Αριθμοδείκτες Ρευστότητας Τουριστικών / Ξενοδοχειακών Μονάδων

Αριθμοδείκτες Ρευστότητας Τουριστικών / Ξενοδοχειακών Μονάδων

Ορισμός, Παρακολούθηση και Εξήγηση Αριθμοδεικτών Ρευστότητας για Τουριστικές / Ξενοδοχειακές Μονάδες

Η έννοια της ρευστότητας σε Τουριστικές / Ξενοδοχειακές Μονάδες αναφέρεται στην ικανότητα της επιχείρησης να μπορεί να ικανοποιεί τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της και να διαθέτει επιπλέον χρηματικά διαθέσιμα, ώστε να αντιμετωπίζει έκτακτες ταμειακές εκροές και έξοδα ή να μπορεί να δράττει επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται ή της δίνονται, να διαθέτει δηλαδή χρηματοοικονομική ευκαμψία.

Όπως είναι ευρέως γνωστό, το να διαθέτει μετρητά μια Τουριστική / Ξενοδοχειακή Μονάδα είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη βραχυχρόνια επιβίωσή της, αφού σε ομαλές και υγιείς οικονομικά συνθήκες, θα πρέπει το κυκλοφορούν ενεργητικό της επιχείρησης να καλύπτει τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της ή διαφορετικά, τα χρήματα που της οφείλουν οι πελάτες της να είναι περισσότερα από αυτά που οφείλει η ίδια σε τρίτους και προμηθευτές.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να σημειώσουμε, ότι στη σημερινή οικονομική κατάσταση της χώρας μας, κάθε επιχείρηση είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εφαρμόσει πελατειακή πολιτική πιστώσεων που θα της εξασφαλίσει ένα ελάχιστο ποσό ρευστότητας κάθε μήνα, με το οποίο θα καλύπτει τα τρέχοντα έξοδά της όπως μισθούς, ενοίκια, ΔΕΗ κλπ.

Ακολουθούν ορισμένοι εξαιρετικά σημαντικοί δείκτες παρακολούθησης ρευστότητας σε μια Τουριστική / Ξενοδοχειακή Μονάδα

1. Δείκτης Γενικής Ρευστότητας Τουριστικής / Ξενοδοχειακής Μονάδας:

(Κυκλοφορούν Ενεργητικό + Διαθέσιμα) / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Ο πιο γνωστός και σημαντικός δείκτης είναι ο δείκτης γενικής ρευστότητας διότι αποτυπώνει την ικανότητα εξυπηρέτησης ξένων κεφαλαίων της επιχείρησης  αλλά και την βραχυχρόνια επιβίωσή της.

Ουσιαστικά, ο Δείκτης Γενικής Ρευστότητας μετράει το «περίσσευμα» των ρευστών κεφαλαίων μιας Τουριστικής / Ξενοδοχειακής Μονάδας αλλά και κάθε είδους επιχείρησης σε σχέση με τις τρέχουσες υποχρεώσεις.

Κατά συνέπεια, όσο μεγαλύτερος είναι ο συγκεκριμένος δείκτης τόσο πιο θετικό είναι για την επιχείρηση.

Μια ικανοποιητική τιμή του δείκτη κρίνεται η τιμή 2.

2. Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας Τουριστικής / Ξενοδοχειακής Μονάδας:

(Κυκλοφορούν Ενεργητικό – Αποθέματα ) / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Ο δείκτης άμεσης ρευστότητας δείχνει την δυνατότητα της επιχείρησης να εξυπηρετήσει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, ρευστοποιώντας αμέσως ρευστοποιήσιμα στοιχεία.

Για τον υπολογισμό του δείκτη, στη φόρμα υπολογισμού, αφαιρούνται τα αποθέματα διότι αφ’ ενός παρουσιάζουν την μικρότερη ρευστότητα μεταξύ των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων , αφ’ ετέρου από την ρευστοποίηση των αποθεμάτων είναι πολύ πιθανό να προκύψει ζημιά.

Τιμή του δείκτη μεγαλύτερη του 1 κρίνεται ικανοποιητική.

3. Δείκτης Ταμειακής Ρευστότητας Τουριστικής / Ξενοδοχειακής Μονάδας:

 Διαθέσιμα Μ.Ο / βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Μ.Ο

Ο Δείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης καλύπτουν τις τρέχουσες και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της.

Η Τιμή του δείκτη είναι συνήθως <1 , και συγκριτικά ακόμα και οι Τράπεζες δεν εμφανίζουν ταμειακή ρευστότητα μεγαλύτερη της μονάδας.

 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Summary
Αριθμοδείκτες Ρευστότητας Τουριστικών / Ξενοδοχειακών Μονάδων
Article Name
Αριθμοδείκτες Ρευστότητας Τουριστικών / Ξενοδοχειακών Μονάδων
Description
Ορισμός, Παρακολούθηση και Εξήγηση Αριθμοδεικτών Ρευστότητας για Τουριστικές / Ξενοδοχειακές Μονάδες Η έννοια της ρευστότητας σε Τουριστικές / Ξενοδοχειακές Μονάδες αναφέρεται στην ικανότητα της επιχείρησης να μπορεί να ικανοποιεί τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της και να διαθέτει επιπλέον χρηματικά διαθέσιμα, ώστε να αντιμετωπίζει έκτακτες ταμειακές εκροές και έξοδα ή να μπορεί να δράττει επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται ή της δίνονται, να διαθέτει δηλαδή χρηματοοικονομική ευκαμψία.
Author
Publisher Name
Niriis S.A.
Publisher Logo