Τι δαπάνες πρέπει να κάνει ένα ξενοδοχείο για να εκσυγχρονιστεί;

Επενδύσεις εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων: Τι αναγκαίες δαπάνες χρειάζονται

Τα κυριότερα σημεία που καλύπτονται από την διευκρινιστική είναι τα εξής:

 • Η αύξηση κλινών δεν θεωρείται εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης τουριστικής μονάδας.
 • Υποχρεωτική η επιλογή 4 απο τις 7 κατηγορίες δαπανών
 • Υποχρεωτικές δαπάνες στις κατηγορίες 1 & 4 
 • 7 κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:
  1. Ασφάλεια εργαζομένων και πελατών
  2. Προστασία της υγείας εργαζομένων και πελατών
  3. Εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων
  4. Προστασία του περιβάλλοντος
  5. Σύνδεση με δίκτυα πληροφοριών
  6. Εξυπηρέτηση ΑμΕΑ
  7. Κτιριακές και περιβάλλοντος χώρου

Περιγραφή Διευκρινιστικής

Για να είναι δυνατή η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 1892/90 επένδυσης εκσυγχρονισµού ξενοδοχειακών µονάδων όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση Α της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 2160/93 (ΦΕΚ 118Α/19.7.93), πρέπει να αφορά σε ολοκληρωµένης µορφής εκσυγχρονισµό της µονάδας που οδηγεί στην αναβάθµιση του εξοπλισµού, των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεών της και της σύνθεσης των εξυπηρετήσεων καθώς και του λειτουργικού επιπέδου της ώστε να εξασφαλίζεται συνολικά βελτιωµένη ποιότητα και ποικιλία προσφεροµένων υπηρεσιών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις επόµενες παραγράφους.


Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

Στα επενδυτικά προγράµµατα ολοκληρωµένης µορφής εκσυγχρονισµού ξενοδοχειακών µονάδων περιλαµβάνονται, οι εξής κατηγορίες επενδυτικών έργων:

Κατηγορία 1η: Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην ασφάλεια του προσωπικού και των πελατών της µονάδας (πυρασφάλεια, αντικεραυνική προστασία, λοιπά έργα ασφάλειας και προστασίας των πελατών κ.λπ.).

Κατηγορία 2η: Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην προστασία της υγείας πελατών και προσωπικού (αντικατάσταση επικίνδυνων για την υγεία εγκαταστάσεων κλπ., δηµιουργία εγκαταστάσεων – υποδοµών για την προστασία της υγείας κ.α.).

Κατηγορία 3η: Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην εξοικονόµηση ενέργειας και φυσικών πόρων (π.χ. ηλιακοί θερµοσίφωνες, παραγωγή ηλεκτρισµού από ήπιες µορφές ενέργειας, ανακύκλωση ύδατος, γεωτρήσεις κ.λπ.).

Κατηγορία 4η: Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος, υδάτων, εδάφους και ατµόσφαιρας καθώς και στη φιλική διαχείριση του περιβάλλοντος (βιολογικός καθαρισµός ως παράρτηµα Ι, διαχείριση απορριµµάτων κ.λπ.).

Κατηγορία 5η: Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στη σύνδεση της µονάδας µε περιφερειακά εθνικά ή διεθνικά δίκτυα πληροφοριών, µε τράπεζες δεδοµένων κ.λπ. καθώς και επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην διεπιχειρησιακή συνεργασία είτε µε οµοειδείς επιχειρήσεις είτε µε επιχειρήσεις που προσφέρουν διαφορετικό είδος υπηρεσιών στο τουριστικό κοινό.

Κατηγορία 6η: Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση και ατόµων µε ειδικές ανάγκες (διαµόρφωση δωµατίων, λουτρών, κεκλιµένων επιπέδων, ανελκυστήρων, τοποθέτηση ειδικών οπτικών ή ηχητικών βοηθηµάτων, τηλεφωνικών θαλάµων κ.λπ.).

Κατηγορία 7η: Επενδυτικά έργα που αφορούν στις κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις της µονάδας, στην αντικατάσταση ή και συµπλήρωση του εξοπλισµού (ξενοδοχειακού και αναψυχής), στην αναβάθµιση του περιβάλλοντος χώρου, υπό την προϋπόθεση ότι τα έργα αυτά πραγµατοποιούνται σε µαζική κλίµακα και δεν αποτελούν απλά έργα επισκευής ή συνήθους συντήρησης.

 
Προϋποθέσεις για την υποβολή

Επενδυτικά έργα που συνεπάγονται αύξηση του αριθµού των υφισταµένων κλινών της ξενοδοχειακής µονάδας, δεν αποτελούν εκσυγχρονισµό της και συνεπώς δεν καθίστανται επιλέξιμα. 


Επενδυτικά προγράµµατα εκσυγχρονισµού ξενοδοχειακών µονάδων που υποβάλλονται για υπαγωγή τους στις διατάξεις του Ν. 1892/90 πρέπει να περιέχουν επενδυτικά έργα που εντάσσονται σε τέσσερις (4) τουλάχιστον από τις επτά (7) κατηγορίες επενδυτικών έργων της προηγούµενης παραγράφου.

Στο επενδυτικό πρόγραµµα πρέπει να περιέχονται υποχρεωτικά και επενδυτικό έργα πυρασφάλειας και βιολογικού καθαρισµού των κατηγοριών 1 και 4 αντίστοιχα, εφόσον αυτά δεν υφίστανται ή δεν βρίσκονται σε λειτουργία, ή υφίστανται µεν και λειτουργούν χωρίς όµως να εξασφαλίζουν τις ελάχιστες κατά περίπτωση προϋποθέσεις της κείµενης νοµοθεσίας. Σε περίπτωση που στο επενδυτικό πρόγραµµα δεν περιέχονται έργα βιολογικού καθαρισµού ή πυρασφάλειας, πρέπει να υποβάλλεται πιστοποιητικό υγειονοµικής υπηρεσίας ή πυροσβεστικής υπηρεσίας µε το οποίο να βεβαιούται ότι υπάρχει και λειτουργεί σύµφωνα µε τις υποχρεωτικές προϋποθέσεις της κείµενης νοµοθεσίας βιολογικός καθαρισµός ή πυρασφάλεια αντίστοιχα. Στις περιπτώσεις που η εκσυγχρονιζόµενη µονάδα είναι συνδεδεµένη µε το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής, υποβάλλεται σχετική βεβαίωση της αρµόδιας Υπηρεσίας.

Τα προτεινόµενα για υπαγωγή επενδυτικά έργα πρέπει να είναι πέραν των ελαχίστων υποχρεωτικώς απαιτουµένων από την ισχύουσα νοµοθεσία κατά τη δηµιουργία και τη διάρκεια λειτουργίας της µονάδας (τεχνικές προδιαγραφές Ε.Ο.Τ. κ.λπ.).

 .
Επενδυτικά έργα που για την πραγµατοποίηση τους προϋποθέτουν έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων ή άλλης µορφής έγκριση από τον Ε.Ο.Τ., πρέπει να συνοδεύονται, κατά την υποβολή στις διατάξεις του Ν. 1892/90 του επενδυτικού προγράµµατος εκσυγχρονισµού, από τις εγκρίσεις αυτές.

Ακολουθεί ενδεικτική απαρίθμηση των επενδυτικών έργων της 7ης κατηγορίας και των έργων βιολογικού καθαρισμού της 4ης κατηγορίας

Εκσυγχρονισµός: δενδροφύτευση, υπαίθριοι/εσωτερικοί διάδροµοι, πλακοστρώσεις περιβάλλοντος, αντικατάσταση χλοοτάπητα, νέες διαµορφώσεις περιβάλλοντα χώρου (υπαίθριοι/στεγασµένοι χώροι στάθµευσης, ελικοδρόµια, τοιχία, καθιστικά, παρτέρια, σκιάδια, συντριβάνια κ.λπ.). Αντικατάσταση περίφραξης ή σηµαντικού µέρους της.

Διαχείριση υδάτινων, Έργα για εκµετάλλευση πηγών, γεωτρήσεις, πόρων: αγορά και εγκατάσταση µηχανηµάτων και συσκευών επεξεργασίας, φίλτρα αποσκλήρυνσης κ.λπ. 

Αθλητικές νέες εγκαταστάσεις (γήπεδα, γυµναστήρια, εγκαταστάσεις: πισίνες κ.λπ.), µετατροπή υφιστάµενης πισίνας σε θερµαινόµενη, αντικατάσταση πλακιδίων, εξοπλισµού ανανέωσης/θέρµανσης ύδατος. Αντικατάσταση και συµπλήρωση µηχανηµάτων, εξοπλισµού και εγκαταστάσεων απαραίτητων για τη λειτουργία πάσης φύσεως αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και για την ασφάλεια ζωής και υγειονοµικής περίθαλψης σε περιπτώσεις ειδικών συνθηκών και ατυχηµάτων.

Προσθήκη νέων Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, θέατρα υπαίθρια επιχειρήσεων τµηµάτων ή µη, bar ή snack-bar, θεραπευτικά κέντρα στην ξενοδοχειακή κ.λπ. µονάδα και εξοπλισµούς τους. 

Αρχιτεκτονικές αναπλάσεις προσόψεων, παρεµβάσεις στα εσωτερικών χώρων, δωµάτων, στεγών. Σε υφιστάµενα κτίρια της µονάδας.

Στέγες – µονώσεις: Ολική επισκευή ή αντικατάσταση στέγης, προσθήκης ή αντικατάσταση µόνωσης µε νέα σύγχρονα υλικά, προσθήκη ή αντικατάσταση µόνωσης κάθε µορφής. 

Ψευδοροφές: Προσθήκη ή αντικατάσταση ψευδοροφών.

Επιχρίσµατα – Αντικατάσταση επιχρισµάτων, χρωµατισµοί.

Χρωµατισµοί: στο σύνολο ή σε µεγάλο τµήµα της τουριστικής εγκατάστασης (εφόσον συνδυάζονται και µε άλλες εργασίες εκσυγχρονισµού).

Τοποθέτηση και αντικατάσταση επενδύσεων κατακόρυφων επιφανειών.

Κουφώµατα: Αντικατάσταση, χρωµατισµοί σε µαζική κλίµακα.

Ανελκυστήρες: Αντικατάσταση εξοπλισµού, θαλάµων, προσθήκη ανελκυστήρων όπου δεν υπάρχουν (περιλαµβάνονται και οι κτιριακές παρεµβάσεις οι αναγκαίες για την εγκατάστασή τους).

Θέρµανση – ενέργεια: Κεντρική θέρµανση, όπου δεν υπάρχει, αντικατάσταση ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και θερµαντικών σωµάτων σε µαζική κλίµακα, προσθήκη ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους όπου δεν υπάρχει.

Κλιµατισµός: Προσθήκη κλιµατισµού (όπου δεν υπάρχει), αντικατάσταση κλιµατιστικών µηχανηµάτων και εγκαταστάσεων σε µαζική κλίµακα µε άλλα σύγχρονης τεχνολογίας (θέρµανση – ψύξη, έλεγχος καπνού, σκόνης, υγρασίας).

Υδραυλικές Προσθήκη λουτρών, χώρων υγιεινής πελατών ή εγκαταστάσεις – προσωπικού, αναδιαρρύθµιση χώρων υγιεινής 

Είδη υγιεινής λουτρά: αντικατάσταση σωληνώσεων κ.λπ. υδραυλικών εγκαταστάσεων σε µαζική κλίµακα, αντικατάσταση ειδών υγιεινής και πλακιδίων επίσης σε µαζική κλίµακα.

Βιολογικοί καθαρισµοί: Προσθήκη βιολογικού καθαρισµού, επέκταση εγκατάστασης, αντικατάσταση βιολογικού καθαρισµού µε άλλον σύγχρονης τεχνολογίας.

Ηλεκτρονικός Αγορά και εγκατάσταση συστηµάτων Η/Υ καθώς εξοπλισµός: και του αναγκαίου software.

Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτρονικών κλειδαριών, συσκευών ασύρµατης επικοινωνίας.

Αγορά και εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων (όπου δεν υπάρχουν) η επέκτασή τους ή αντικατάστασή τους µε άλλα σύγχρονης τεχνολογίας κ.λ.π.

Συµπλήρωση η αντικατάσταση εξοπλισµού εξοπλισµός: µαγειρείων, bar, δωµατίων κ.λ.π. 

Μαζική αντικατάσταση των σκευών κουζίνας και εστιατορίου.

Μαζική αντικατάσταση επίπλων, ταπήτων, ηλεκτρικών ειδών, ειδών λινοθήκης.

Προµήθεια ηλεκτρικών τροχοφόρων για τη µεταφορά του προσωπικού και υλικών εντός του χώρου της ξενοδοχειακής εγκατάστασης. 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Summary
Τι δαπάνες πρέπει να κάνει ένα ξενοδοχείο για να εκσυγχρονιστεί;
Article Name
Τι δαπάνες πρέπει να κάνει ένα ξενοδοχείο για να εκσυγχρονιστεί;
Description
Επενδύσεις εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων: Τι αναγκαίες δαπάνες χρειάζονται
Author
Publisher Name
Niriis S.A.
Publisher Logo