Μεθοδολογία A SAP “Σχεδιασμός του Συστήματος, Ανάπτυξης Διαδικασιών και Λειτουργιών της Εταιρείας”

Η μεθοδολογία υλοποίησης A SAP περιλαμβάνει μια αναλυτική προσέγγιση για τη διαχείριση υλοποιήσεων έργων SAP. Μέσω της μεθοδολογίας καθορίζονται η δομή του προς υλοποίηση έργου, οι φάσεις του έργου και τα παραδοτέα ανά φάση και ρόλο, καθώς επίσης και πρότυπες φόρμες (blueprint, αναφορές προόδου εργασιών, λίστα ανοικτών θεμάτων), οι οποίες υιοθετούνται κατά την υλοποίηση του έργου.

Σχεδιασμός του Συστήματος, Ανάπτυξης Διαδικασιών και Λειτουργιών της Εταιρείας (Business Blueprint)

Στη φάση αυτή αναλύονται οι επιμέρους απαιτήσεις λειτουργίας της εταιρείας, εξετάζονται εναλλακτικοί τρόποι αντιμετώπισης των απαιτήσεων και εστιάζεται η προσπάθεια στην κατανόηση των επιχειρηματικών στόχων και λειτουργιών της εταιρείας που πρέπει να καλυφθούν από το σύστημα. Το πιο σημαντικό παραδοτέο της φάσης αυτής από την Ομάδα Έργου (ως Ομάδα Έργου νοείται το σύνολο των Ομάδων Εργασίας) είναι ο “Βασικός Επιχειρησιακός Σχεδιασμός” (Business Blueprint), ο οποίος παραδίδεται στους Υπεύθυνους (Business Process Owners) και στην Επιτροπή Εποπτείας για έγκριση. Το κείμενο του “Βασικού Επιχειρησιακού Σχεδιασμού” αποτελείται από επιμέρους ενότητες ανά υποσύστημα. Κάθε ενότητα αναλύεται, καταγράφεται και εγκρίνεται χωριστά, ενώ όλες μαζί αποτελούν το παραδοτέο της εν λόγω φάσης. Στη συγκεκριμένη φάση περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
 • Οργανωτικές δομές
 • Τεκμηρίωση απαιτήσεων λειτουργίας
 • Προσδιορισμός και περιγραφή λειτουργιών και διαδικασιών
 • Απαιτούμενες πιθανά μόνιμες διασυνδέσεις (interfaces)
 • Βασικές μεταφορές αρχείων από το τρέχον σύστημα στο SAP (data migration)
 • Απαιτήσεις του κώδικα σε εκτυπώσεις
 • Βασικές απαιτήσεις και αρχές για τις εξουσιοδοτήσεις χρήσης (authorizations)
Κατά τη φάση αυτή πραγματοποιούνται επίσης:
 • Εργασίες εγκατάστασης του λογισμικού στον Server
 • Διαδικασίες διαχείρισης του λογισμικού
 • Καθορισμός σεναρίων βασικής παραμετροποίησης
 • Πλήρης ανάπτυξη πλάνου υλοποίησης έργου
 • Τα παραδοτέα της φάσης είναι:
 • Βασικές έννοιες Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

 

Προετοιμασία Έργου

 Υλοποίηση
Τελική Προετοιμασία & Υποστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας