Αναπτυξιακός Νόμος 2016

Αναπτυξιακός Νόμος 2016: Κατατέθηκε στη Βουλή

Αναπτυξιακός Νόμος 2016:

Κατατέθηκε (και πλέον είναι ενεργός) στη Βουλή το νομοσχέδιο «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (ή “Αναπτυξιακός Νόμος” )για το νέο αναπτυξιακό πλαίσιο της χώρας.

[alert_box style=”message” close=”no”]Αναπτυξιακός Νόμος 2016: Διαβάστε εδώ το τελικό κείμενο[/alert_box]

Οι προωθούμενες διατάξεις στον Αναπτυξιακό Νόμο 2016 προβλέπουν ενισχύσεις για μικρές επενδύσεις ελάχιστου προϋπολογισμού 100.000 ευρώ και 12ετες σταθερό φορολογικό πλαίσιο σε μεγάλες εταιρείες που σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν επενδύσεις άνω των 20 εκατ. ευρώ.

Κατα προτεραιότητα στον Αναπτυξιακό Νόμο 2016 θα ενισχυθούν:

 1. οι κλάδοι της αγροδιατροφικής αλυσίδας (από το χωράφι έως τον τουρισμό) και
 2. της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών.

Κατηγορίες Ενισχύσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο 2016

Οι κατηγορίες ενισχύσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο 2016 που μπορούν να διεκδικήσουν μικρές, πολύ μικρές, μεσαίες, μεγάλες, νέες αλλά και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις είναι:

 1. Φορολογική απαλλαγή, το ύψος της οποίας- με ανώτατο 20% ετησίως- μπορεί να επιμεριστεί έως και 15 χρόνια. Σκοπός είναι η ενίσχυση της απόδοσης.
 2. Δημόσια επιχορήγηση από 10% έως 45% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τη γεωγραφική περιοχή της επένδυσης.
 3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης.
 4. Επιδότηση επιτοκίου.
 5. Επιδότηση του κόστους απασχόλησης.
 6. Δωδεκαετές σταθερό φορολογικό πλαίσιο για επενδύσεις άνω των είκοσι (20) εκατομμυρίων ευρώ που δημιουργούν τουλάχιστον δύο νέες θέσεις εργασίας ανά ένα εκατομμύριο ευρώ επιλέξιμης δαπάνης.
 7. Fast track αδειοδότηση.
 8. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω Ταμείου Συμμετοχών – fund, εγγυήσεις δανείων και κεφαλαιακές συμμετοχές.

Το ελάχιστο ύψος των επενδυτικών σχεδίων είναι 75.000 ευρώ για τις Κοιν. Σ.Επ., 100.000 ευρώ για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, 250.000 ευρώ για τις μεσαίες επιχειρήσεις και τους συνεργατικούς σχηματισμούς και 500.000 ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Το ανώτατο ύψος ενίσχυσης στον Αναπτυξιακό Νόμο 2016 είναι μέχρι 5 εκατομμύρια ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο, έως 10 εκατομμύρια ευρώ ανά επιχείρηση και μέχρι 20 εκατομμύρια ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Τα καθεστώτα ενισχύσεων που περιλαμβάνει ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος 2016

 1. Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού: Είναι ιδιαίτερα ελκυστικό σε υγιείς επιχειρήσεις που επιθυμούν ταχεία ένταξη με ελάχιστα κριτήρια, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και καταβολή της ενίσχυσης με τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων. Ενισχύονται με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής οι δαπάνες για αγορά και εγκατάσταση καινούργιων ή μεταχειρισμένων υπό προϋποθέσεις μηχανημάτων. Επιδοτούνται επίσης τα μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων μηχανημάτων.
 2. Γενική επιχειρηματικότητα: Ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής. Για όσα υλοποιούνται σε ειδικές περιοχές οι ενισχύσεις είναι και φοροαπαλλαγές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης.
 3. Νέες ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Αυτές ενισχύονται με τα κίνητρα της επιχορήγησης στο 70% του ποσοστού, 100% φοροαπαλλαγές, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης.
 4. Επενδύσεις καινοτομικού χαρακτήρα: Δικαιούχες είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εφόσον τα σχέδια τους αποσκοπούν στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή στην εισαγωγή διαδικαστικών ή οργανωτικών καινοτομιών. Για μηχανήματα και εγκαταστάσεις η επιχορήγηση φθάνει το 70% του ποσοστού επιχορήγησης, προβλέπονται φοροαπαλλαγές, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.
 5. Συνέργειες και δικτυώσεις: Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι σχηματισμοί συνέργειας και δικτύωσης, που υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων και κοινών δράσεων. Αυτές μπορούν να αξιοποιούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων που συμμετέχουν, υποδομές κλπ. Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να ανήκουν στον ίδιο κλάδο ή σε διαφορετικούς κλάδους που ενσωματώνουν υποστηρικτικές και συμπληρωματικές στην παραγωγικής αλυσίδα τους υπηρεσίες. Τα σχήματα συνέργειας και δικτύωσης ενισχύονται με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης.
 6. Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί – ταμεία συμμετοχών: Στόχος είναι η σύσταση και συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου σε Ταμεία Συμμετοχών. Το δημόσιο επενδύει σε Ταμείο συμμετοχών με εισφορά εθνικών ή κοινοτικών πόρων. Στη συνέχεια ο διαχειριστής των ταμείων επιδιώκει τη μεγαλύτερη δυνατή μόχλευση των πόρων με πόρους του ιδιωτικού τομέα. Οι επιδιώξεις του συγκεκριμένου καθεστώτος είναι η δημιουργία νέων και η μεγέθυνση εξαιρετικά δυναμικών υφισταμένων επιχειρήσεων, η αναδιάρθρωση βιώσιμων επιχειρήσεων, η ανάπτυξη της αγοράς κεφαλαίων για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και όσων απασχολούν από 250 έως 500 εργαζόμενους.
 7. Ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχέδια: Θα συμμετέχουν τουλάχιστον 10 επιχειρήσεις ανά περιφέρεια και σε συνεργασία με Πανεπιστήμιο ώστε να προτείνουν επενδυτικό σχέδιο με σκοπό τα πολλαπλασιαστικά οφέλη στην περιοχή και σε κλάδο.
 8. Επενδύσεις μείζονος σημασίας: Τα επενδυτικά σχέδια που υπερβαίνουν τα 20 εκατ. ευρώ και δημιουργούν τουλάχιστον μία θέση εργασίας ανά 1 εκατ. κόστους επένδυσης θα έχουν σταθερό συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων για 12 χρόνια και σε περίπτωση μείωσης αυτός θα μειώνεται. Επίσης θα αδειοδοτούνται με τη διαδικασία fast track.

Τι προέβλεπε ο Αναπτυξιακός Νόμος 2016 αρχικά μπορείτε να δείτε εδώ

Summary
Αναπτυξιακός Νόμος 2016: Κατατέθηκε στη Βουλή
Article Name
Αναπτυξιακός Νόμος 2016: Κατατέθηκε στη Βουλή
Description
Οι διατάξεις στον Αναπτυξιακό Νόμο 2016 προβλέπουν ενισχύσεις για μικρές επενδύσεις ελάχιστου προϋπολογισμού 100.000 ευρώ και 12ετες σταθερό φορολογικό πλαίσιο σε μεγάλες εταιρείες για επενδύσεις άνω των 20 εκατ. ευρώ.
Author
Publisher Name
Niriis S.A.
Publisher Logo