Μεθοδολογία A SAP “Τελική Προετοιμασία & Υποστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας”

Η μεθοδολογία υλοποίησης A SAP περιλαμβάνει μια αναλυτική προσέγγιση για τη διαχείριση υλοποιήσεων έργων SAP. Μέσω της μεθοδολογίας καθορίζονται η δομή του προς υλοποίηση έργου, οι φάσεις του έργου και τα παραδοτέα ανά φάση και ρόλο, καθώς επίσης και πρότυπες φόρμες (blueprint, αναφορές προόδου εργασιών, λίστα ανοικτών θεμάτων), οι οποίες υιοθετούνται κατά την υλοποίηση του έργου.

Τελική Προετοιμασία (Final Preparation)

Στη φάση αυτή γίνεται η τελική προετοιμασία του συστήματος για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας, γίνονται επιμέρους επεμβάσεις στην παραμετροποίηση και στην ανάπτυξη προγραμμάτων διασυνδέσεων για την μεταφορά στοιχείων. Εκπονείται και υλοποιείται το πρόγραμμα τελικών δοκιμών στο παραγωγικό περιβάλλον όπως και το πρόγραμμα εργασιών για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας.
Στη φάση αυτή ολοκληρώνονται τα εξής:
  • Τελική αποδοχή συστήματος
  • Πρόγραμμα εργασιών για την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας
  • Προετοιμασία εσωτερικής υποστήριξης της λειτουργίας του συστήματος
  • Προετοιμασία παραγωγικού περιβάλλοντος (εξοπλισμός, δίκτυα, κλπ)
  • Εκπαίδευση τελικών χρηστών
  • Μεταφορά δεδομένων και απόφαση για έναρξη παραγωγικής λειτουργίας

Υποστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας (Go Live Support)

Η έναρξη αυτής της φάσης ταυτίζεται με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος. Αντιμετωπίζονται τυχόν προβλήματα λειτουργίας και ολοκληρώνεται η αντίστοιχη ενότητα με την παράδοση της λειτουργίας και υποστήριξης του συστήματος στο προσωπικό της εταιρείας που συμμετείχε στις Ομάδες Εργασίας του Έργου.
Κατά τη φάση αυτή πραγματοποιείται :
  • Υποστήριξη της καθημερινής λειτουργίας του συστήματος
  • Υποστήριξη στις πρώτες περιοδικές εργασίες (κλεισίματα ημέρας, μήνα)
  • Εντοπισμός περιοχών ενδεχόμενων προβλημάτων, αποκατάσταση αυτών και παρεμβάσεις βελτιώσεων

 

 Προετοιμασία Έργου
Σχεδιασμός του Συστήματος, Ανάπτυξης Διαδικασιών και Λειτουργιών της Εταιρείας
 Υλοποίηση