Πρόγραμμα ICT4Growth

Δράση «ICT4Growth»

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης – παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας

1. Σκοπός – Στόχοι της Δράσης
Η Δράση«ICT4Growth» αποσκοπεί στην ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής και επιχειρησιακής καινοτομίας, μέσα από την υλοποίηση αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας.
Με δεδομένη την μεγάλη σημασία των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και το δυσμενές οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα, η παρούσα Δράση αποκτά μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα για τον κλάδο της πληροφορικής.
Οι παραπάνω επενδύσεις θα στοχεύουν κυρίως:
– Στην ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας με την κατάλληλη αξιοποίηση των ΤΠΕ.
– Στην ουσιαστική ενδυνάμωση του κλάδου υπηρεσιών ΤΠΕ της ελληνικής οικονομίας (σε όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας).
– Στη δημιουργία νέων προϊόντων, υπηρεσιών και περιεχομένου προστιθέμενης αξίας που δύναται να έχουν εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα.

2. Δικαιούχοι Ενίσχυσης – Επιλέξιμες Επιχειρήσεις
Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένες υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή συμπράξεις αυτών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια.
Δεν τίθενται περιορισμοί αναφορικά με το ειδικότερο αντικείμενο των επενδυτικών σχεδίων και τους θεματικούς τομείς/ αγορές στους οποίους αυτό απευθύνεται. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας δύναται να αφορούν:
– Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη (προϊόντα και υπηρεσίες για smart grids, διαχείριση ενεργειακών πόρων, διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ.).
– Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιμα (πχ. ιχνηλασιμότητα & ασφάλεια τροφίμων, αυτοματοποιημένη διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων κλπ.).
– Τουρισμό, Πολιτισμό και Ψυχαγωγία (Online gaming, destination mgt, virtual tours κλπ.).
– Υγεία και Πρόνοια (υποστήριξη ηλικιωμένων ή ασθενών με χρόνιες παθήσεις, τηλεϊατρική κλπ.).
– Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες.
– Μεταφορές.
– Τη νέα παγκόσμια αγορά του Internet (πχ. social web, semantic web, internet of things κλπ.).

3. Ύψος Παρεχόμενης Ενίσχυσης
Το ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης φτάνει το 80% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, ανάλογα με το είδος της πρότασης (μεμονωμένη πρόταση ή σύμπραξη), το μέγεθος της επιχείρησης, την κατηγορία των δαπανών και τη γεωγραφική περιφέρεια.

4. Ύψος Προϋπολογισμού
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 120.000.000 ευρώ.
Το ύψος του ελάχιστου-μέγιστου αιτούμενου προϋπολογισμού ανά επενδυτικό σχέδιο ορίζεται ως ακολούθως:

Κατηγορία Επένδυσης Ελάχιστος αιτούμενος Π/Υ Μέγιστος αιτούμενος Π/Υ
Μεσαίου μεγέθους επενδυτικά σχέδια 300.000 ευρώ 5.000.000 ευρώ
Επενδυτικά σχέδια σημαντικού εύρους 5.000.000 ευρώ 20.000.000 ευρώ

5. Ενισχυόμενες ενέργειες – Φάσεις επενδυτικού σχεδίου
Η χρηματοδότηση των προτάσεων που θα ενταχθούν στη Δράση μπορεί να καλύπτει δύο διακριτές και πλήρως διαχωριζόμενες ως προς το αντικείμενό τους Φάσεις των επενδυτικών σχεδίων:
– Φάση Α: Υποστήριξη της Έρευνας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (R&D stage)

Α1: Ενέργειες προετοιμασίας & σχεδιασμού.
– Δαπάνες προσωπικού που θα συμμετάσχει στην προετοιμασία και το σχεδιασμό της έρευνας.
– Δαπάνες προς συμβούλους και εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες.
Α2: Ενέργειες βιομηχανικής έρευνας.
– Δαπάνες προσωπικού που συμμετέχουν άμεσα στις δραστηριότητες της βιομηχανικής έρευνας.
– Δαπάνες προς εξωτερικούς συνεργάτες που συμμετέχουν άμεσα στις δραστηριότητες της βιομηχανικής έρευνας και συμβουλευτικές ή άλλες υπηρεσίες από τρίτους που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διεξαγωγή της βιομηχανικής έρευνας.
– Δαπάνες απόσβεσης εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την διενέργεια διαδικασίας βιομηχανικής έρευνας.
– Δαπάνες αναλώσιμων υλικών και εφοδίων που αφορούν τη διενέργεια της βιομηχανικής έρευνας, δαπάνες μεταφοράς/ αγοράς τεχνογνωσίας (πχ. τεχνικές γνώσεις, παραχώρηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και πνευματικών δικαιωμάτων κλπ.).
Α3: Ενέργειες Ανάπτυξης.
– Δαπάνες προσωπικού που συμμετέχουν άμεσα στις δραστηριότητες της ανάπτυξης.
– Δαπάνες προς εξωτερικούς συνεργάτες που συμμετέχουν άμεσα στις δραστηριότητες της ανάπτυξης και συμβουλευτικές ή άλλες υπηρεσίες από τρίτους που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διεξαγωγή της ανάπτυξης.
– Δαπάνες απόσβεσης εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την διενέργεια διαδικασίας ανάπτυξης.
– Δαπάνες αναλώσιμων υλικών και εφοδίων που αφορούν τη διενέργεια της ανάπτυξης.
– Δαπάνες μεταφοράς/ αγοράς τεχνογνωσίας πχ. τεχνικές γνώσεις, παραχώρηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και πνευματικών δικαιωμάτων κλπ.
 Α4: Ενέργειες απόκτησης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας – επιλέξιμες μόνο για ΜΜΕ.
– Δαπάνες προς εξωτερικούς συνεργάτες και συμβουλευτικές, μεταφραστικές, νομικές ή άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους για την προετοιμασία, υποβολή και διεκπεραίωση των συναφών αιτήσεων, την πιθανή ανανέωσή τους ή την υπεράσπιση της ισχύος ήδη απονεμηθέντος δικαιώματος.
Α5: Ενέργειες διαχείρισης, υποστήριξης και συντονισμού της έρευνας & ανάπτυξης.
– Δαπάνες προσωπικού που δε συμμετέχει άμεσα στις δραστηριότητες της έρευνας & ανάπτυξης, αλλά συνδράμει στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
– Δαπάνες προς εξωτερικούς συνεργάτες που δε συμμετέχουν άμεσα στις δραστηριότητες της έρευνας & ανάπτυξης, αλλά συνδράμουν στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
– Συμπληρωματικά γενικά έξοδα, όπως έξοδα μετακινήσεων και διαμονής, εκθέσεων και επιδείξεων, παρουσία και συμμετοχής σε συνέδρια κλπ. εφόσον δικαιολογούνται από τη φύση του έργου και συνάδουν με τους σκοπούς του επενδυτικού σχεδίου.
– Λειτουργικές δαπάνες, που είναι άμεσο αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων έρευνας & ανάπτυξης. Τέτοιες δαπάνες σχετίζονται κυρίως με τα έξοδα λειτουργίας των κτιριακών υποδομών, τα οριζόντια διοικητικά κόστη κλπ.

– Φάση Β: Υποστήριξη της εμπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (commercialization stage).

Β1: Ενέργειες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία παραγωγικών υποδομών.
– Δαπάνες προμήθειας ενσώματων στοιχείων ενεργητικού.
Β2: Ενέργειες προετοιμασίας διάθεσης τελικού προϊόντος/ υπηρεσίας.
– Δαπάνες προμήθειας ασώματων στοιχείων ενεργητικού.
Β3: Ενέργειες επιχειρηματικής δικτύωσης – επιλέξιμες μόνο για ΜΜΕ.
– Δαπάνες προς εξωτερικούς συμβούλους που παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες, δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις. Περιλαμβάνονται τα κόστη σχεδιασμού και διαμόρφωσης και λειτουργίας περιπτέρων, ενοικίασης των σχετικών χώρων, μεταφορά και ασφάλιση εκθεμάτων, καθώς και μετακινήσεις – διαμονή του απολύτως αναγκαίου προσωπικού.

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια μπορούν είτε να καλύπτουν και τις δύο παραπάνω Φάσεις, είτε να αφορούν αποκλειστικά στη Φάση Β. Δεν επιτρέπεται υποβολή πρότασης που να αφορά μόνο στη Φάση Α.

6. Ιδία συμμετοχή
Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής της επιχείρησης στην επένδυση δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 25% του συνολικού προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης.

7. Υποβολή – Έγκριση Προτάσεων
Οι προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η έγκριση των προτάσεων όμως διενεργείται σε διαδοχικούς εξαμηνιαίους κύκλους βάσει συγκριτικής αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα για τον κύκλο αυτό. Οι προτάσεις θα πρέπει να αξιολογούνται εντός τριμήνου από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους.