ΕΣΠΑ Δικαιολογητικά για Ξενοδοχεία

ΕΣΠΑ Δικαιολογητικά για Ξενοδοχεία (Υφιστάμενα / Νεοσύστατα)

ΕΣΠΑ Δικαιολογητικά για Ξενοδοχεία:

Οι δράσεις ΕΣΠΑ για Ξενοδοχεία πρέπει να συνοδεύνται από τα παρακάτω δικαιολογητικά είτε στο στάδιο της υποβολής, είτε στο στάδιο της αξιολόγησης, είτε στο στάδιο ελέγχου. Αυτά ισχύουν για Υφιστάμενα Ξενοδοχεία και τουριστικές μονάδες καθώς και για Νεοσύστατα σε κάθε Δράση ΕΣΠΑ:

α/αΕΣΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Υφιστάμενων Ξενοδοχείων
1Έντυπο υποβολής με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης.
2Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (πρόσφατη εκτύπωση).
3Για Α.Ε.: Πράξη σύστασης, συγκρότησης ΔΣ και Ορισμού Νομίμου Εκπροσώπου σε ισχύ, νομίμως δημοσιευμένα.
4- Για ΕΠΕ: Πράξη σύστασης και εκπροσώπησης σε ισχύ, νομίμως δημοσιευμένα.
5- Για Ο.Ε./Ε.Ε./ΙΚΕ: Πλέον πρόσφατο καταστατικό επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία (Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ), στο οποίο θα αποτυπώνεται η Διαχείριση-Εκπροσώπηση.
6- Για Ατομική: Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών Ατομικής Επιχείρησης από τη Δ.Ο.Υ.
7Για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 όπως ισχύει: Πράξη σύστασης και εκπροσώπησης σε ισχύ, νομίμως δημοσιευμένα και βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.
9- Για Συνεταιριστικές επιχειρήσεις: Τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης που προβλέπονται με βάση το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
10Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού), Ε4 και Συγκεντρωτική Κατάσταση Προσωπικού για τα έτη 2012-2016 από όπου θα προκύπτουν οι συνολικές μέρες απασχόλησης του προσωπικού της εταιρείας / Ε7 για τα έτη 2012-2016
11Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή αίτηση για έκδοση/ ανανέωση άδειας λειτουργίας ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας με αναφορά στις σχετικές διατάξεις. Ειδικότερα για τις τουριστικές επιχειρήσεις, που η λειτουργία τους καλύπτεται με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (ΕΣΛ) του ΕΟΤ, να προσκομιστεί αντίγραφο του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας. Στην περίπτωση που έχουν λήξει χρονικά κάποια από τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά (π.χ. έγκριση περιβαλλοντικών όρων, πιστοποιητικό πυρασφάλειας, άδεια διάθεσης λυμάτων κ.λ.π.). του Σήματος, με αποτέλεσμα να ορίζεται σαφώς ότι παύει η ισχύς του, απαιτείται αντίστοιχη αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία για ανανέωση του ληχθέντος δικαιολογητικού. Επίσης οι επιλέξιμες επιχειρήσεις του Κ.Α.Δ. 55, θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφα των αδειών/σημάτων λειτουργίας (ή των αιτήσεων έκδοσης/ανανέωσης) των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, καθώς και των λοιπών εγκαταστάσεων που λειτουργούν εντός των τουριστικών μονάδων.
12Οικονομικά στοιχεία του δυνητικά δικαιούχου ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί:
13Επιχειρήσεις με τήρηση βιβλίων Β’ κατηγορίας: Αντίγραφα Ε3 με ηλεκτρονική υποβολή ή παραλαβή από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις των ετών 2016,2015, 2014, 2013, 2012,2011 (οικονομικά έτη, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012). Για αυτές που έχουν κλείσει λιγότερες διαχειριστικές χρήσεις η υποχρέωση υποβολής προσαρμόζεται αντίστοιχα.
14Επιχειρήσεις με τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας: Ισολογισμοί-αποτελέσματα χρήσης, φορολογικές δηλώσεις και αναλυτικά στοιχεία φορολογίας (Ε3) για τα ημερολογιακά έτη (χρήση) που λήγουν στις 31/12/2016, 31/12/2015, 31/12/2014, 31/12/2013, 31/12/2012, 31/12/2011 (οικονομικά έτη,2017 , 2016, 2015, 2014, 2013, 2012). Για αυτές που έχουν κλείσει λιγότερες διαχειριστικές χρήσεις η υποχρέωση υποβολής προσαρμόζεταιαντίστοιχα.
15Για τη χρήση του έτους 2016 στην περίπτωση που δεν έχει δημοσιευτεί ο Ισολογισμός τους προσκομίζεται Ισοζύγιο Τριτοβάθμιου Γενικού Καθολικού.
16Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με το γνήσιο της υπογραφής σύμφωνα με το υπόδειγμα στο παράρτημα VII του Οδηγού .
17Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 σύμφωνα με το υπόδειγμα της δήλωσης που αφορά στην ιδιότητα της ΜΜΕ (βλέπε αναλυτικά παράρτημα VII του Οδηγού.)
18Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 των επιδοτήσεων που έχει λάβει κατά το παρελθόν η επιχείρηση (βλέπε αναλυτικά παράρτημα VII του Οδηγού)
19Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σύμφωνα τον ορισμό των ΜΜΕ του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, θα προσκομίζονται τα φορολογικά στοιχεία (Ε1, Ε3, Ε5, Ε7, ισολογισμοί) και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την εταιρική/ μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση και το σύνολο των εργαζομένων για το σύνολο των επιχειρήσεων που είναι συνεργαζόμενες ή/και συνδεδεμένες με την επιχείρηση που υπέβαλε το επιχειρηματικό σχέδιο-πρόταση για χρηματοδότηση στο παρόν πρόγραμμα, μαζί με τη σχετική ΥΔ που προβλέπεται στον κανονισμό 651/2014 της Ε.Ε. (βλ. α/α 8).
20Προσφορές / Προτιμολόγια με αναλυτική περιγραφή δαπανών ανά είδος και αναγωγή κόστους ανά μετρική μονάδα.
21Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης κριτηρίων αξιολόγησης:
Για την καλύτερη τεκμήριωση του περιεχομένου της πρότασης, ο επενδυτής, κατά την κρίση του μπορεί να υποβάλει πρόσθετα στοιχεία, σημειώνοντας σε ποιο κριτήριο αξιολόγησης αναφέρεται το καθένα.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
241. Βιβλίο παγίων της επιχείρησης, λογιστικά και φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης
252. Αποδεικτικά έγγραφα συμμετοχής σε επενδυτικά προγράμματα
263. Αντίγραφα πιστοποιητικών ποιότητας/σήματος κ.λ.π.
274. Συνδρομές – Αντίγραφα Τιμολόγιων Συνδρομής σε εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων
285. Αντίγραφα αδειών χρήσης λογισμικού
296. Βεβαίωση του Νόμιμου Εκπροσώπου της επιχείρησης για τη λειτουργία κρατήσεων μέσω ιστοσελίδας ή/και εξειδικευμένης αναζήτησης.
307. Ηλεκτρονική διεύθυνση ιστοσελίδας, εκτυπώσεις από ιστοσελίδα επιχείρησης που να τεκμηριώνει τη λειτουργία κρατήσεων μέσω ιστοσελίδας ή/και την εξειδικευμένη αναζήτηση.
318. Αντίγραφα τιμολογίων για υπηρεσίες ηλεκτρονικής προβολής
329. Συμφωνητικά/συμβάσεις (π.χ. με tour operators, πώλησης με πελάτες , αντιπροσώπους κ.λ.π),προώθησης της επιχείρησης στην τουριστική αγορά.
3310. Στοιχεία τεκμηρίωσης της περιόδου λειτουργίας της επιχείρησης (π.χ. βιβλίο πόρτας , δηλώσεις προς το ξενοδοχειακό επιμελητήριο αναφορικά με το χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης)
3411. Οποιαδήποτε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει τα αναγραφόμενα στο επενδυτικό σχέδιο.

Μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες αρχείο εδώ: Δικαιολογητικά ΕΣΠΑ για Τουριστικές Επιχειρήσεις (2 downloads)

α/αΕΣΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΩΝ Ξενοδοχείων
1Έντυπο υποβολής με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης.
2Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (πρόσφατη εκτύπωση).
3Για Α.Ε.: Πράξη σύστασης, συγκρότησης ΔΣ και Ορισμού Νομίμου Εκπροσώπου σε ισχύ, νομίμως δημοσιευμένα.
4- Για ΕΠΕ: Πράξη σύστασης και εκπροσώπησης σε ισχύ, νομίμως δημοσιευμένα.
5- Για Ο.Ε./Ε.Ε./ΙΚΕ: Πλέον πρόσφατο καταστατικό επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία (Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ), στο οποίο θα αποτυπώνεται η Διαχείριση-Εκπροσώπηση.
6- Για Ατομική: Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών Ατομικής Επιχείρησης από τη Δ.Ο.Υ.
7- Για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 όπως ισχύει: Πράξη σύστασης και εκπροσώπησης σε ισχύ, νομίμως δημοσιευμένα και βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.
8- Για Συνεταιριστικές επιχειρήσεις: Τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης που προβλέπονται με βάση το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
9Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού), Ε4 και Συγκεντρωτική Κατάσταση Προσωπικού από όπου θα προκύπτουν οι συνολικές μέρες απασχόλησης του προσωπικού της εταιρείας για το έτος 2015.
10Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή αίτηση για έκδοση/ ανανέωση άδειας λειτουργίας ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας με αναφορά στις σχετικές διατάξεις.
11Ειδικότερα για τις τουριστικές επιχειρήσεις, που η λειτουργία τους καλύπτεται με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (ΕΣΛ) του ΕΟΤ, να προσκομιστεί αντίγραφο του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας. Στην περίπτωση που έχουν λήξει χρονικά κάποια από τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά (π.χ. έγκριση περιβαλλοντικών όρων, πιστοποιητικό πυρασφάλειας, άδεια διάθεσης λυμάτων κ.λ.π.). του Σήματος, με αποτέλεσμα να ορίζεται σαφώς ότι παύει η ισχύς του, απαιτείται αντίστοιχη αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία για ανανέωση του ληχθέντος δικαιολογητικού.
12Επίσης οι επιλέξιμες επιχειρήσεις του Κ.Α.Δ. 55, θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφα των αδειών/σημάτων λειτουργίας (ή των αιτήσεων έκδοσης/ανανέωσης) των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, καθώς και των λοιπών εγκαταστάσεων που λειτουργούν εντός των τουριστικών μονάδων.
13Οικονομικά στοιχεία του δυνητικά δικαιούχου ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί:
14Επιχειρήσεις με τήρηση βιβλίων Β’ κατηγορίας: Αντίγραφα Ε3 με ηλεκτρονική υποβολή ή παραλαβή από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την κλεισμένη διαχειριστική χρήση του έτους 2015 (οικονομικό έτος 2016).
15Επιχειρήσεις με τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας: Ισολογισμός-αποτελέσματα χρήσης και Ε3 (οικονομικό έτος 2016) για το ημερολογιακό έτος (χρήση) που λήγει στις 31/12/2015 (Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως 30/6/2015). Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί από 1/7/2015 έως 31/12/2015 προσκομίζεται Ισοζύγιο Τριτοβάθμιου Γενικού Καθολικού.
16Για τη χρήση του έτους 2015 στην περίπτωση που δεν έχει δημοσιευτεί ο Ισολογισμός τους προσκομίζεται Ισοζύγιο Τριτοβάθμιου Γενικού Καθολικού..
17Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με το γνήσιο της υπογραφής σύμφωνα με το υπόδειγμα στο παράρτημα VII του Οδηγού .
18Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 σύμφωνα με το υπόδειγμα της δήλωσης που αφορά στην ιδιότητα της ΜΜΕ (βλέπε αναλυτικά παράρτημα VII του Οδηγού.)
19Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 των επιδοτήσεων που έχει λάβει κατά το παρελθόν η επιχείρηση (βλέπε αναλυτικά παράρτημα VII του Οδηγού)
20Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σύμφωνα τον ορισμό των ΜΜΕ του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, θα προσκομίζονται τα φορολογικά στοιχεία (Ε1, Ε3, Ε5, Ε7, ισολογισμοί) και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την εταιρική/ μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση και το σύνολο των εργαζομένων για το σύνολο των επιχειρήσεων που είναι συνεργαζόμενες ή/και συνδεδεμένες με την επιχείρηση που υπέβαλε το επιχειρηματικό σχέδιο-πρόταση για χρηματοδότηση στο παρόν πρόγραμμα, μαζί με τη σχετική ΥΔ που προβλέπεται στον κανονισμό 651/2014 της Ε.Ε. (βλ. α/α 8)
21Προσφορές / Προτιμολόγια με αναλυτική περιγραφή δαπανών ανά είδος και αναγωγή κόστους ανά μετρική μονάδα
22Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης κριτηρίων αξιολόγησης:
23Για την καλύτερη τεκμήριωση του περιεχομένου της πρότασης, ο επενδυτής, κατά την κρίση του μπορεί να υποβάλει πρόσθετα στοιχεία, σημειώνοντας σε ποιο κριτήριο αξιολόγησης αναφέρεται το καθένα.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
24Βιβλίο παγίων της επιχείρησης, λογιστικά και φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης
25Αποδεικτικά έγγραφα συμμετοχής σε επενδυτικά προγράμματα
26Αντίγραφα πιστοποιητικών ποιότητας/σήματος κ.λ.π.
27Συνδρομές – Αντίγραφα Τιμολόγιων Συνδρομής σε εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων
28Αντίγραφα αδειών χρήσης λογισμικού
29Βεβαίωση του Νόμιμου Εκπροσώπου της επιχείρησης για τη λειτουργία κρατήσεων μέσω ιστοσελίδας ή/και εξειδικευμένης αναζήτησης.
30Ηλεκτρονική διεύθυνση ιστοσελίδας, εκτυπώσεις από ιστοσελίδα επιχείρησης που να τεκμηριώνει τη  λειτουργία κρατήσεων μέσω ιστοσελίδας ή/και την εξειδικευμένη αναζήτηση.
31Αντίγραφα τιμολογίων για υπηρεσίες ηλεκτρονικής προβολής
32Συμφωνητικά/συμβάσεις προώθησης της επιχείρησης στην τουριστική αγορά (π.χ. με tour operators, πώλησης με πελάτες ,με αντιπροσώπους κ.λ.π).
33Στοιχεία τεκμηρίωσης της περιόδου λειτουργίας της επιχείρησης (π.χ. βιβλίο πόρτας , δηλώσεις προς το ξενοδοχειακό επιμελητήριο αναφορικά με το χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης)
34Απόδεικτικά τεκμηρίωσης Επαγγελματικής Εμπειρίας του Νόμιμου Εκπροσώπου της Επιχείρησης με το αντικείμενο του υποβαλόμενου επενδυτικού σχεδίου (π.χ. Βιογραφικά, προϋπηρεσία ,βεβαίωσεις κλ.π.). Σημείωση : ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
35Οποιαδήποτε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει τα αναγραφόμενα στο επενδυτικό σχέδιο.

Μπορείτε να κατεβάσετε το σύνολο εδώ: ΕΣΠΑ Δικαιολογητικά για Νεοσύστατες Τουριστικές Επιχειρήσεις (1 download)

Summary
ΕΣΠΑ Δικαιολογητικά για Υφιστάμενα Ξενοδοχεία
Article Name
ΕΣΠΑ Δικαιολογητικά για Υφιστάμενα Ξενοδοχεία
Description
Οι δράσεις ΕΣΠΑ για Ξενοδοχεία πρέπει να συνοδεύνται από τα παρακάτω δικαιολογητικά είτε στο στάδιο της υποβολής, είτε στο στάδιο της αξιολόγησης, είτε στο στάδιο ελέγχου. Αυτά ισχύουν για Υφιστάμενα Ξενοδοχεία και τουριστικές μονάδες καθώς και για Νεοσύστατα σε κάθε Δράση ΕΣΠΑ
Author
Publisher Name
Niriis S.A.
Publisher Logo