Μηνιαία αρχεία: Απρίλιος 2018

1 άρθρο

GDPR

GDPR και Πρόστιμα: Οι κατευθυντήριες γραμμές προς τις εποπτικές αρχές για την εφαρμογή και τον καθορισμό διοικητικών προστίμων

GDPR και Πρόστιμα: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Ομάδας Εργασίας 29 προς τις εποπτικές αρχές και τα σημεία προσοχής για την εφαρμογή και τον καθορισμό διοικητικών προστίμων υπό τον GDPR. Η ΕΕ ολοκλήρωσε μια εκτεταμένη μεταρρύθμιση των κανονισμών περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρώπη. Η μεταρρύθμιση στηρίζεται σε διάφορους πυλώνες […]