Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας Ξενοδοχειακών / Τουριστικών Μονάδων

Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας Ξενοδοχειακών / Τουριστικών Μονάδων

Ορισμός, Παρακολούθηση και Εξήγηση Αριθμοδεικτών Αποδοτικότητας για Ξενοδοχειακές / Τουριστικές Μονάδες

Συμπληρωματικά με τις δύο κατηγορίες αριθμοδεικτών που παρουσιάσαμε ως τώρα (Αριθμοδείκτες Ρευστότητας Ξενοδοχειακών Τουριστικών Μονάδων και Αριθμοδείκτες Αποτελεσματικότητας Ξενοδοχειακών / Τουριστικών Μονάδων) , παρουσιάζουμε και τους Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας Ξενοδοχειακών / Τουριστικών Μονάδων.

Η έννοια της Αποδοτικότητας Ξενοδοχειακών / Τουριστικών Μονάδων αναφέρεται στην ικανότητα και τις επιλογές μίας τουριστικής μονάδας να δημιουργεί κέρδη από το σύνολο των δραστηριοτήτων της.

Επειδή με τους δείκτες αυτούς κρίνεται ουσιαστικά το αποτέλεσμα από τη συνολική λειτουργία μιας οικονομικής μονάδας, συχνά η έννοια της αποδοτικότητας ταυτίζεται με την έννοια της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης της Επιχείρησης.

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει αριθμοδείκτες οι οποίοι εξυπηρετούν τις ανάγκες αναλύσεως της δυναμικής εικόνας της επιχειρηματικής προσπάθειας και του αποτελέσματος που προκύπτει από τη λειτουργία της οικονομικής μονάδας.

1. Περιθώριο Μεικτού Κέρδους Ξενοδοχειακών / Τουριστικών Μονάδων

Μεικτά κέρδη εκμετάλλευσης / κύκλος εργασιών

Δείχνει σε ποσοστιαίες μονάδες το Μεικτό περιθώριο Κέρδους με το οποίο πωλεί η επιχείρηση το παραγόμενο προϊόν , την αποτελεσματικότητα της εκμετάλλευσης και τον τρόπο που καθορίζει την τιμή του προϊόντος η επιχείρηση. Καταδεικνύει έμμεσα την ένταση του ανταγωνισμού στην “αγορά” του προϊόντος.

Όσο μεγαλύτερο το ποσοστό του συγκεκριμένου δείκτη τόσο καλύτερη τιμολογιακή πολιτική εφαρμόζει η εταιρεία.

2. Περιθώριο Καθαρού Κέρδους Ξενοδοχειακών / Τουριστικών Μονάδων

-Καθαρά κέρδη χρήσης / κύκλος εργασιών

Ο συγκεκριμένος δείκτης δείχνει σε ποσοστιαίες μονάδες το ΚΑΘΑΡΟ περιθώριο Κέρδους με το οποίο πωλεί η επιχείρηση το παραγόμενο προϊόν, επομένως δείχνει την καλή και συνετή διαχείριση και οργάνωση της επιχείρησης. Καταδεικνύει (ιδιαίτερα) και την ένταση του ανταγωνισμού στην “αγορά” του προϊόντος.

Όσο μεγαλύτερο το ποσοστό του δείκτη τόσο καλύτερες μεθόδους εφαρμόζει η εταιρεία.

Θεωρητικά, η διαφορά του μικτού ακαθάριστου περιθωρίου κέρδους και του καθαρού είναι ότι το ακαθάριστο είναι το κέρδος που προέκυψε από το προϊόν λαμβάνοντας υπόψη μόνο το κόστος των υλικών και της εργασίας για την παραγωγή του προϊόντος, ενώ το καθαρό περιθώριο κέρδους, που πιο συχνά ονομάζουμε απλά ως περιθώριο κέρδους είναι το κέρδος που προέκυψε αφότου έχουμε αφαιρέσει τα έξοδα των τόκων και τους συναφή φόρους.

 

3. Αποδοτικότητα Ιδιών Κεφαλαίων Ξενοδοχειακών / Τουριστικών Μονάδων

-Καθαρά κέρδη χρήσης / σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Δείχνει σε ποσοστιαίες μονάδες τον βαθμό αξιοποίησης των Ιδίων Κεφαλαίων , την ικανότητα δηλαδή του επιχειρηματία να αξιοποιεί τα Ίδια Κεφάλαια και να παράγει από αυτά ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ.

Συγκρίνεται με το κόστος ευκαιρίας (πχ επιτόκιο καταθέσεων + μία προσαύξηση λόγω επιχ/κου ρίσκου) και συνεκτιμάται με την φύση της επιχείρησης (Παγιοποίηση του Ενεργητικού) κ.λ.π.

Όσο μεγαλύτερο το ποσοστό τόσο καλύτερη χρηματοοικονομική εικόνα έχει η επιχείρηση.

Σημειώνεται βέβαια ότι η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων εξαρτάται και από το ύψος των επιτοκίων. Αν για παράδειγμα, έχουμε δύο ίδιες καθ’ όλα εταιρίες, με την εξαίρεση ότι η μία αντιμετωπίζει κόστος δανεισμού υψηλότερο από την άλλη, τότε οι δείκτες αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων των δύο εταιριών δεν θα είναι ίδιοι.

4. Αποδοτικότητα Συνολικών Κεφαλαίων Ξενοδοχειακών / Τουριστικών Μονάδων

-(Καθαρά. Κέρδη + Χρηματοοικονομικά έξοδα) / Συνολικά Κεφάλαια (ίδια +υποχρεώσεις) %

Ο δείκτης αυτός δείχνει σε ποσοστιαίες μονάδες τα κέρδη που αποκομίζουν οι μέτοχοι της εταιρίας για κάθε εκατό ευρώ που χρησιμοποιούνται από την εταιρία, είτε είναι ίδια, είτε δανειακά.

Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο πιο αποδοτική κρίνεται η επιχείρηση.

5. Αποδοτικότητα Ξένων Κεφαλαίων Ξενοδοχειακών / Τουριστικών Μονάδων

– (Καθαρά Κέρδη προ Φόρων+ Τόκοι & Χρημ/κα έξοδα)/ (Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις + Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις)

Ο δείκτης αυτός δείχνει σε ποσοστιαίες μονάδες τον βαθμό αξιοποίησης των Ξένων Κεφαλαίων, την ικανότητα δηλαδή του επιχειρηματία να αξιοποιεί σωστά και αποτελεσματικά τα Ξένα Κεφάλαια και να παράγει από αυτά ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ .

[carousel_owl title=”Σχετικά Άρθρα” categories=”epidotiseis” posts_count=”8″ thumb=”yes” date=”no” author=”no” comments=”no” display_navs=”yes” display_pagination=”yes”]