Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουρ- γίας τουριστικών καταλυμάτων

Διαδικασία Αδειοδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων κάθε είδους

Διαδικασία Αδειοδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων κάθε είδους

Περιεχόμενα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ:

1ο   ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Εκδίδεται  από  τα  Περιφερειακές  Υπηρεσίες  Τουρισμού  (ΠΥΤ),  εκτός  των  περιπτώσεων  σύνθετων  τουριστικών  εγκαταστάσεων  όπου  εκδίδεται  από  την  Διεύθυνση  Τουριστικών  Εγκαταστάσεων του Ε.Ο.Τ. Ο επενδυτής υποβάλλει:

 1. Αίτηση
 2. Τοπογραφικά διαγράμματα και φωτογραφίες
 3. Τεχνική έκθεση
 4. Έγκριση ύπαρξης ή κατασκευής κυκλοφοριακού κόμβου, υδροδότησης και ηλεκτροδότησης
 5. Μελέτη Πυροπροστασίας για άδεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία
 6. Ειδικές γνωμοδοτήσεις κατά περίπτωση, από άλλα Υπουργεία ανάλογα με την θεση του  οικοπέδου της επένδυσης.

2ο   ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Εκδίδεται  από  τις  Διευθύνσεις    Χωροταξίας  και  Περιβάλλοντος  των  Αποκεντρωμένων  Διοικήσεων. Στις  περιπτώσεις  σύνθετων τουριστικών εγκαταστάσεων, εκδίδεται από  την  Διεύθυνση  Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού  του  ΥΠΕΚΑ  και  απαιτείται  υποβολή  πλήρους μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τα τουριστικά καταλύματ  και τις εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής γνωμοδοτεί επιπλέον και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού όσον αφορά την τουριστική καταλληλότητα του οικείου οικοπέδου  ή γηπέδου και τη σκοπιμότητα της αιτούμενης τουριστικής υποδομής.   Στις ανωτέρω περιπτώσεις η απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων επέχει θέση  έγκρισης καταλληλότητας οικοπέδου ή γηπέδου από τον ΕΟΤ και  έγκρισης σκοπιμότητας  ή σκοπιμότητας –χωροθέτησης για τις ειδικές τουριστικές υποδομές.

3ο ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Εκδίδεται  από  τα  Περιφερειακές    Υπηρεσίες  Τουρισμού  (ΠΥΤ),  εκτός  των  περιπτώσεων  σύνθετων  τουριστικών  εγκαταστάσεων  όπου  εκδίδεται  από  την  Διεύθυνση  Τουριστικών  Εγκαταστάσεων του Ε.Ο.Τ. Ο επενδυτής υποβάλλει:

 1. Αρχιτεκτονικά σχέδια και Τοπογραφικά
 2. Τεχνική έκθεση
 3. Εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

4o ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Εκδίδεται από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου του τόπου εγκατάστασης. Ο επενδυτής υποβάλλει:

 1. Αίτηση
 2. Άδεια καταλληλότητας
 3. Τοπογραφικά
 4. Αρχιτεκτονική μελέτη, Στατική μελέτη, Μελέτη θερμομόνωσης, ηλεκτρομηχανολογικών & υδραυλικών εγκαταστάσεων, Μελέτη πυροπροστασίας
 5. Τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το υποθηκοφυλακείο
 6. Αιτιολογημένη έκθεση του μελετητή μηχανικού της παρ.1 του άρθρου 3 του Γενικού  Οικοδομικού Κώδικα
 7. Εγκρίσεις από σχετικά υπουργεία

5o ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ). Ο επενδυτής υποβάλλει:

 1. Αίτηση
 2. Πλήρη φάκελο αρχιτεκτονικών σχεδίων, άδειες και βεβαιώσεις, με τεχνικά στοιχεία της επάρκειας του κτιρίου από πλευράς στατικής, αντισεισμικής και δομικής, καθώς και καλής λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων.
 3. Οικοδομική άδεια
 4. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας
 5. Βεβαιώσεις και αποδεικτικά από Ε.Ο.Τ., εφορίες, Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, και λοιπούς  Φορείς
 6. Κατόπιν της παραπάνω διαδικασίας, χορηγείται στην επένδυση ειδικό σήμα λειτουργίας

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ: (Υ.Α. αριθ. 23908, ΦΕΚ 208/Β/9.4.91)

Η διαδικασία για την κατασκευή Συνεδριακών Κέντρων είναι η ακόλουθη:

1ο   ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Εκδίδεται  από  την  Διεύθυνση  Μελετών  και  Επενδύσεων  του  Ελληνικού  Οργανισμού  Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.). Ο επενδυτής υποβάλλει:

 1. Αίτηση
 2. Χάρτη
 3. Τοπογραφικό διάγραμμα και φωτογραφίες
 4. Τεχνική Έκθεση

2ο   ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Εκδίδεται  από  τη  Διεύθυνση  Τουριστικών  Εγκαταστάσεων,  Τμήμα  Σχεδιασμού,  του  Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.). Ο επενδυτής υποβάλλει:

 1. Αίτηση
 2. Τοπογραφικά διαγράμματα και φωτογραφίες
 3. Τεχνική έκθεση
 4. Ειδικές γνωμοδοτήσεις κατά περίπτωση, από άλλα Υπουργεία ανάλογα με την θέση του  οικοπέδου της επένδυσης

3ο   ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Εκδίδεται από την Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ. Ο επενδυτής υποβάλλει:

 1. Πλήρη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με το Νόμο 4014/2011 4ο

4ο ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΣΧΕΔΙΩΝ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Εκδίδεται από τη Διεύθυνση Τουριστικών Εγκαταστάσεων του Ε.Ο.Τ. Ο επενδυτής υποβάλλει:

 1. Έγκριση καταλληλότητας του οικοπέδου
 2. Τοπογραφικά και αρχιτεκτονικά σχέδια
 3. Τεχνική έκθεση
 4. Εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

5ο   ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Εκδίδεται από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου του τόπου εγκατάστασης. Ο επενδυτής υποβάλλει:

 1. Αίτηση
 2. Άδεια καταλληλότητας
 3. Τοπογραφικά
 4. Αρχιτεκτονική μελέτη, Στατική μελέτη, Μελέτη θερμομόνωσης, ηλεκτρομηχανολογικών & υδραυλικών εγκαταστάσεων, Μελέτη πυροπροστασίας και πυρόσβεσης
 5. Τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το υποθηκοφυλακείο
 6. Αιτιολογημένη έκθεση του μελετητή μηχανικού της παρ.1 του άρθρου 3 του Γενικού  Οικοδομικού Κώδικα
 7. Εγκρίσεις από σχετικά υπουργεία

6ο   ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Εκδίδεται από την Διεύθυνση Τουριστικών Εγκαταστάσεων, Τμήμα Σχεδιασμού του Ε.Ο.Τ. Ο επενδυτής υποβάλλει:

 1. Αίτηση
 2. Πλήρη φάκελο αρχιτεκτονικών σχεδίων, άδειες και βεβαιώσεις, με τεχνικά στοιχεία της επάρκειας του κτιρίου από πλευράς στατικής, αντισεισμικής και δομικής, καθώς και καλής  λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων
 3. Οικοδομική άδεια και Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας
 4. Βεβαιώσεις και αποδεικτικά από Ε.Ο.Τ., εφορίες, Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, και λοιπούς  φορείς
 5. Εγκεκριμένη μελέτη ηχομόνωσης ηχοπροστασίας και ακουστικής των αιθουσών και  πρωτοκόλλου μετρήσεως από ειδικευμένα συνεργεία  Κατόπιν της παραπάνω διαδικασίας, χορηγείται στην επένδυση ειδικό σήμα λειτουργίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ – ΜΑΡΙΝΩΝ:

Σύμφωνα με το Ν. 2160/93 (ΦΕΚ 118/Α΄/19.7.1993) καθορίζονται τρεις τύποι μαρίνων:

 1. Οι τουριστικοί λιμένες σκαφών αναψυχής, οι οποίοι περιλαμβάνουν τον χερσαίο και τον θαλάσσιο χώρο για εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής, αγκυροβόλιο, χερσαία εναπόθεση, εξυπηρέτηση διερχομένων σκαφών κλπ.
 2. Οι  προστατευόμενοι  όρμοι,  όπου  διαμορφώνονται  θαλάσσιες  ζώνες  αγκυροβολίου  με  ελαφρύ  εξοπλισμό,  σε  ακτίνα  500  μ.  από  την  ακτή  και  δεν  επιτρέπεται  η  δημιουργία μονίμων εγκαταστάσεων που επιφέρουν οριστική αλλοίωση στο περιβάλλον.
 3. Λιμένες  ξενοδοχειακών μονάδων, όπου επιτρέπεται η δημιουργία  τουριστικών λιμένων  στην παραλία προ των ξενοδοχειακών μονάδων για την εξυπηρέτηση της πελατείας τους.

ΜΑΡΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ Ι

1ο   ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ

Υποβάλλεται φάκελος στην Διεύθυνση Θαλασσίου Τουρισμού & Τουριστικών Λιμένων του  Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, από όπου προωθείται στην μόνιμη διυπουργική  εννεαμελή  Επιτροπή  Τουριστικών  Λιμένων,  η  οποία  εντός  τεσσάρων  μηνών  αποφαίνεται  περί  της  σκοπιμότητας  ίδρυσης  και  εγκρίνει  ή  απορρίπτει  την  αίτηση.  Σε  περίπτωση  απόρριψης χωρεί αίτηση θεραπείας εντός 20 ημερών. Με  την ίδια  απόφαση  εγκρίνονται  οι  απαιτούμενες  προσχώσεις  και  οι  χρήσεις  αυτών,  οι  χρήσεις γης, οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης.

Ο επενδυτής υποβάλλει:

 1. Τοπογραφικά  διαγράμματα  και  σχέδια,  σύμφωνα  με  τη  νομοθεσία,  στα  οποία  σημειώνονται η αιτούμενη ζώνη του λιμένα, τα όρια της ιδιοκτησίας, η τυχόν καθορισμένη οριογραμμή του αιγιαλού και της παραλίας και η πρόταση του επενδυτή για τα έργα και την  διαμόρφωση.
 2. Συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο για έγκριση περιβαλλοντικών όρων
 3. Έκθεση γενικής περιγραφής των προτεινομένων λιμενικών έργων
 4. Προβλεπόμενο ύψος επένδυσης
 5. Τίτλοι κυριότητας

2ο   ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

Εντός  οκταμήνου  από  την  έγκριση  χωροθέτησης  ο  ενδιαφερόμενος  υποχρεούται  να  υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Τις οριστικές μελέτες και τα σχέδια που απαιτούνται για την χορήγηση των οικοδομικών  και λοιπών αδειών για τα πάσης φύσεως έργα, τα οποία θα εκτελεσθούν
 2. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 3. Χρονοδιάγραμμα κατασκευής των έργων
 4. Σύσταση ανώνυμης εταιρείας
 5. Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο χρηματοδότησης του συνόλου των δαπανών
 6. Εγγύηση καλής εκτέλεσης από ελληνική ή κοινοτική τράπεζα
 7. Κανονισμό λειτουργίας του λιμένα

3ο  ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΜΑΡΙΝΑΣ

Μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών έργων, υποβάλλεται, εντός διμήνου, αίτηση  στη Διεύθυνση Τουριστικών Λιμένων για την έκδοση της άδειας λειτουργίας, στην οποία  επισυνάπτονται:

 1. Τοπογραφικό διάγραμμα
 2. Πλήρης σειρά σχεδίων του λιμένα και των εγκαταστάσεων.

ΜΑΡΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Για  τη  χωροθέτηση  και  δημιουργία  θαλάσσιας  ζώνης  Μαρίνας  Τύπου  ΙΙ  (αγκυροβόλιο) απαιτείται:

 1. Γενικό  τοπογραφικό  διάγραμμα  με  την  ακριβή  θέση  των  έργων  και  την  αιτούμενη  θαλάσσια ζώνη
 2. Σχέδιο  γενικής  διάταξης  των  προτεινομένων  έργων  και  εγκαταστάσεων  και  έκθεση γενικής περιγραφής των λιμενικών έργων και εγκαταστάσεων της θαλάσσιας ζώνης.
 3. Συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο για έγκριση περιβαλλοντικών όρων  Η διαδικασία για Οικοδομικές άδειες και Άδεια Λειτουργίας είναι η ίδια με τις Μαρίνες  Τύπου Ι  Η  εκμετάλλευση  του  όρμου  γίνεται  με  παραχώρηση  χρήσης  από  το  Ελληνικό  Δημόσιο  με  όρους  και  αντάλλαγμα  που  συμφωνούνται  εκ  των  προτέρων  και  τα  έργα  και  οι εγκαταστάσεις ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο.

ΜΑΡΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙΙ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Για τις Μαρίνες Τύπου ΙΙΙ (λιμένες ξενοδοχειακών μονάδων) η δυνατότητα δημιουργίας και εκμετάλλευσης επιτρέπεται σε ξενοδοχειακές μονάδες δυναμικότητας άνω των 200 κλινών  με  την  προϋπόθεση  ότι  δεν  λειτουργεί  άλλος  λιμένας  σκαφών  αναψυχής  σε  απόσταση  1 χιλιομέτρου. Η  δυναμικότητα  ελλιμενισμού  σκαφών  δεν  πρέπει  να  υπερβαίνει  ποσοστό  10%  του  αριθμού των δωματίων της ξενοδοχειακής μονάδας. Για τη χωροθέτηση και δημιουργία ακολουθούνται οι διαδικασίες των μαρίνων τύπου ΙΙ. Για τα πρώτα 20 έτη της λειτουργίας της μαρίνας δεν οφείλεται αντάλλαγμα στο Δημόσιο. Ο  χρόνος  αυτός  μπορεί  να  παραταθεί  με  απόφαση  του  Υπουργείου  Πολιτισμού  και  Τουρισμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΚΟΛΦ:

(Υ.Α. αριθ. 520010/6, ΦΕΚ 42/Β/26.1.1994) Η διαδικασία για την κατασκευή γηπέδων γκολφ είναι η ακόλουθη:

1ο   ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΚΟΛΦ

Εκδίδεται από την Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ. Ο επενδυτής υποβάλλει:

 1. Πλήρη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με το Νόμο 4014/2011 2ο

2ο ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΚΟΛΦ

Εκδίδεται  από  τη  Διεύθυνση  Τουριστικών  Εγκαταστάσεων  του  Ελληνικού  Οργανισμού  Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.). Ο επενδυτής υποβάλλει:

 1. Τοπογραφικά διαγράμματα, φωτογραφίες και σχέδια
 2. Τεχνική έκθεση
 3. Μετεωρολογικά δεδομένα
 4. Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν. 1599/86  όσον  αφορά  στη  νομική ιδιοκτησία  της  έκτασης  και  άλλων  προδιαγραφών.
 5. Εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 6. Υποδείγματα που Παραρτήματος της Υ.Π. αριθ. 520010/6 (ΦΕΛ 42/Β/26.1.1994)

3ο  ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΚΟΛΦ

Εκδίδεται από την Διεύθυνση Τουριστικών Εγκαταστάσεων, Τμήμα Σχεδιασμού του Ε.Ο.Τ. Ο επενδυτής υποβάλλει:

 1. Αρχιτεκτονικά σχέδια και Τοπογραφικά
 2. Τεχνική έκθεση
 3. Εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 4. Διάγραμμα κάλυψης
 5. Κατόψεις, όψεις και τομές των επιμέρους κτισμάτων
 6. Περιοχή και μέθοδος εξασφαλίσεως της απολήψεως κηπαίων χωμάτων

4ο   ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Εκδίδεται από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου του τόπου εγκατάστασης. Ο επενδυτής υποβάλλει:

 1. Αίτηση
 2. Άδεια καταλληλότητας
 3. Τοπογραφικά
 4. Αρχιτεκτονική μελέτη, Στατική μελέτη, Μελέτη θερμομόνωσης, ηλεκτρομηχανολογικών & υδραυλικών εγκαταστάσεων, Μελέτη πυροπροστασίας και πυρόσβεσης.
 5. Τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το υποθηκοφυλακείο
 6. Αιτιολογημένη έκθεση του μελετητή μηχανικού της παρ. 1 του άρθρου 3 του Γενικού  Οικοδομικού Κώδικα.
 7. Εγκρίσεις από σχετικά υπουργεία.

5ο   ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΚΟΛΦ

Εκδίδεται από την Διεύθυνση Τουριστικών Εγκαταστάσεων του Ε.Ο.Τ. Ο επενδυτής υποβάλλει:

 1. Αίτηση
 2. Πλήρη φάκελο αρχιτεκτονικών σχεδίων, άδειες και βεβαιώσεις, με τεχνικά στοιχεία της  επάρκειας του κτιρίου από πλευράς στατικής, αντισεισμικής και δομικής, καθώς και καλής  λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων
 3. Οικοδομική άδεια
 4. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας
 5. Βεβαιώσεις και αποδεικτικά από Ε.Ο.Τ., εφορίες, Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, και λοιπούς  φορείς. Κατόπιν της παραπάνω διαδικασίας, χορηγείται στην επένδυση ειδικό σήμα λειτουργίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ:

(ΑΠΟΦ.2356/24/30.11.95 (ΦΕΚ 986Β)

Η διαδικασία για την κατασκευή κέντρων θαλασσοθεραπείας είναι η ακόλουθη:

1ο  ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Εκδίδεται  από  την  Διεύθυνση  Μελετών  και  Επενδύσεων  του  Ελληνικού  Οργανισμού  Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.). Ο επενδυτής υποβάλλει:

 1. Αίτηση
 2. Τοπογραφικό διάγραμμα και φωτογραφίες. Δικαιολογητικά επιλογής θέσης
 3.  Μετρήσεις και χαρακτηριστικά του θαλασσίου ύδατος
 4. Τεχνική Έκθεση
 5. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα ότι είναι ο ιδιοκτήτης του γηπέδου/οικοπέδου

2ο   ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Εκδίδεται από τη Διεύθυνση Τουριστικών Εγκαταστάσεων του Ελληνικού  Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.). Ο επενδυτής υποβάλλει:

 1. Αίτηση
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όσον αφορά στη νομική ιδιοκτησία της έκτασης
 3. Τοπογραφικά διαγράμματα και φωτογραφίες
 4. Τεχνική έκθεση
 5. Σκαρίφημα Γενικής Διάταξης
 6. Ειδικά Στοιχεία Περιβάλλοντος (πχ. γεωγραφικό – γεωλογικό περιβάλλον, χλωρίδα, μετεωρολογικά στοιχεία κλπ.)
 7. Ειδικές γνωμοδοτήσεις κατά περίπτωση, από άλλα Υπουργεία ανάλογα με την θέση του  οικοπέδου της επένδυσης

3ο   ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Εκδίδεται από την Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ. Ο επενδυτής υποβάλλει:

 1. • Πλήρη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με το Νόμο 4014/2011

4ο   ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Εκδίδεται από τα Περιφερειακά Γραφεία Τουρισμού, εκτός των περιπτώσεων σύνθετων  τουριστικών  εγκαταστάσεων  όπου  εκδίδεται  από  την  Διεύθυνση  Τουριστικών  Εγκαταστάσεων  του Ε.Ο.Τ. Ο επενδυτής υποβάλλει:

 1. Αρχιτεκτονικά σχέδια και Τοπογραφικά
 2. Τεχνική έκθεση
 3. Εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

5ο  ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Εκδίδεται από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου του τόπου εγκατάστασης. Ο επενδυτής υποβάλλει:

 1. Αίτηση
 2. Άδεια καταλληλότητας
 3. Τοπογραφικά
 4. Αρχιτεκτονική μελέτη, Στατική μελέτη, Μελέτη θερμομόνωσης, ηλεκτρομηχανολογικών & υδραυλικών εγκαταστάσεων, Μελέτη πυροπροστασίας και πυρόσβεσης.
 5. Τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το υποθηκοφυλακείο
 6. Αιτιολογημένη έκθεση του μελετητή μηχανικού της παρ. 1 του άρθρου 3 του Γενικού  Οικοδομικού Κώδικα.
 7. Εγκρίσεις από σχετικά υπουργεία.

6ο   ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Εκδίδεται από την Διεύθυνση Τουριστικών Εγκαταστάσεων του Ε.Ο.Τ. 12 Ο επενδυτής υποβάλλει:

 1. Αίτηση  Πλήρη φάκελο αρχιτεκτονικών σχεδίων, άδειες και βεβαιώσεις, με τεχνικά στοιχεία της  επάρκειας του κτιρίου από πλευράς στατικής, αντισεισμικής και δομικής, καθώς και καλής  λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων, οικοδομική άδεια, πιστοποιητικό πυρασφάλειας
 2. Βεβαιώσεις και αποδεικτικά από Ε.Ο.Τ., εφορίες, Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, και λοιπούς  φορείς. Κατόπιν της παραπάνω διαδικασίας, χορηγείται στην επένδυση ειδικό σήμα λειτουργίας.

Το σύνολο των διαδικασιών σε μορφή .pdf:  Διαδικασίες Αδειοδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων κάθε είδους (715 downloads)

Summary
Διαδικασία Αδειοδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων κάθε είδους
Article Name
Διαδικασία Αδειοδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων κάθε είδους
Description
Διαδικασία Αδειοδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων με πλήρη οδηγό για Ξενοδοχειακές Μονάδες, Συνεδριακά Κέντρα, Μαρίνες, Γκολφ και Κέντρα Θαλασσοθεραπείας
Author
Publisher Name
Niriis S.A.
Publisher Logo