Αναπτυξιακός 2016: Ρευστότητα στις μικρές και μεσαίες, σταθερή φορολογία στις μεγάλες

Αναπτυξιακός Νόμος 2016: Ρευστότητα στις μικρές και μεσαίες, σταθερή φορολογία στις μεγάλες

Ο Αναπτυξιακός Νόμος 2016 θα δίνει χρηματική ενίσχυση στις μικρές καινοτόμες επιχειρήσεις και θα παρέχει σταθερό φορολογικό πλαίσιο στις μεγάλες για 12 χρόνια.

[alert_box style=”info” close=”no”]*[Update 09/06/2016] Ο Αναπτυξιακός Νόμος όπως κατατέθηκε στη Βουλή[/alert_box]

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις με καινοτόμα χαρακτηριστικά, αλλά και κίνητρα για μεγάλου μεγέθους επενδύσεις που μπορούν να προσελκύσουν άμεσα ξένα κεφάλαια, προβλέπει ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος 2016. Τα κίνητρα προσέλκυσης επενδύσεων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 2016 είναι:

 • η ταχεία αδειοδότηση,
 • ο σταθερός φορολογικός συντελεστής για 12 χρόνια,
 • η επιχορήγηση με την κάλυψη του κόστους της δαπάνης για την επένδυση,
 • η επιδότηση του κόστους για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και
 • η χρηματοδότηση του επιχειρηματικού κινδύνου.

Το πλαίσιο των κινήτρων που περιλαμβάνονται στον νέο αναπτυξιακό νομο 2016, το οποίο περιλαμβάνει στους επιδοτούμενους κλάδους την μεταποίηση, μεγάλο μέρος των κλάδων παραγωγής εμπορεύσιμων αγαθών, δίνει έμφαση στις νέες ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στις επενδύσεις καινοτομικού χαρακτήρα, στις συνέργειες και στις δικτυώσεις.

Οι δράσεις που προέρχονται από φορείς με αυτά τα χαρακτηριστικά θα δικαιούνται τη μέγιστη ένταση ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου 2016.

Η επιδότηση θα καλύπτει:

 • δαπάνες εκκίνησης,
 • δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες, ή
 • δαπάνες ενίσχυσης άυλων στοιχείων του ενεργητικού με ποσά που μπορεί να φτάσουν έως και το 75% της συνολικής ενίσχυσης, έναντι 50% που παρέχεται για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Οπως ορίζεται στο νομοσχέδιο, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο είναι τα 5 εκατ. ευρώ.

Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ενισχύσεων σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δεν μπορούν να υπερβούν τα 10 εκατ. ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα 20 εκατ. ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Ποσοστό Χρηματοδότησης Αναπτυξιακού Νόμου 2016

Το ύψος των ενισχύσεων ξεκινά από το 10% της δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου και μπορεί να φθάνει έως και το 45%.

Τα ποσοστά είναι χαμηλότερα για τις μεγάλες επιχειρήσεις και αυξάνονται για τις μεσαίες και τις μικρές, με έμφαση στις περιφέρειες της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη Θεσσαλία, στην Ηπειρο, στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στο Βόρειο Αιγαίο.

Τα χαμηλότερα ποσοστά ενισχύσεων αναλογούν στην περιφέρεια της Αττικής, στο Νότιο Αιγαίο και στη Στερεά Ελλάδα.

Πηγές χρηματοδότησης του νέου αναπτυξιακού νόμου είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά με δεδομένα τα στενά δημοσιονομικά περιθώρια η κυβέρνηση επιδιώκει την κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων, μέσω ταμείων συμμετοχών που θα μοχλεύουν ιδιωτικούς πόρους.

Στον Αναπτυξιακό Νόμο 2016 υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας, με έμφαση

 • τη μεταποίηση,
 • μεγάλο μέρος των κλάδων παραγωγής εμπορεύσιμων υπηρεσιών και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
 • της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και λοιπών υπηρεσιών και
 • της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Αντίθετα, εκτός του καθεστώτος ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου 2016 είναι ο τομέας των μεταφορών, της ναυπήγησης, της συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού –εκτός των υπηρεσιών αφαλάτωσης αποκλειστικά με χρήση ΑΠΕ–, των κατασκευών, της ακίνητης περιουσίας, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο –με εξαίρεση τον τομέα των logistics–, των δραστηριοτήτων εστίασης, των ταχυδρομικών και ταχυμεταφορικών δραστηριοτήτων, των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, της διαφήμισης, των χρηματοπιστωτικών και των ασφαλιστικών υπηρεσιών, των ταξιδιωτικών γραφείων, των τυχερών παιχνιδιών.

Στον τομέα της ενέργειας, που δεν υπάγεται στο καθεστώς ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου 2016, μπορεί κατ’ εξαίρεση να ενταχθούν επενδυτικά σχέδια στον τομέα της παραγωγής ή συμπαραγωγής και διανομής θερμότητας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και από μικρά υδροηλεκτρικά έργα. Επίσης κατ’ εξαίρεση στον τομέα των μεταφορών, που δεν εντάσσεται, μπορούν να ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια για μαρίνες και υδατοδρόμια.

Σε ό,τι αφορά τις ενισχύσεις του Αναπτυξιακού Νόμου 2016 σε όρους μεγέθους της επιχείρησης, η πρώτη βασική ομάδα στόχος είναι:

 • οι νέες δυναμικές, καινοτόμες και εξωστρεφείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
 • όσες δημιουργούν υψηλή προστιθέμενη αξία, καθώς και
 • οι δράσεις δικτυώσεων.

Η δεύτερη ομάδα στόχος είναι:

 • οι μεγάλες επενδύσεις μείζονος μεγέθους, όπως χαρακτηρίζονται, που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια άνω των 20 εκατ. ευρώ και δημιουργούν τουλάχιστον μία θέση εργασίας ανά εκατομμύριο επιλέξιμης επένδυσης.
 • Στο καθεστώς επένδυσης μείζονος μεγέθους παρέχεται η δυνατότητα παγιοποίησης του φορολογικού συντελεστή στο ύψος που ισχύει κατά την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής για 12 χρόνια.
 • Εναλλακτικά, ο φορέας μπορεί με την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης να κάνει χρήση της φορολογικής απαλλαγής με ποσοστό ενίσχυσης 10% επί των επιλέξιμων δαπανών και έως του ποσού των 5 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες που ενισχύονται στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 2016 είναι

 • οι επενδύσεις σε ενσώματα στοιχεία του ενεργητικού, όπως η κατασκευή, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων (σε ποσοστό έως και 50% της επιλέξιμης δαπάνης),
 • η αγορά παγίων στοιχείων,
 • η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων και σύγχρονων μηχανημάτων και εξοπλισμού,
 • τα μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης,
 • η μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,
 • άδειες εκμετάλλευσης ευρεσιτεχνιών,
 • τεχνογνωσίας,
 • συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας.

Αντίθετα δεν ενισχύονται τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης, η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων, επίπλων και γραφείων, η αγορά οικοπέδων και η ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στον φορέα της επένδυσης.

Στην περίπτωση που οι ενισχυόμενες δαπάνες υπολογίζονται με βάση το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος, πρέπει το επενδυτικό έργο να συνεπάγεται καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων, η πλήρωση όλων των θέσεων εργασίας να πραγματοποιηθεί εντός τριών ετών από την περάτωση των εργασιών, και κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται, να διατηρείται για πέντε τουλάχιστον χρόνια ή τρία, σε περίπτωση που πρόκειται για μικρομεσαία επιχείρηση.

Με πληροφορίες από την Καθημερινή

Summary
Αναπτυξιακός 2016: Ρευστότητα σε μικρές, σταθερότητα στις μεγάλες
Article Name
Αναπτυξιακός 2016: Ρευστότητα σε μικρές, σταθερότητα στις μεγάλες
Description
Ο Αναπτυξιακός 2016 προβλέπει σύμφωνα με τις πρόσφατες ανακοινώσεις ρευστότητα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και σταθερή φορολογία στις μεγάλες
Author
Publisher Name
Niriis S.A.
Publisher Logo