Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας

Σκοπός του τμήματος είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε πάσης φύσεως επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, ώστε να επιτευχθεί βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων προϊόντων ή υπηρεσιών τους, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας.
Μέσα από την διαδικασία εφαρμογής ενός Συστήματος Ποιότητας, δημιουργείται μία νέα τάξη πραγμάτων, που χαρακτηρίζεται από λεπτομερείς καταγραφές των διαδικασιών λειτουργίας, σαφή τεκμηρίωση αυτών και κυρίως απεξάρτηση από τους εμπειρισμούς διαφόρων, δεδομένου ότι η επιχείρηση λειτουργεί ανεξαρτήτως προσώπων βάσει των καταγεγραμμένων διαδικασιών.

Σημαντικό πλεονέκτημα στην διαδικασία αυτή για κάθε εταιρεία, αποτελεί η ελάττωση του κόστους που οφείλεται αφενός στον περιορισμό των περιττών κινήσεων και αφετέρου στον περιορισμό των ελέγχων στους τελείως απαραίτητους για την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης του προϊόντος ή των παρεχόμενων υπηρεσιών (αναλόγως της μορφής της εταιρείας).
Παράλληλα, μέσω αυτής της διαδικασίας η εταιρεία αποκτά την καλύτερη δυνατή εσωτερική οργάνωση, αξιοποιώντας τους υλικούς αλλά και τους ανθρώπινους πόρους που διαθέτει, υιοθετεί διαδικασίες αποτελεσματικής διαχείρισης των τυχόν εμφανιζόμενων αποκλίσεων σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης και λειτουργίας της και εφαρμόζει διαδικασίες αποτελεσματικού χειρισμού των πελατών από το στάδιο διερεύνησης και κάλυψης των αναγκών και απαιτήσεών τους, έως το στάδιο της διερεύνησης του επιπέδου ικανοποίησής τους αλλά και των αιτιών τυχόν απώλειας πελατών.

Τελικός στόχος φυσικά, είναι η πιστοποίηση κατά το διεθνώς αναγνωρισμένο Πρότυπο ISO 9001, γεγονός που συμβάλει στην βελτίωση της εικόνας της εταιρείας και στην αύξηση της εμπιστοσύνης των πελατών προς αυτήν.
Σε περιπτώσεις Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων μπορούμε να οδηγήσουμε τις επιχειρήσεις σε πιστοποίηση κατά το πρότυπο ISO 22000.