Μεθοδολογία A SAP “Υλοποίηση”

Η μεθοδολογία υλοποίησης A SAP περιλαμβάνει μια αναλυτική προσέγγιση για τη διαχείριση υλοποιήσεων έργων SAP. Μέσω της μεθοδολογίας καθορίζονται η δομή του προς υλοποίηση έργου, οι φάσεις του έργου και τα παραδοτέα ανά φάση και ρόλο, καθώς επίσης και πρότυπες φόρμες (blueprint, αναφορές προόδου εργασιών, λίστα ανοικτών θεμάτων), οι οποίες υιοθετούνται κατά την υλοποίηση του έργου.

 

Υλοποίηση (Realization)

Στη φάση αυτή γίνεται η παραμετροποίηση του συστήματος και αναπτύσσονται τα επιμέρους προγράμματα ώστε να καλυφθούν και αντιμετωπισθούν οι απαιτήσεις όπως αυτές τεκμηριώθηκαν στην προηγούμενη φάση.
Στη φάση αυτή ολοκληρώνονται τα εξής:
 • Βασική παραμετροποίηση του συστήματος
 • Παραμετροποίηση των επιμέρους υποσυστημάτων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και έννοιες του Βασικού Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων μόνιμων διασυνδέσεων (interfaces)
 • Ανάπτυξη στάνταρντ εκτυπωτικών προγραμμάτων (reporting)
 • Ανάπτυξη στάνταρντ προγραμμάτων έκδοσης παραστατικών (lay out sets)
 • Χορήγηση δικαιωμάτων πρόσβασης (authorizations)
 • Εκπόνηση διαδικασιών χρήσης για τους τελικούς χρήστες
 • Προετοιμασία σεναρίων για δοκιμή
 • Δοκιμές του συστήματος στο περιβάλλον ελέγχου
 • Εκπόνηση προγράμματος και υλικού εκπαίδευσης των τελικών χρηστών
Τα παραδοτέα αυτής της φάσης είναι:
 • Τελική παραμετροποίηση συστήματος
 • Ολοκληρωμένα σενάρια δοκιμών του συστήματος
 • Πλάνο εκπαίδευσης τελικών χρηστών
 • Αποδοχή παραμετροποίησης συστήματος

 

Προετοιμασία Έργου
Σχεδιασμός του Συστήματος, Ανάπτυξης Διαδικασιών και Λειτουργιών της Εταιρείας
Τελική Προετοιμασία & Υποστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας