Μηνιαία αρχεία: Αύγουστος 2019

2 άρθρα

GDPR: Οι προσαρμογές του GDPR στην Ελληνική Νομοθεσία

GDPR: Οι προσαρμογές του GDPR στην Ελληνική Νομοθεσία Ψηφίστηκε στις 26.08.2019 με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ο νόμος για την προσαρμογή στην ελληνική έννομη τάξη του Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR), καθώς και για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2016/680 για την προστασία των φυσικών […]

Αναπτυξιακός Νόμος: Ολοκλήρωση επένδυσης 3.700.000€ της ECORESET A.E.στον τομέα Ανακύκλωσης καλωδίων και ΟΤΚΖ

Αναπτυξιακός Νόμος: Ολοκλήρωση επένδυσης 3.700.000€ της ECORESET A.E. στον τομέα ανακύκλωσης καλωδίων και ΟΤΚΖ Η «Τεχνικές Ανάκτησης και Διαχωρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «ECORESET Α.Ε.» υπέβαλε αίτημα υπαγωγής Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004 το οποίο αφορούσε στην ίδρυση μονάδας επεξεργασίας μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων και διάθεση […]