10+1 Οφέλη Εφαρμογής Συστημάτων Μέτρησης Απόδοσης, Διαχείρισης και Εταιρικού Ελέγχου

Σύστημα Μέτρησης Απόδοσης, Διαχείρισης και Εταιρικού Ελέγχου

Σύντομος Ορισμός, Παρουσίαση και 10 + 1 Οφέλη από την Εφαρμογή

Το Σύστημα Μέτρησης Απόδοσης, Διαχείρισης και Εταιρικού Ελέγχου είναι η μεθοδολογία τυποποίησης των διαδικασιών βάσει των οποίων εκτελούνται οι εργασίες σε κάθε οργανισμό, ώστε αφενός να επιτυγχάνεται η εύρυθμη εσωτερική λειτουργία του οργανισμού, να διασφαλίζεται η ποιότητα του παραδοτέου στον πελάτη, είτε αναφερόμαστε σε προϊόν, είτε σε υπηρεσία και να μετράται η ποιοτική και οικονομική απόδοση της εκτέλεσης των εργασιών αυτών. Πολλές φορές, ένας οργανισμός επιλέγει την προσαρμογή των ενεργειών του ως προς ένα Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης όπως το ISO 9001:2015.

Μερικά από τα οφέλη δημιουργίας και τήρησης ενός Συστήματος Μέτρησης Απόδοσης, Διαχείρισης και Εταιρικού Ελέγχου είναι ως  κατωτέρω:

 • Σαφής διατύπωση των απαιτήσεων των πελατών καθώς και δέσμευση του τρόπου με τον οποίο μπορούν να καλυφθούν οι συγκεκριμένες απαιτήσεις με αντίστοιχη μέτρηση απόδοσης.
 • Σαφής διατύπωση των απαιτήσεων προς προμηθευτές, και γενικότερα πάσης φύσεως συνεργάτες, καθώς και του τρόπου με τον οποίο οι προμηθευτές έχουν την δυνατότητα να καλύπτουν το σύνολο των απαιτήσεων, ποιοτικών, ποσοτικών, κ.λ.π. των πελατών τους
 • Σαφής, πλήρης και αναλυτικός καταμερισμός των εργασιών ανά τομέα ή τμήμα
 • Εκπαίδευση κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού για την εκτέλεση των εργασιών
 • Ανάθεση αρμοδιοτήτων, καθορισμός ορίων υπευθυνότητας και μέτρηση απόδοσης όλων των εργαζομένων
 • Αποτελεσματική επικοινωνία των μελών του οργανισμού, τόσο ενδοεταιρικά, όσο και σε επίπεδο εξωτερικής επικοινωνίας
 • Τυποποίηση των διεργασιών παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και καθορισμός ενδιάμεσων ελέγχων σε επιμέρους φάσεις, ώστε να υπάρχει η βεβαιότητα της ορθότητας κάθε προηγούμενου βήματος παραγωγής ή υλοποίησης έργου πριν προχωρήσουμε στο επόμενο
 • Ανάπτυξη συστήματος εσωτερικού ελέγχου για όλες τις διεργασίες του οργανισμού, ώστε να επιβεβαιώνεται η εύρυθμη λειτουργία αλλά και να εντοπίζονται τυχόν αποκλίσεις που θα μπορούσαν – εάν δεν εκτιμηθούν κατάλληλα- να αποτελέσουν μελλοντικά προβλήματα. 
 • Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης των πάσης φύσεως αποκλίσεων, που σχετίζονται με την παραγωγή προϊόντων, την παροχή υπηρεσιών, την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του οργανισμού και κυρίως με προβλήματα και παράπονα πελατών.
 • Ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης των πελατών ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με τον οργανισμό καθώς και διερεύνησης του επιπέδου ικανοποίησής τους από την συνεργασία με τον οργανισμό σε όλα τα επίπεδα.
 • Ύπαρξη μεθοδολογίας για την συλλογή και την κατάλληλη διαχείριση πληροφοριών, που προέρχονται είτε από μέλη του οργανισμού, είτε από τρίτα μέρη, ώστε η ανάλυση και η αξιολόγηση αυτών να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διεξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων που θα οδηγήσουν τον οργανισμό σε συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη