και
  4. για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) στο ποσό των 50.000 ευρώ.

Τα συγκεκριμένα όρια δεν αφορούν το καθεστώς “Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους”, όπου το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο εν λόγω καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται στο ποσό των 20 εκατ. ευρώ ανεξαρτήτως μεγέθους του φορέα.

Επίσης στις επενδύσεις μείζονος σημασίας παρέχεται το κίνητρο της σταθεροποίησης του ισχύοντος κατά την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής συντελεστή φορολογίας εισοδήματος για χρονικό διάστημα 12 ετών από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Σημειώνεται πως η χρήση σταθερού συντελεστή φορολογίας εισοδήματος ισχύει μέχρι την εξάντληση της ενίσχυσης που δικαιούται ο φορέας και μέχρι του ποσού των 10 εκατ. ευρώ.

Ποια είναι τα καθεστώτα που ενεργοποιούνται

1. Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ:

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο συγκεκριμένα καθεστώς είναι η 12η Οκτωβρίου και η ημερομηνία λήξης η 20η Δεκεμβρίου 2016.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το 2016 ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 100.000.000 ευρώ αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και τα 50.000.000 ευρώ που αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το 25% του συνολικού επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

2. “Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους”:

Μέσω του καθεστώτος ενισχύονται επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια άνω των 20.000.000 ευρώ και δημιουργούν δύο τουλάχιστον θέσεις εργασίας ανά 1 εκατ. ευρώ επιλέξιμης επένδυσης.

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 12η Οκτωβρίου και διαρκεί έως την 28 Απριλίου του 2017 εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος. Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος για το 2016 ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ και αφορά το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής και του οφέλους από τη σταθεροποίηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται στο ποσό των 20 εκατ. ευρώ ανεξαρτήτως μεγέθους του φορέα.

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι επιλέξιμες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν να υπερβούν το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Για τις ΜΜΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο 75%.

3. Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού:

Μέσω του συγκεκριμένου καθεστώτος θα ενισχυθούν με φορολογικές απαλλαγές δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση.

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 12η Οκτωβρίου και διαρκεί έως την 28 Απριλίου του 2017 εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος. Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το 2016 ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ και αφορά το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. Η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το 25% του συνολικού επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

4. Καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας:

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων είναι η 12η Οκτωβρίου και λήξης η 20 Δεκεμβρίου 2016

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το 2016 ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 70.000.000 ευρώ αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 80.000.000 ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

(Με πληροφορίες από το Capital)

Summary
Αναπτυξιακός Νόμος 2016: Έναρξη υποβολών στις 12 Οκτωβρίου
Article Name
Αναπτυξιακός Νόμος 2016: Έναρξη υποβολών στις 12 Οκτωβρίου
Description
12 Οκτωβρίου η έναρξη υποβολών για τον Αναπτυξιακό Νόμο 2016 για τα τέσσερα πρώτα καθεστώτα ενίσχυσης.
Author
Publisher Name
Niriis S.A.
Publisher Logo
  Niriis Banner ESPA