Πρόγραμμα Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα ΙΙ

 Πρόγραμμα Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα ΙΙ 

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας πρόκειται να προχωρήσει άμεσα στη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 50.000.000 €, το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013.
 
 Στόχος Προγράμματος  
 Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο τη δημιουργία προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας επιχειρήσεων, για την παραγωγική αναβάθμιση της οικονομίας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας. Επιπλέον, επικεντρώνεται στην ενίσχυση ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων με έμφαση στη σύζευξη μεταποιητικών δραστηριοτήτων με δραστηριότητες εξωστρέφειας και προβολής σε διεθνείς αγορές, ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη πολλαπλασιαστικών οφελών και οικονομιών κλίμακας.
 Δικαιούχοι Ενίσχυσης – Επιλέξιμες Οικονομικές Δραστηριότητες (ΚΑΔ)
·           Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις καθώς και υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις υπό τον όρο ουσιαστικής συνεργασίας με τουλάχιστον δύο μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
·           Υφιστάμενες μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις υπό το όρο ουσιαστικής συνεργασίας με τουλάχιστον δύο μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις.
·           Φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στις επιλέξιμες δραστηριότητες ανεξαρτήτως υπάρχουσας ή μη επιχειρηματικής εμπειρίας ή δραστηριότητας.
Επιλέξιμες είναι κατά κύριο λόγο οι υφιστάμενες ή υπό δημιουργία μεταποιητικές δραστηριότητες, οι δραστηριότητες επιχειρηματικής αξιοποίησης του περιβάλλοντος και οι επιλεγμένες δραστηριότητες (υφιστάμενες ή υπό δημιουργία) παροχής υπηρεσιών.
 Αντικείμενο Επενδυτικών Σχεδίων – Προϋπολογισμός & Ποσοστό Επιδότησης Επενδυτικών Σχεδίων
 Το αντικείμενο των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων θα πρέπει να αφορά:
Α. Είτε την ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων περιορισμένης έκτασης μεταποιητικών ενεργειών με προϋπολογισμό 35.000 – 100.000 € και με ποσοστό επιδότησης 50% για ολόκληρη την Επικράτεια.
 Β. Είτε την ενίσχυση της εξωστρεφούς εικόνας και δραστηριότητας της επιχείρησης σε συνδυασμό με ενέργειες όπως:
·            Παραγωγή και προώθηση νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων ή και υπηρεσιών.
·            Εξυπηρέτηση υποχρεώσεων επιχειρηματικής υπεργολαβίας.
·            Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων/ προϊόντων / υπηρεσιών.
·            Διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης της επιχείρησης.
·            Ανάπτυξη δραστηριοτήτων πράσινης επιχειρηματικότητας ή δραστηριοτήτων ανακύκλωσης.
·            Εισαγωγή νέων τεχνολογιών, πρωτοτυπιών και καινοτομιών (τεχνολογικών και μη τεχνολογικών) στην παραγωγική διαδικασία, με προϋπολογισμό 50.000 – 650.000 € και με ποσοστό επιδότησης έως 55% ανάλογα με το είδος των δαπανών. Περισσότερες λεπτομέρειες επί των ποσοστών επιδότησης αναμένεται να δημοσιευτούν σύντομα.
 Το υπόλοιπο ποσό πέρα της δημόσιας χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή του έργου, η οποία δύναται να αποτελείται από ίδια κεφάλαια ή και τραπεζικό δανεισμό. Σε κάθε περίπτωση η ιδία συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
  Επιλέξιμες Ενέργειες και Δαπάνες
·            Μηχανολογικός Εξοπλισμός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός – Ειδικές Εγκαταστάσεις (πχ. μηχανήματα πακετοποίησης, συσκευασίας, ετικετοποίησης, κλπ.).
·            Ενέργειες πληροφορικής/ τηλεπικοινωνιών (πχ. ανάπτυξη και εφαρμογή CRM, προμήθεια λογισμικού για εφαρμογές ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business), περιλαμβανομένων των εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce), ηλεκτρονικού καταστήματος – αγορών, εξοπλισμός φιλοξενίας βασικών εφαρμογών, πληροφοριακά συστήματα υποστήριξης πελατειακών σχέσεων, δημιουργία πολυγλωσσικής ιστοσελίδας με τουλάχιστον τρεις γλώσσες, κλπ.).
·           Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας (πχ. δοκιμές/ επαληθεύσεις/ πιστοποίηση προϊόντων/ συσκευασίας προϊόντων από διαπιστευμένους φορείς και εργαστήρια, σχεδιασμός προϊόντος/ δοκιμές υλικών από διαπιστευμένους φορείς, σχεδιασμός ετικέτας/ συσκευασίας, δημιουργία βάσεων δεδομένων με σχεδιαστικά και κατασκευαστικά στοιχεία των παραγόμενων προϊόντων, κλπ.).
·           Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής σε αγορές – στόχους (πχ. συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις ή επαγγελματικές εκθέσεις υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν την προβολή νέου προϊόντος ή υπάρχοντος προϊόντος σε νέα αγορά, σχεδιασμός και παραγωγή ξενόγλωσσου έντυπου πληροφοριακού υλικού, διαφημιστικές καταχωρήσεις υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι αφορούν ενέργειες εκτός Ε.Ε., πρόσβαση/ προβολή σε ηλεκτρονικές αγορές, ενέργειες In-Store Marketing υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι αφορούν ενέργειες εκτός Ε.Ε., επιχειρηματικές αποστολές υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι α) πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα ή με την συνεργασία/ εποπτεία θεσμικού ή θεσμοθετημένου φορέα και β) ότι αφορούν ενέργειες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κλπ.).
·           Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (μελέτες και υποστήριξη σε θέματα όπως αναδιάρθρωση επιχειρηματικών  διαδικασιών, ανάπτυξη σχεδίων μάρκετινγκ, έρευνα αγοράς σε νέες αγορές του εξωτερικού, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, τεχνική υποστήριξη στην ίδρυση συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint-Ventures, κλπ).
·           Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (πχ. αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας, μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, κλπ.)
·           Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων.
·           Ενέργειες μετεγκατάστασης μεταποιητικών επιχειρήσεων σε Επιχειρηματικές Περιοχές (Ε.Π.).
·           Ενέργειες ανάπτυξης πρωτοτύπων, προτύπων και τεχνικού Φακέλου.
·           Λειτουργικές ενέργειες.
 Διάρκεια Υλοποίησης Έργων
 Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 21 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης, εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.