Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Εργασιακής Ασφάλειας & Υγιεινής

Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Εργασιακής Ασφάλειας  & Υγιεινής

Σκοπός του τμήματος είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την συστηματοποίηση των διεργασιών μιας επιχείρησης, με σκοπό την βελτίωση των περιβαλλοντικών αλλά και μακροπρόθεσμα των οικονομικών της επιδόσεων, μέσω του ελέγχου των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητες της.

Η συστηματοποίηση αυτή επιτυγχάνεται μέσω της εγκατάστασης και πιστοποίησης της εταιρείας κατά ISO 14001 (διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο) ή επαλήθευση σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΜΑS (αναγνωρισμένος κανονισμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πληρέστερος στο ISO 14001, ο οποίος απαιτεί τη σύνταξη Περιβαλλοντικής Δήλωσης).

Το συγκεκριμένο τμήμα έχει διαχειριστεί ποσοστό άνω του 60% των πιστοποιημένων συστημάτων διαχείρισης περιβάλλοντος ΕΜΑS στην Ελλάδα.

Σε περιπτώσεις διαχείρισης της ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων παρέχουμε ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μια εταιρεία με σκοπό την αναγνώριση, εκτίμηση και έλεγχο των πάσης φύσεως κινδύνων που αφορούν την Υγεία και Ασφάλεια του προσωπικού της αλλά και των επισκεπτών και των υπολοίπων εμπλεκομένων με αυτή.

Η εγκατάσταση και Πιστοποίηση Συστήματος κατά το Πρότυπο OHSAS 18001, συμβάλει στην ελαχιστοποίηση των επαγγελματικών κινδύνων και κατά συνέπεια στην επίτευξη ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για όλους τους εμπλεκόμενους με την εταιρεία, με αποτέλεσμα τη πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία που την αφορά και την μέγιστη βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης στον τομέα αυτό.