Agriculture and food

Αγροδιατροφικός κλάδος: Ενίσχυση επενδύσεων καινοτομίας μέσω ΓΓΕΤ

Αγροδιατροφικός κλάδος: Ενίσχυση επενδύσεων καινοτομίας μέσω ΓΓΕΤ

Μεγάλες ενισχύσεις καινοτόμων επενδύσεων στον αγροδιατροφικό κλάδο προβλέπονται στην προδημοσίευση Δράσης της ΓΓΕΤ με την ονομασία “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ”

Μεγάλες ενισχύσεις για καινοτόμες επενδύσεις στον αγροδιατροφικό κλάδο προβλέπει η προδημοσίευση της Δράσης της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας με την ονομασία “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Σκοπός της Δράσης είναι η ανάπτυξη πιλοτικών δομών για τον συντονισμό επιχειρήσεων
του Αγροδιατροφικού Κλάδου, ιδιαίτερα των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, ώστε να δημιουργηθούν συνέργειες και να εισαχθούν καινοτομίες σε τμήματα της αλυσίδας αξίας (value-chain) των αγροδιατροφικών προϊόντων (μεταποίηση, εμπορία, μεταφορά, διανομή).

Η ενίσχυση θα απευθύνεται τόσο μεμονωμένα στις επιχειρήσεις του Κλάδου, όσο και στο συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας στον οποίο θα συμμετέχουν οι επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της Δράσης θα προσφέρεται ένα πλήρες πακέτο υποστήριξης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Αγροδιατροφικό Κλάδο, με έμφαση στην εισαγωγή καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών, καθώς και στην προώθηση της συνεργασίας και της δικτύωσής τους.

Σκοπός:

Σκοπός της Δράσης είναι να ενισχυθεί:

 • η παραγωγή καινοτόμων, ανταγωνιστικών, ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων
  ελληνικής προέλευσης, με υψηλή προστιθέμενη και διατροφική αξία
 • η στήριξη των επιχειρήσεων και επαγγελματιών του Κλάδου για την εισαγωγή
  παραγώγων έρευνας και υψηλής τεχνολογίας και την ενσωμάτωση οργανωτικών καινοτομιών
 • η ανταγωνιστικότητα και η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και
  επαγγελματιών του Κλάδου και η σύνδεσή τους με τις νέες αγορές
 • η ανάπτυξη συνεργασιών και δικτυώσεων ανάμεσα στις επιχειρήσεις του Κλάδου για την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας και τον περιορισμό του κόστους
  παραγωγής και διακίνησης
 • η δημιουργία της απαιτούμενης κρίσιμης μάζας στις διαθέσιμες ποσότητες
  προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών των αγορών του εξωτερικού
 • η παροχή στοιχείων και εργαλείων που θα υποστηρίξουν το κράτος ως προς την
  άσκηση πολιτικής σε θέματα που αφορούν στην επιχειρηματικότητα

Προϋπολογισμός:

Λόγω των διαφορετικών ποσοστών ενίσχυσης για τις διάφορες κατηγορίες των επιλέξιμων
δαπανών, ο προϋπολογισμός του έργου θα εξαρτηθεί από τη διάρθρωση των κατηγοριών
των δαπανών στις προτάσεις που θα εγκριθούν. Η μέγιστη Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 30 εκ. €.

Χρονική Διάρκεια:

Η χρονική διάρκεια για την υλοποίηση της Δράσης, η οποία ξεκινά από την ημερομηνία της ανάληψης νομικής δέσμευσης από τον συνεργατικό σχηματισμό και τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σ’ αυτόν, είναι 24-36 μήνες.

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Οι δυνητικοί δικαιούχοι στους οποίους απευθύνεται η Δράση είναι:

 1. Επιχειρήσεις του Αγροδιατροφικού Κλάδου, δηλαδή επιχειρήσεις που
  δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών
  προϊόντων ως τρόφιμα, σε συγκεκριμένη γεωγραφική Περιφέρεια
 2. Συνεργατικοί σχηματισμοί καινοτομίας οι οποίοι έχουν ως σκοπό την προώθηση καινοτόμων δραστηριοτήτων στον Αγροδιατροφικό Κλάδο και την ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη τους, στα οποία περιλαμβάνονται υποχρεωτικά 10 ΜΜΕ του Αγροδιατροφικού Κλάδου της ίδιας γεωγραφικής Περιφέρειας. Οι συνεργατικοί σχηματισμοί πρέπει να έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρίας. Στους δυνητικούς δικαιούχους περιλαμβάνονται οι αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (Ν. 4015/2011) ή συμπράξεις επιχειρήσεων του Αγροδιατροφικού Κλάδου. Η νομική οντότητα του συνεργατικού σχηματισμού και των μερών που τον απαρτίζουν, αποτελεί προαπαιτούμενο για την υποβολή πρότασης.

Δεν επιτρέπονται:

 • η συμμετοχή κάποιου δυνητικού δικαιούχου σε περισσότερες από μία προτάσεις
 • η υποβολή πρότασης από επιχείρηση που τελεί υπό σύσταση

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης είναι, ενδεικτικά, οι εξής:

 • Δαπάνες των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο συνεργατικό σχηματισμό
  καινοτομίας και αφορούν σε:

  • Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις. Πρόκειται για δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση.
  • Καινοτομία για ΜΜΕ. Οι δαπάνες θα πρέπει να σχετίζονται με:
   • την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού
   • την απόσπαση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό
   • συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας, δηλαδή, συμβουλευτικές υπηρεσίες, συνδρομή και επαγγελματική κατάρτιση στους τομείς της μεταφοράς γνώσεων, της απόκτησης, της προστασίας και της εκμετάλλευσης άυλων στοιχείων ενεργητικού, της χρήσης προτύπων και κανονισμών που τα εμπεριέχουν
   • υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας, δηλαδή, παροχή χώρων γραφείων, βάσεων δεδομένων, βιβλιοθηκών, έρευνας αγοράς, χρήσης εργαστηρίου, σήμανσης ποιότητας, δοκιμών και πιστοποίησης με σκοπό την ανάπτυξη
    αποτελεσματικότερων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών
  • Διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία. Οι σχετικές δαπάνες μπορούν να εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες
   • δαπάνες προσωπικού
   • δαπάνες οργάνων, εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο
   • δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα
    ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των
    ίσων αποστάσεων
   • πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες,
    συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου
  • Επαγγελματική κατάρτιση. Οι δαπάνες θα πρέπει να σχετίζονται με
   • δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών
   • λειτουργικές δαπάνες εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων
   • δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών
   • δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευόμενων και γενικές έμμεσες
    δαπάνες
 • Δαπάνες του συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας που αφορούν σε
  • Επενδύσεις για την κατασκευή ή αναβάθμιση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Στην κατηγορία περιλαμβάνονται άϋλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού.
  • Λειτουργικά έξοδα, δηλαδή δαπάνες προσωπικού και διοικητικές δαπάνες
   (συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων) που σχετίζονται με

   • το συντονισμό του συνεργατικού σχηματισμού για τη διευκόλυνση της συνεργασίας, την ανταλλαγή πληροφοριών και την παροχή ή τη διάθεση των εξειδικευμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων
   • την προβολή του συνεργατικού σχηματισμού για την αύξηση της συμμετοχής νέων επιχειρήσεων ή οργανισμών, καθώς και για την αύξηση της προβολής του σχηματισμού τη διαχείριση των εγκαταστάσεων του συνεργατικού σχηματισμού, την οργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, εργαστηρίων και συνεδρίων για τη στήριξη της διάδοσης των γνώσεων και της δικτύωσης και της διεθνούς συνεργασίας

Διαδικασία και Κριτήρια Αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων:

Κάθε υποβαλλόμενη πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο
συνοδεύεται από σχέδιο δράσης για τον αντίστοιχο συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας
και ένα σχέδιο δράσης για κάθε επιχείρηση που αιτείται ενίσχυσης. Όλοι οι δικαιούχοι μίας πρότασης πρέπει να δραστηριοποιούνται στην ίδια γεωγραφική Περιφέρεια. Στα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων περιλαμβάνονται:

Κριτήρια αξιολόγησης επιχειρήσεων

 • Καινοτομικότητα, πληρότητα και ωριμότητα των ενεργειών του προτεινόμενου σχεδίου δράσης
 • Σαφήνεια παραγόμενων αποτελεσμάτων/παραδοτέων
 • Επάρκεια υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού
 • Εμπειρία και βαθμός επιτυχίας στην υλοποίηση δράσεων έρευνας και καινοτομίας
 • Χρηματοοικονομική επάρκεια
 • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Κριτήρια αξιολόγησης συνεργατικού σχηματισμού

 • Επίτευξη κρίσιμης μάζας επιχειρήσεων
 • Ένταση συνεργασιών και δικτυώσεων ανάμεσα στις επιχειρήσεις του Κλάδου(απολογιστικά και προοπτικά)
 • Πληρότητα και ωριμότητα στρατηγικού σχεδίου και ενεργειών σχεδίου δράσης
 • Επάρκεια υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού
 • Εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων έρευνας και καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό Κλάδο
 • Εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων

Υποχρεώσεις Δικαιούχων:

Στις υποχρεώσεις των χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων περιλαμβάνονται:

 • η εισαγωγή διαδικαστικών ή/και οργανωτικών καινοτομιών στο πλαίσιο της λειτουργίας της επιχείρησης
 • η συμμετοχή του προσωπικού της επιχείρησης σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης

Στις υποχρεώσεις του συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας περιλαμβάνονται:

 • η σύνταξη στρατηγικού σχεδίου με καταγραφή και μελέτη επαγγελματιών και προϊόντων –στόχων της επιλεγείσας Περιφέρειας, καθώς και σχεδίου δράσης για την εφαρμογή του
 • ο συντονισμός του συνεργατικού σχηματισμού για τη διευκόλυνση της συνεργασίας
 • η παροχή (provision) ή διάθεση (channelling) εξειδικευμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων του Κλάδου
 • η ανοικτή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, στον εξοπλισμό και στις δραστηριότητες του συνεργατικού σχηματισμού σε διάφορους χρήστες, με διαφάνεια και άνευ διακρίσεων. Τα τέλη που χρεώνονται για τη χρήση του εξοπλισμού του συνεργατικού σχηματισμού και τη συμμετοχή στις δραστηριότητές του αντιστοιχούν στην τιμή της αγοράς ή αντικατοπτρίζουν το σχετικό κόστος.
 • η στήριξη της διάδοσης των γνώσεων, της δικτύωσης και της διεθνούς συνεργασίας μέσω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διοργάνωσης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, ενημερωτικών εκδηλώσεων (workshops), συναντήσεων, επιχειρηματικών αποστολών και συνεδρίων
 • η υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας και η συμμετοχή σε εκθέσεις για την αύξηση της προβολής του σχηματισμού
 • η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας εταιρικής διαχείρισης και διαδικτυακής πύλης (portal)

Για να ενημερωθείτε άμεσα για την επίσημη έναρξη του προγράμματος συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας που ακολουθεί:

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Θέμα
Παρακαλώ ενημερώστε με για τις νέες δυνατότητες χρηματοδότησης