Αριθμοδείκτες Αποτελεσματικότητας Τουριστικών / Ξενοδοχειακών Μονάδων

Αριθμοδείκτες Αποτελεσματικότητας  Τουριστικών / Ξενοδοχειακών Μονάδων

Ορισμός, Παρακολούθηση και Εξήγηση Αριθμοδεικτών Αποτελεσματικότητας για Τουριστικές / Ξενοδοχειακές Μονάδες

Εκτός από τη σημασία της παρακολούθησης της ρευστότητας για μια Τουριστική /Ξενοδοχειακή επιχείρηση, υπάρχει και η ανάγκη να αξιολογηθούν οι επιλογές της Διοίκησης ως προς την αποτελεσματική διαχείριση και χρήση των στοιχείων του ενεργητικού που διαθέτει.

Η έννοια της αποτελεσματικότητας και της κυκλοφοριακής ταχύτητας που θα παρουσιάσουμε παρακάτω μέσω των αριθμοδεικτών, αναφέρεται στο χρόνο κατά τον οποίο ένα στοιχείο του ενεργητικού μετατρέπεται σε κάποιο άλλο στοιχείο που είναι είτε πιο εύκολα ρευστοποιήσιμο (π.χ. ο χρόνος που απαιτείται για τη μετατροπή αποθεμάτων σε απαιτήσεις) είτε ρευστό (π.χ. ο χρόνος μετατροπής των απαιτήσεων σε διαθέσιμα).

Οι αριθμοδείκτες αυτής της ενότητας ουσιαστικά αποτυπώνουν τον τρόπο διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας από πλευρά Διοίκησης, τα οποία είναι πιο εύκολα ρευστοποιήσιμα και έχουν περιθώρια βελτίωσης. Το γεγονός ότι κάποιοι από τους δείκτες δίνουν αποτελέσματα σε ημέρες, επιτρέπουν στην τουριστική  επιχείρηση  / ξενοδοχειακή μονάδα να διαθέτει ένα απλό, κατανοητό και ταυτόχρονα δυναμικό εργαλείο στα χέρια της με το οποίο μπορεί να κατευθύνει τις επιλογές της από την παραγγελία εμπορεύματος και τη προώθησή του μέχρι και την τελική πώληση.

1. Δείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Αποθεμάτων σε μια Τουριστική / Ξενοδοχειακή Επιχείρηση

Αποθέματα/κόστος πωληθέντων

Ο συγκεκριμένος δείκτης υπολογίζεται εάν το γινόμενο του πολλαπλασιασμού των αποθεμάτων επί 365 ημέρες το διαιρέσουμε με το Κόστος Πωληθέντων

Ο δείκτης αυτός μετρά πόσες ημέρες παραμένουν τα αποθέματα στην επιχείρηση από την αγορά έως την πώληση.

Ανάλογα, στις Βιομηχανικές επιχειρήσεις που κάνουν και την εμπορία των προϊόντων που παράγουν , ο κύκλος διαρκεί πιο πολλές ημέρες από την αγορά μέχρι την πώληση των αποθεμάτων διότι μεσολαβεί η φάση της βιομηχανοποίησης.

Όσο μικρότερος είναι ο χρόνος παραμονής των αποθεμάτων στην αποθήκη και με την προϋπόθεση ότι δεν γίνεται αναγκαστική ρευστοποίηση, τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο βαθμός ρευστότητας της επιχείρησης.

Όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος παραμονής των αποθεμάτων στην επιχείρηση, μικραίνει ο βαθμός ρευστότητας της.

1.1 Δείκτης Ανακύκλωσης Αποθεμάτων σε μια Τουριστική / Ξενοδοχειακή Επιχείρηση

Κόστος πωληθέντων/ αποθέματα

Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται εάν το κόστος πωληθέντων το διαιρέσουμε με το σύνολο των αποθεμάτων για ένα οικονομικό έτος.

Ο Δείκτης αυτός μετράει τον μέσο ρυθμό ταχύτητας με τον οποίο τα αποθέματα εισέρχονται και εξέρχονται από την Επιχείρηση.

Με άλλα λόγια δείχνει πόσες φορές η επιχείρηση ξεπούλησε τα εμπορεύματα της και έπρεπε να ξαναγεμίσει τις αποθήκες της μέσα σε ένα οικονομικό έτος.

Υψηλή τιμή του δείκτη Ανακύκλωσης Αποθεμάτων σε μια Τουριστική / Ξενοδοχειακή Επιχείρηση:

Αποτελεί ένδειξη επιτυχούς διαχείρισης των αποθεμάτων και καλής ταμειακής θέσης της επιχείρησης.

Υψηλή τιμή του δείκτη Ανακύκλωσης Αποθεμάτων σε μια Τουριστική / Ξενοδοχειακή Επιχείρηση:

Πιθανόν να σημαίνει ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα γίνεται με αργούς ρυθμούς, που έχει σαν αποτέλεσμα την δέσμευση κεφαλαίων στα αποθέματα σε σχέση με τις πωλήσεις. Είναι πιθανό ότι η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να διατηρεί υψηλή ρευστότητα για να ικανοποιεί τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της.

2. Δείκτης Ταχύτητας Είσπραξης Απαιτήσεων σε μια Τουριστική / Ξενοδοχειακή Επιχείρηση:

(Μέσος Όρος Απαιτήσεων * 365 ) / Πωλήσεις

Το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού του μέσου όρου των Απαιτήσεων με τις 365 ημέρες, το διαιρέσουμε με τις ετήσιες Πωλήσεις.

Ο Δείκτης Ταχύτητας Είσπραξης Απαιτήσεων σε μια Τουριστική / Ξενοδοχειακή Επιχείρηση δείχνει σε πόσες ημέρες η επιχείρηση περιμένει να εισπράξει τις απαιτήσεις της , από την στιγμή που πραγματοποιηθήκαν οι πωλήσεις.

Όσο μικρότερος είναι ο χρόνος αυτός , τόσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα είσπραξης , άρα μικρότερος ο χρόνος δέσμευσης των κεφαλαίων , καλύτερη η θέση της επιχείρησης από απόψεως χορηγουμένων πιστώσεων και μικρότερη η πιθανότητα ζημιών από επισφαλείς απαιτήσεις.

3. Ταχύτητα Πληρωμής Υποχρεώσεων σε μια Τουριστική / Ξενοδοχειακή Επιχείρηση:

(Μ.Ο Βραχυχρόνιων υποχρεώσεων *365 ημέρες) / (Κόστος πωληθέντων-Αποσβέσεις)

Ο δείκτης αυτός μας δείχνει σε πόσες ημέρες η Τουριστική / Ξενοδοχειακή επιχείρηση πληρώνει τους βραχυπρόθεσμους πιστωτές της.

Σε συνδυασμό με τις ημέρες είσπραξης των απαιτήσεών της από τους πελάτες της γίνεται φανερή η διαμορφούμενη ρευστότητα της επιχείρησης αλλά και η πιστοληπτική της ικανότητα. Εάν η επιχείρηση παρακολουθεί στενά την περίοδο πληρωμής των υποχρεώσεων της , τότε προσπαθεί να έχει ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη να έχει ταμιακά διαθέσιμα και να κρατά ευχαριστημένους τους προμηθευτές της.

Εάν ο χρόνος πληρωμής των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων είναι μεγαλύτερος από τον χρόνο είσπραξης των απαιτήσεων, τότε η επιχείρηση έχει δημιουργήσει μια πηγή χρηματοδότησης που αποτελεί μια αποτελεσματική χρησιμοποίηση ξένων κεφαλαίων.

4. Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού σε μια Τουριστική / Ξενοδοχειακή επιχείρηση

Κύκλος εργασιών / γενικό σύνολο ενεργητικού*365

Ο συγκεκριμένος δείκτης μας δείχνει σε πόσες ημέρες η επιχείρηση “ανακυκλώνει” -“αξιοποιεί” και “μετατρέπει” το Σύνολο του ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ της σε πωλήσεις . Δείχνει, δηλαδή την ικανότητα της Τουριστικής / Ξενοδοχειακής επιχείρησης να αξιοποιεί στην μάχη της αγοράς όλα τα εφόδια που διαθέτει, δηλαδή τα στοιχεία του Ενεργητικού (πάγια – εγκαταστάσεις κ.λ.π) .

Όσο μικρότερη είναι η τιμή του δείκτη τόσο καλύτερα διαχειρίζονται τα στοιχεία του ενεργητικού.