Μεθοδολογία A SAP “Προετοιμασία έργου”

Η μεθοδολογία υλοποίησης A SAP περιλαμβάνει μια αναλυτική προσέγγιση για τη διαχείριση υλοποιήσεων έργων SAP. Μέσω της μεθοδολογίας καθορίζονται η δομή του προς υλοποίηση έργου, οι φάσεις του έργου και τα παραδοτέα ανά φάση και ρόλο, καθώς επίσης και πρότυπες φόρμες (blueprint, αναφορές προόδου εργασιών, λίστα ανοικτών θεμάτων), οι οποίες υιοθετούνται κατά την υλοποίηση του έργου.

Προετοιμασία Έργου (Project Preparation)

Στη φάση αυτή γίνεται ο προγραμματισμός του Έργου, συμφωνείται ο τρόπος εργασίας, προετοιμάζεται το περιβάλλον εργασίας και πραγματοποιείται η εναρκτήρια συνάντηση (kick-off meeting) του Έργου.
Αναλυτικότερα στη φάση αυτή ολοκληρώνονται τα εξής:
 • Ορισμός έκτασης του Έργου και τρόπος υλοποίησης
 • Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα Έργου
 • Συμφωνία επί διαδικασιών, προτύπων και μέσων υλοποίησης
 • Συγκρότηση των συλλογικών οργάνων του Έργου και κατανομή ρόλων και υπευθυνοτήτων
 • Πρόγραμμα εκπαίδευσης Ομάδων Εργασίας
 • Χώρος και περιβάλλον (υλικοτεχνική υποδομή) εργασίας
 • Εγκατάσταση αρχικού περιβάλλοντος εξοπλισμού
 • Εγκατάσταση του λογισμικού SAP
 • Εναρκτήρια συνάντηση (kick off meeting)
Τα παραδοτέα της φάσης είναι τα εξής:
 • Αρχικό πλάνο υλοποίησης Έργου
 • Καθορισμός ομάδων εργασίας και ανάθεση ρόλων και υπευθυνοτήτων

 


 

Σχεδιασμός του Συστήματος, Ανάπτυξης Διαδικασιών και Λειτουργιών της Εταιρείας
 Υλοποίηση
Τελική Προετοιμασία & Υποστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας