ενισχυση τουριστικών επιχειρήσεων

10 Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το ΕΣΠΑ Τουρισμού 2023

Πρόσφατα ανακοινώθηκε το νέο ΕΣΠΑ Τουρισμού 2023. Ακολουθούν 10 συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις:

Ποιός είναι ο σκοπός της Δράσης ΕΣΠΑ Τουρισμός 2023;

Ο σκοπός της Δράσης ΕΣΠΑ Τουρισμός 2023 είναι η ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Ποιος είναι ο προϋπολογισμός της Δράσης;

Ο προϋπολογισμός της Δράσης ΕΣΠΑ Τουρισμός 2023 ανέρχεται συνολικά σε 160.000.000€ για το σύνολο της Χώρας.

Ποιες επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες να συμμετάσχουν στη Δράση;

Επιλέξιμες επιχειρήσεις για τη Δράση αυτή είναι οι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του τουρισμού. Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις είναι εκείνες που δεν έχουν παρέλθει 12 μήνες συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

Ποιο είναι το ποσοστό ενίσχυσης και πώς μπορεί να αυξηθεί;

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών. Αυτό το ποσοστό μπορεί να προσαυξάνεται κατά 10% εάν η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη, πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή, και κατά επιπλέον 5% εάν επιτευχθεί ο στόχος απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Ποιές είναι οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων;

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής περιλαμβάνουν:

 1. Επένδυση σε μία Περιφέρεια της χώρας.
 2. Δραστηριοποίηση σε επιλέξιμους ΚΑΔ (κωδικοί αριθμοί δραστηριοτήτων).
 3. Παροχή στοιχείων χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης.
 4. Εγκεκριμένη άδεια δόμησης ή αίτηση έκδοσης της άδειας.
 5. Βεβαίωση χρήσης γης.
 6. Στοιχεία δικαιωμάτων χρήσης του ακινήτου.
 7. Δυνατότητα κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό που θα ορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση.

Υπάρχουν περιοχές που εξαιρούνται από τη συμμετοχή;

Ναι, οι περιοχές Μυκόνου και Θήρας (εκτός της Θηρασιας) εξαιρούνται από τη συμμετοχή σε αυτήν τη δράση.

Υπάρχουν περιορισμοί στην αλλαγή του αντικειμένου της επένδυσης;

Ναι, δεν επιτρέπεται η ουσιώδης αλλαγή του φυσικού αντικειμένου του έργου και του σχετικού ΚΑΔ της επένδυσης κατά την υλοποίηση της επένδυσης, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης, και για πέντε (5) χρόνια από αυτήν.

Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών;

Οι βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνουν:

 1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος
 2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 3. Ψηφιακός Εξοπλισμός και Λογισμικό
 4. Λοιπός Εξοπλισμός
 5. Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ)
 6. Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 7. Τεχνικές Μελέτες
 8. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 9. Μεταφορικά Μέσα
 10. Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

Ποιά είναι η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης;

Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται αυστηρά σε 24 μήνες, μη επιδεχόμενη την οποιαδήποτε παράταση.

Ποια είναι η ελάχιστη βαθμολογία έγκρισης;

Ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 60.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;